Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

MẪU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC SINH Ở TIỂU HỌC.

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • I. Các môn h c và ho t đ ng giáo d c:
  C t nh n xét:
  1) Đ i v i h c sinh n i b t, có ti n b : ế
  * Ghi đi m n i b t v s ti n b ho c năng khi u ế ế
  c a h c sinh trong h c kì I ng v i môn h c. Ví d :
  + Môn Ti ng Vi t:ế
  - Đ c to, rõ ràng h n so v i đ u năm, ch vi t đ p, ơ ế
  đ u nét.
  - H c có ti n b , đã kh c ph c đ c l i phát âm ế ượ
  r/d….
  - Vi t đ c câu có đ thành ph n, di n đ t đ c ý ế ượ ượ
  c a mình.
  - Ch vi t có ti n b h n so v i đ u năm h c. Đ c ế ế ơ
  l u loát, di n c m ( đ i v i l p 4,5 )ư
  - Vi t có ti n b nhi u, nh t là đã vi t đúng đ cao ế ế ế
  con ch .
  - Đ c bài l u loát, di n c m. Có năng khi u làm văn. ư ế
  - V n t phong phú, vi t câu có đ thành ph n. ế
  - K chuy n t nhiên, có ti n b nhi u trong vi t ế ế
  chính t .
  + Môn Toán:
  - Có sáng t o trong gi i toán có l i văn và tính nhanh.
  - Th c hi n thành th o các phép tính, có năng khi u ế
  v tính nhanh.
  - Có năng khi u v gi i toán có y u t hình h c.ế ế
  - Có ti n b h n trong th c hi n phép tính chia.ế ơ
  - Có ti n b h n v đ c và vi t s ( l p 1 )ế ơ ế
  - Có ti n b nhi u trong th c hi n phép tính c ng, tr .ế
  ( l p 1,2 )
  + Môn khoa h c, L ch s và Đ a lí:
  D a vào chu n ki n th c k năng cùng v i bài ki m ế
  tra đ nh n xét. Ví d :
  - Có ti n b trong tr l i câu h i.ế
  - H c có ti n b , có chú ý nghe gi ng h n so v i đ u ế ơ
  năm.
  - Tích c c, ch đ ng ti p thu bài h c. ế
  - N m đ c ki n th c, k năng c b n c a môn h c. ượ ế ơ
  II. Các năng l c :
  Đánh d u x vào ô Đ t ho c Ch a đ t. N u đánh d u x ư ế
  vào ô Đ t thì các năng l c T ph c v , t qu n; Giao
  ti p, h p tác; T h c và gi i quy t v n đ không có ế ế
  h n ch . ế
  * T ph c v , t qu n: G i ý
  - Ch p hành n i qui l p h c, t hoàn thành công vi c
  đ c giao.ượ
  - Qu n áo, đ u tóc luôn g n gàng s ch s .
  - Bi t gi gìn v sinh thân th , ăn, m c h p v sinh.ế
  - B trí th i gian h c t p, sinh ho t nhà phù h p.
  - Chu n b t t đ dùng h c t p khi đ n l p. ế
  * Giao ti p, h p tác:ế G i ý
  - M nh d n trong giao ti p, bi t trình bày ý ki n c a ế ế ế
  mình tr c đám đông.ướ
  - Bi t l ng nghe ng i khác, bi t chia s giúp đ v i ế ườ ế
  b n bè.
  - Bi t chia s v i m i ng i, ng x thân thi n.ế ườ
  - Trình bày rõ ràng, ng n g n; nói đúng n i dung c n
  trao đ i.
  * T h c và gi i quy t v n đ : ế
  - Có kh năng t th c hi n nhi m v h c cá nhân trên
  l p.
  - Bi t ph i h p v i b n khi làm vi c trong nhóm, l p.ế
  - Bi t chia s k t qu h c t p v i b n, v i c nhóm.ế ế
  - Bi t tìm ki m s tr giúp k p th i c a b n bè, th y ế ế
  cô ho c ng i khác. ườ
  - Bi t v n d ng nh ng đi u đã h c đ gi i quy t ế ế
  nhi m v trong h c t p, trong cu c s ng.
  - Bi t t đánh giá k t qu h c t p và báo cáo k t qu ế ế ế
  trong nhóm ho c v i giáo viên.
  III. Các ph m ch t :
  * Chăm h c, chăm làm, tích c c tham gia ho t
  đ ng giáo d c:
  - Đi h c đ u, đúng gi ; th ng xuyên trao đ i n i ườ
  dung h c t p v i b n.
  - Chăm làm vi c nhà giúp đ cha m ;
  - Tích c c tham gia các ho t đ ng tr ng và đ a ườ
  ph ng.ươ
  - Tích c c tham gia gi gìn v sinh, làm đ p tr ng ườ
  l p, n i và n i công c ng; ơ ơ
  * T tin, t tr ng, t ch u trách nhi m :
  - M nh d n khi th c hi n nhi m v h c t p, trình bày ý
  ki n cá nhân. ế
  - Nh n làm vi c v a s c mình.
  - T ch u trách nhi m v các vi c làm, không đ l i cho
  ng i khác.ườ
  - S n sàng nh n l i khi làm sai.
  * Trung th c, k lu t, đoàn k t: nói th t, nói đúng ế
  v s vi c:
  - Không nói d i, không nói sai v ng i khác. ườ
  - Tôn tr ng l i h a, gi l i h a,nh ng nh n b n. ườ
  - Th c hi n nghiêm túc quy đ nh v h c t p.
  - Không l y nh ng gì không ph i c a mình;bi t b o v ế
  c a công.
