Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Dư Hạnh Lâm Thứ tư, Tháng 8 10, 2016 - 01:04
2 Võ Nghĩa Thứ hai, Tháng 4 3, 2017 - 16:54

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 290
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c L p – T Do – H nh Phúc
  ----------oOo----------
  H P Đ NG THUÊ XE
  S : ...... – ......../HĐTX
  - Căn c B Lu t Dân s s 33/2005/QH 11 đã đ c Qu c H i n c C ng Hòa ượ ướ
  H i Ch Nghĩa
  Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 14/06/2005;
  - Căn c lu t th ng m i s 36/2005/QH 11 đã đ c Qu c H i n c C ng Hòa ươ ượ ướ
  H i Ch Nghĩa
  Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th 7 thông qua ngày 14/06/2005;
  - Căn c vào nhu c u và kh năng cung ng c a các bên d i đây. ướ
  Hôm nay, ngày ... tháng ..... năm ......., chúng tôi g m:
  BÊN A: CÔNG TY............................................................... (Bên thuê)
  - Đ a ch .....................................................................................................:
  - Đ i di n: .................................................................................................
  - Ch c v : ................................................................................................
  - Mã s thu : ế .............................................................................................
  BÊN B: CÔNG TY...............................................................(Bên cho thuê)
  - Đ a ch .....................................................................................................:
  - Đ i di n: .................................................................................................
  - Ch c v : ................................................................................................
  - Mã s thu : ế .............................................................................................
  Sau khi bàn b c, th a thu n, hai bên th ng nh t k t H p đ ng thuê xe v i các ế
  đi u kho n nh sau: ư
  ĐI U 1: N I DUNG H P Đ NG
 • Bên A đ ng ý thuê c a bên B m t xe ô du l ch 07 ch ng i, bao g m c lái xe
  trong th i gian cho thuê.
  + Xe............................................................................
  + Lái xe:............................, sinh năm xxxx, gi y phép lái xe s xxxxx c p ngày
  06/05/2005.
  ĐI U 2: GIÁ TR H P Đ NG, PH NG TH C THANH TOÁN: ƯƠ
  - Giá thuê xe là: .........................................................(Giá trên ch a bao g m thuư ế
  GTGT)
  - Bên A s thanh toán cho Bên B theo đ nh kỳ m i tháng m t l n vào ngày 25 hàng
  tháng.
  ĐI U 3: TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN
  3.1. Trách nhi m c a bên B:
  - Giao xe toàn b gi y t liên quan đ n xe ngay sau khi H p đ ng hi u ế
  l c Bên A đã thanh toán ti n thuê xe 01 tháng đ u tiên. Gi y t liên quan
  đ n xe g m: Gi y đăng ký xe, gi y ki m đ nh, gi y b o hi m xe.ế
  - Ông ...........................................ch u s đi u đ ng c a bên A trong su t th i
  gian bên B cho thuê xe. Th i gian làm vi c c a lái xe là t th hai đ n th sáu, ế
  t 6g30 đ n 18g30 , th i gian làm thêm ngoài gi (n u có) do A Lái xe tr c ế ế
  ti p th a thu n.ế
  - Tr l ng cho lái xe. ươ
  - Ch u trách nhi m pháp lý v ngu n g c và quy n s h u c a xe.
  - Mua b o hi m xe và đăng ki m xe cho các l n k ti p trong th i h n hi u l c ế ế
  c a H p đ ng.
  - B o d ng xe theo đ nh kỳ, chi tr phí b o d ng. ưỡ ưỡ
  - Xu t hóa đ n thuê xe: 1 tháng/l n. ơ
  3.2. Trách nhi m, quy n h n c a bên A
  - Thanh toán ti n thuê xe cho Bên B đúng h n.
  - Thanh toán các kh an phí cho lái xe khi yêu c u huy đ ng làm thêm ngoài
  gi .
 • - Khi yêu c u làm thêm vào cu i tu n hay ngày l t t thông báo cho lái xe ễ ế
  bi t tr c ít nh t 12 gi .ế ướ
  - Bên A đ c toàn quy n s d ng xe do Bên A giao (theo đi u 1), k c giao xeượ
  cho lái xe khác s d ng trong th i gian thuê.
  - Ch u toàn b chi phí xăng khi s d ng xe.
  ĐI U 4: HI U L C H P Đ NG
  - H p đ ng có giá tr k t ngày: .........................
  - N u m t trong hai Bên, bên nào mu n ch m d t H p đ ng tr c th i h n thìế ướ
  ph i thông báo cho Bên kia tr c ít nh t 01 tháng. ươ
  ĐI U 5: ĐI U KHO N CHUNG
  - Trong quá trình th c hi n h p đ ng, n u đ ngh đi u ch nh thì ph i thông ế
  báo cho nhau b ng văn b n đ cùng bàn b c gi i quy t. ế
  - Hai bên cam k t thi hành đúng các đi u kho n c a h p đ ng, không bên nàoế
  t ý đ n ph ng s a đ i, đình ch ho c h y b h p đ ng. M i s vi ph m ơ ươ
  ph i đ c x theo pháp lu t. Tr ng h p tranh ch p hai bên không ượ ườ
  t gi i quy t đ c, s do Tòa Án Nhân Dân ế ượ ....................................... phán x .
  - H p đ ng này có hi u l c t ngày ký và coi nh đ c thanh lý sau khi hai bên ư ượ
  th c hi n xong nghĩa v c a mình và không còn b t kỳ khi u n i nào. ế
  H p đ ng đ c l p thành 04 (b n) b n giá tr pháp nh nhau, Bên A gi 02 ượ ư
  (hai) b n. Bên B gi 02 (hai) b n.
  Đ I DI N BÊN A Đ I DI N BÊN B

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016 , 10:00

Mô tả tài liệu:

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô, xe máy là một dạng hợp đồng dịch vụ về việc cho thuê ô tô, xe máy được ký kết giữa bên thuê và bên cho thuê sau khi đã đạt được thỏa thuận về giá cả, thời gian thuê.

Tin mới nhất

Trang