Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Vũ Minh Tú Chủ nhật, Tháng 3 4, 2018 - 17:02
2 Vũ Minh Tú Chủ nhật, Tháng 3 4, 2018 - 17:02
3 Dang Ken Thứ hai, Tháng 3 5, 2018 - 22:51

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 847
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • (M U PHI U KH O SÁT KHÁCH HÀNG)
  PH L C 1
  PHI U KH O SÁT Ý KI N KHÁCH HÀNG
  (Dành cho khách hàng đang s d ng d ch v c a NCB – CN Hà N i)
  V i m c đích nâng cao ch t l ng d ch v Ngân hàng bán l t i NH ượ
  TMCP Qu c dân – Chi nhánh Hà N i trong th i gian t i, chúng tôi c n thu th p
  them thông tin v c m nh n c a Qúy khách hàng v ch t l ng d ch v ượ
  chúng tôi đang cung c p. Qúy khách hàng vui lòng cho bi t ý ki n đánh giá v ế ế
  các thông tin d i đây:ướ
  THÔNG TIN C B N V KHÁCH HÀNGƠ
  H và tên
  Tu i
  Trình đ h c v n
  I. N i dung
  1. Lo i hình d ch v bán l khách hàng đang s d ng (Có th l a ch n nhi u d ch
  v )
  a. D ch v huy đ ng v n (Ti t ki m) ế
  b. D ch v tín d ng
  c. D ch v th
  d. D ch v Ngân hàng đi n t
  e. D ch v thanh toán
  2. Đánh giá ch t l ng d ch v do Ngân hàng cung c p ( Đi m 5 – R t hài lòng, ượ
  đi m 4 – Hài lòng, đi m 3 – Bình th ng, đi m 2 – Không hài lòng, đi m 1 – ườ
  R t không hài lòng)
  Tiêu
  chí
  câu
  h i
  Câu h i Đi
  m
 • H u
  hình
  HH1 Ngân hàng có trang thi t b hi n đ i không?ế
  HH2 C s v t ch t c a Ngân hàng có h p d n không?ơ
  HH3 Trang ph c c a nhân viên Ngân hàng có g n gàng, l ch
  s ?
  HH4 Ngân hàng có các form bi u m u s n có theo các d ch
  v ?
  Tin
  c y
  TC1 Ngân hàng luôn th c hi n đúng nh ng gì đã h a?
  TC2 Khi khách hàng g p khó khan, Ngân hàng luôn quan tâm
  giúp đ đ gi i quy t? ế
  TC3 Ngân hàng th c hi n đúng d ch v bán l ngay t l n
  đ u tiên?
  TC4 Các báo cáo c a Ngân hàng cung c p luôn chính xác?
  TC5 Đây là m t Ngân hàng có tên tu i và quy mô l n
  TC6 Ngân hàng luôn cung c p d ch v đúng th i đi m đã
  h a?
  Đáp
  ng
  DU1 Nhân viên Ngân hàng thông báo cho khách hàng khi nào
  d ch v đ c th c hi n? ượ
  DU2 Nhân viên Ngân hàng cung c p đúng d ch v khách hàng
  c n
  DU3 Nhân viên Ngân hàng luôn s n sàng giúp đ khách hàng
  DU4 Nhân viên Ngân hàng ngày càng t o đ c s tin t ng ượ ưở
  đ i v i khách hàng?
  Năng
  l c
  NL1 Nhân viên Ngân hàng ngày càng t o đ c s tin t ng ượ ưở
  đ i v i khách hàng
  NL2 Khách hàng c m th y an toàn khi giao d ch v i Ngân
  hàng
  NL3 Nhân viên Ngân hàng có ki n th c chuyên môn đ tr l iế
  các câu h i c a khách hàng
  NL4 Nhân viên Ngân hàng luôn t ra l ch s , nhã nh n v i
  khách hàng
  NL5 Ngân hàng có m ng l i r ng ư
  Đ n
  g
  DC1 Ngân hàng th hi n s quan tâm đ n cá nhân khách ế
  hàng?
  DC2 Ngân hàng có nh ng nhân viên th hi n s quan tâm đ n ế
 • c m cá nhân khách hàng?
  DC3 Ngân hàng có th i gian giao d ch thu n l i cho khách
  hàng
  DC4 Ngân hàng th hi n s chú ý đ c bi t đ n nh ng quan ế
  tâm l n nh t c a khách hàng
  DC5 Nhân viên Ngân hàng hi u đ c nh ng nhu c u đ c bi t ượ
  c a khách hàng
  3. Hi n nay, ngoài vi c s d ng d ch v NHBL t i NCB – CN Hà N i, các anh
  (ch ) có s d ng d ch v NHBL t i các Ngân hàng khác không? (Khoanh tròn vào
  câu tr l i)
  Có Không
  Tên Ngân hàng mà các anh (ch ) đang giao d ch (n u có)………………….. ế
  R t c m n các anh (ch )! ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 15:04

Mô tả tài liệu:

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

(M U PHI U KH O SÁT KHÁCH HÀNG)Ẫ Ế ẢPH L C 1Ụ ỤPHI U KH O SÁT Ý KI N KHÁCH HÀNGẾ Ả Ế(Dành cho khách hàng đang s d ng d ch v c a NCB – CN Hà N i)ử ụ ị ụ ủ ộ V i m c đích nâng cao ch t l ng d ch v Ngân hàng bán l t i NH ớ ụ ấ ượ ị ụ ẻ ạTMCP Qu c dân – Chi nhánh Hà N i trong th i gian t i, chúng tôi c n thu th p ố ộ ờ ớ ầ ậthem thông tin v c m nh n c a Qúy khách hàng v ch t l ng d ch v mà ề ả ậ ủ ề ấ ượ ị ụchúng tôi đang cung c p. Qúy khách hàng vui lòng cho bi t ý ki n đánh giá v ấ ế ế ềcác thông tin d i đây:ướTHÔNG TIN C B N V KHÁCH HÀNGƠ Ả ỂH và tênọTu iổTrình đ h c v nộ ọ ấI. N i dungộ1. Lo i hình d ch v bán l khách hàng đang s d ng (Có th l a ch n nhi u d ch ạ ị ụ ẻ ử ụ ể ự ọ ề ịv )ụa. D ch v huy đ ng v n (Ti t ki m)ị ụ ộ ố ế ệb. D ch v tín d ngị ụ ục. D ch v thị ụ ẻd. D ch v Ngân hàng đi n tị ụ ệ ửe. D ch v thanh toánị ụ2. Đánh giá ch t l ng d ch v do Ngân hàng cung c p ( Đi m 5 – R t hài lòng, ấ ượ ị ụ ấ ể ấđi m 4 – Hài lòng, đi m 3 – Bình th ng, đi m 2 – Không hài lòng, đi m 1 – ể ể ườ ể ểR t không hài lòng)ấTiêu chíMã câu h iỏCâu h iỏ Điểm

Tin mới nhất

Trang