Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đinh Minh Hải Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 06:19

Mẫu lý lịch cán bộ công chức

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 35
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
  • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
    Đ c l p – T do – H nh phúc
    LÝ L CH
    CÁN B , CÔNG CH C
    H và tên khai
    sinh:..........................................................................................................
    Tên g i
    khác:....................................................................................................................
    Ngày, tháng năm sinh:........./........../............... Gi i tính (nam,
    n ).................................
    Quê
    quán:.........................................................................................................................
    Ch c v (ch c danh) công tác hi n
    t i:...........................................................................
    C quan, đ n v qu n lý cán b , công ơ ơ
    ch c:....................................................................
    C quan, đ n v s d ng cán b , công ơ ơ
    ch c:...................................................................
  • S hi u cán b , công
    ch c:...............................................................
    I. S L C LÝ L CHƠ ƯỢ
    1) H và tên khai sinh (vi t ch in ế
    hoa):............................................................................
    nh màu 2) Tên g i
    khác:.........................................................................................................
    (4 x 6 ) 3) Sinh ngày ......... tháng .......... năm .................., Gi i tính (nam,
    n )....................
    4) N i sinh: Xã .................................., Huy n ........................, ơ
    T nh ........................
    5) Quê quan: Xã .............................., Huy n .............................,
    T nh .....................
    6) Dân t c:......................................................., 7) Tôn
    giáo:.....................................
    8) N i đăng ký h kh u th ng ơ ườ
    trú:...........................................................................................................
    (S nhà, đ ng ph , thành ph ; xóm, thôn, xã, huy n, t nh) ườ
    9) N i hi n ơ
    nay:......................................................................................................................................
    (S nhà, đ ng ph , thành ph ; xóm, thôn, xã, huy n, t nh) ườ
    10) Ngh nghi p khi đ c tuy n ượ
    d ng:......................................................................................................
    11) Ngày tuy n d ng:.........../........./.............., C quan tuy n ơ
    d ng: ........................................................
  • 12) Ch c v (ch c danh) hi n
    t i: .............................................................................................................
    (V chính quy n ho c Đ ng, đoàn th , k c ch c v kiêm nhi m)
    13) Công vi c chính đ c ượ
    giao: .................................................................................................................
    14) Ng ch công ch c (viên ch c):................................................................, Mã
    ng ch:.........................................
    B c l ng:..........., h s ..........., Ngày h ng....../......../............., Ph c p ch c ươ ưở
    v : ..........., Ph c p khác.............
    15.1- Trình đ giáo d c ph thông (đã t t nghi p l p m y/ thu c h
    nào):..............................................................................
    15.2 - Trình đ chuyên môn cao
    nh t:.......................................................................................................................
    (TSKH, TS, THs, c nhân, k s , cao đ ng, trung c p, s c p; chuyên ngành) ư ơ
    15.3- Lý lu n chính tr :............................................., 15.4- Qu n lý nhà
    n c:........................................................ướ
    (Cao c p, trung c p, s c p và t ng đ ng) (Chuyên viên ơ ươ ươ
    cao c p, chuyên viên chính, chuyên viên, cán s ....)
    15.5- Ngo i ng :.................................................., 15.6- Tin
    h c:..............................................................................
    (Tên ngo i ng + Trình đ A, B, C, D... ) (Trình đ A, B,
    C,... )
    16) Ngày vào Đ ng c ng s n Vi t Nam............./........./.............., Ngày chính
    th c: ............../.........../.....................
    17) Ngày tham gia t ch c chính tr -xã
    h i:...............................................................................................................
    (Ngày tham gia t ch c: Đoàn, H i, ... và làm vi c gì trong t ch c đó)
    18)Ngày nh p ngũ:.........../......./..............., Ngày xu t ngũ:........../........./..............., Quân
    hàm cao nh t:.................
    19) Danh hi u đ c phong t ng cao ượ
    nh t:..................................................................................................................
    (Anh hùng lao đ ng, anh hùng l c l ng vũ trang; nhà giáo, th y thu c, ngh sĩ nhân ượ
    dân, u tú,....)ư

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2016 , 21:29

Mô tả tài liệu:

Mẫu lý lịch cán bộ công chức

Mẫu sơ yếu lý lịch cán bộ công chức

Tin mới nhất

Trang