  - Bi t giúp đ , tôn tr ng m i ng i,quý tr ng ng i lao ế ườ ườ
  đ ng;
  * Yêu gia đình, b n và nh ng ng i khác: ườ
  - Yêu tr ng, l p, quê h ng, đ t n c.ườ ươ ướ
  - Quan tâm chăm sóc ông bà, cha m , anh em.
  - Kính tr ng ng i l n, bi t n th y giáo, cô giáo; yêu ườ ế ơ
  th ng, giúp đ b n.ươ
  - Tích c c tham gia ho t đ ng t p th , ho t đ ng xây d ng
  tr ng, l p.ườ
  - B o v c a công, gi gìn và b o v môi tr ng. ườ
 • - T hào v ng i thân trong gia đình, th y giáo, cô giáo, ườ
  nhà tr ng.ườ
  - Thích tìm hi u v các đ a danh, nhân v t n i ti ng đ a ế
  ph ng.ươ
  Thành tích n i b t/Nh ng đi u c n kh c ph c,
  giúp đ :
  Ghi l i các thành tích n i b t ho c nh ng đi u l u ý ư
  HS c n ph i kh c ph c v các m t ho t đ ng giáo
  d c HKI. Đ ng th i ghi rõ nhi m v giáo d c c a
  HS HKII. Ví d :
  - Có ti n b nhi u v k năng đ c. C n phát huy ế
  h c kì II.
  - C n phát âm và vi t đúng chính t nh ng ch có ph ế
  âm r/d HK II.
  Khen th ng:ưở Ghi l i nh ng thành tích mà h c sinh
  đ t đ c HKI ượ
  - Khen th ng phong trào ghi:ưở Đ t gi i ....; phong
  trào gì .......; c p .....;
  + Khen th ng v các môn h c: ưở
  - Hoàn thành t t n i dung h c t p các môn h c; Hoàn
  thành t t n i dung h c t p môn Toán; Hoàn thành t t
  n i dung h c t p môn Khoa h c và môn Âm nh c; Có
  ti n b v t b c trong h c t p môn Ti ng Vi t; Có ế ượ ế
  sáng t o, say mê h c t p môn M thu t;…;
  + Khen th ng v năng l c, ph m ch t :ưở
  - Có ti n b v t b c trong giao ti p; Có thành tích ế ượ ế
  n i b t khi tham gia các ho t đ ng c a l p, tr ng; ườ
  Có ý th c và trách nhi m cao v t ph c v và t
  qu n; Luôn nhi t tình giúp đ b n trong h c t p.
  M U NX ĐÁNH GIÁ TH NG XUYÊN K T QU H C T P HS TI U H C ƯỜ .
  N u h c sinh hoàn thành t t bài làm: ế
  - Bài làm t t, đáng khen. -Th y (Cô) r t hài lòng v bài làm c a em. Ti p t c nh th em nhé. ế ư ế
  - Cô r t thích bài văn c a con vì có nhi u ý hay, nên chia s v i các b n con nhé;
  - Con làm bài t t, cô khen ng i con.
  - Em h c t t, em gi i, em ngoan . -Bài làm t t, r t đáng khen, con c n phát huy.
  - Cô r t hài lòng v bài làm c a em. Ti p t c nh th em nhé. ế ư ế
  - Cô r t thích cách suy lu n và trình bày v c a con. C g ng phát huy con nhé.
  - Bài làm t t, con đáng khen.
  H c sinh hoàn thành bài làm đ t k t qu khá: ế
  - Bài làm khá t t, n u …………… em s có k t qu t t h n. ế ế ơ
  - Bài c a em đã hoàn thành khá t t.Đ đ t k t qu t t h n, em c n … ế ơ
  - Em đã có sáng t o trong bài làm. Tuy nhiên em c n trình bày s ch đ p h n!... ơ
  - Bài làm có đ ý; Em hãy phát huy nhé!
  H c sinh hoàn thành bài làm:
  - Em đã hoàn thành bài làm, n u rèn thêm ...,em s có k t qu t t h n.ế ế ơ
  - Bài làm đ t yêu c u. N u em chú ý nh ng v n đ nh ……………., thì k t qu s t t h n. ế ư ế ơ
  - Em có hi u bài; Em hãy phát huy nhé!
  - Em có c g ng; Em hãy phát huy nhé!
  - Em có ti n b ; Em hãy phát huy nhé! ế
  - Em c n c g ng h n n a; - Em có nhi u c g ng; Em hãy phát huy nhé! ơ
  - Bài làm t m đ c; Em c g ng h n nhé! ượ ơ
  - Em hi u đ ; Em c g ng h n nhé! ơ
  H c sinh ch a hoàn thành bài làm ư :
  - Bài làm ch a đ ý; Em c g ng h n nhé!ư ơ
  - Bài làm di n đ t ý ch a trôi ch y, thi u ý; Em c g ng h n nhé! ư ế ơ
  - Bài làm b n; Ch a sáng t o, Em c g ng h n nhé! ư ơ
  - Trình bày u ; Em c g ng h n nhé! ơ
  - Bài làm quá s sài; Em c g ng h n nhé! ơ ơ
  - Bài làm ch a có chi u sâu; Em hãy c g ng h n nhé! ư ơ
  - Em thi u k năng làm bài; Em c g ng h n nhé! ế ơ
  - Em có ti n b ; Em c g ng h n nhé! ế ơ
 • - Bài làm di n đ t l ng c ng, Em c g ng h n nhé! ơ
  - Em c n c g ng h n nhé, em còn tính nh m phép tính , l n sau em c n c n tr ng h n. ơ ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016 , 00:35

Mô tả tài liệu:

MẪU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC SINH Ở TIỂU HỌC.

MẪU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC SINH Ở TIỂU HỌC.

Tin mới nhất

Trang