Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đinh Minh Hải Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 06:19

Mẫu lý lịch cán bộ công chức

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 37
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p – T do – H nh phúc
  LÝ L CH
  CÁN B , CÔNG CH C
  H và tên khai
  sinh:..........................................................................................................
  Tên g i
  khác:....................................................................................................................
  Ngày, tháng năm sinh:........./........../............... Gi i tính (nam,
  n ).................................
  Quê
  quán:.........................................................................................................................
  Ch c v (ch c danh) công tác hi n
  t i:...........................................................................
  C quan, đ n v qu n lý cán b , công ơ ơ
  ch c:....................................................................
  C quan, đ n v s d ng cán b , công ơ ơ
  ch c:...................................................................
 • S hi u cán b , công
  ch c:...............................................................
  I. S L C LÝ L CHƠ ƯỢ
  1) H và tên khai sinh (vi t ch in ế
  hoa):............................................................................
  nh màu 2) Tên g i
  khác:.........................................................................................................
  (4 x 6 ) 3) Sinh ngày ......... tháng .......... năm .................., Gi i tính (nam,
  n )....................
  4) N i sinh: Xã .................................., Huy n ........................, ơ
  T nh ........................
  5) Quê quan: Xã .............................., Huy n .............................,
  T nh .....................
  6) Dân t c:......................................................., 7) Tôn
  giáo:.....................................
  8) N i đăng ký h kh u th ng ơ ườ
  trú:...........................................................................................................
  (S nhà, đ ng ph , thành ph ; xóm, thôn, xã, huy n, t nh) ườ
  9) N i hi n ơ
  nay:......................................................................................................................................
  (S nhà, đ ng ph , thành ph ; xóm, thôn, xã, huy n, t nh) ườ
  10) Ngh nghi p khi đ c tuy n ượ
  d ng:......................................................................................................
  11) Ngày tuy n d ng:.........../........./.............., C quan tuy n ơ
  d ng: ........................................................
 • 12) Ch c v (ch c danh) hi n
  t i: .............................................................................................................
  (V chính quy n ho c Đ ng, đoàn th , k c ch c v kiêm nhi m)
  13) Công vi c chính đ c ượ
  giao: .................................................................................................................
  14) Ng ch công ch c (viên ch c):................................................................, Mã
  ng ch:.........................................
  B c l ng:..........., h s ..........., Ngày h ng....../......../............., Ph c p ch c ươ ưở
  v : ..........., Ph c p khác.............
  15.1- Trình đ giáo d c ph thông (đã t t nghi p l p m y/ thu c h
  nào):..............................................................................
  15.2 - Trình đ chuyên môn cao
  nh t:.......................................................................................................................
  (TSKH, TS, THs, c nhân, k s , cao đ ng, trung c p, s c p; chuyên ngành) ư ơ
  15.3- Lý lu n chính tr :............................................., 15.4- Qu n lý nhà
  n c:........................................................ướ
  (Cao c p, trung c p, s c p và t ng đ ng) (Chuyên viên ơ ươ ươ
  cao c p, chuyên viên chính, chuyên viên, cán s ....)
  15.5- Ngo i ng :.................................................., 15.6- Tin
  h c:..............................................................................
  (Tên ngo i ng + Trình đ A, B, C, D... ) (Trình đ A, B,
  C,... )
  16) Ngày vào Đ ng c ng s n Vi t Nam............./........./.............., Ngày chính
  th c: ............../.........../.....................
  17) Ngày tham gia t ch c chính tr -xã
  h i:...............................................................................................................
  (Ngày tham gia t ch c: Đoàn, H i, ... và làm vi c gì trong t ch c đó)
  18)Ngày nh p ngũ:.........../......./..............., Ngày xu t ngũ:........../........./..............., Quân
  hàm cao nh t:.................
  19) Danh hi u đ c phong t ng cao ượ
  nh t:..................................................................................................................
  (Anh hùng lao đ ng, anh hùng l c l ng vũ trang; nhà giáo, th y thu c, ngh sĩ nhân ượ
  dân, u tú,....)ư

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2016 , 21:29

Mô tả tài liệu:

Mẫu lý lịch cán bộ công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức

Tin mới nhất

Trang