Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Mẫu giấy xác nhận vay vốn

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 60
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
  TR NG ĐH KINH T QU CƯỜ
  DÂN
  C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  GI Y XÁC NH N VAY V N
  H và tên sinh viên: …………………………………S đi n tho i:……………..
  Ngày sinh: ………………………………………………... Gi i tính: Nam (N )
  CMTND s …………………… Ngày c p……………….. N i c p ơ
  ………………..
  tr ng theo h c (mã qui c trong tuy n sinh ĐH, CĐ, TCCN):ườ ướ
  ……………….
  Tên tr ng: Đ i h c Kinh t qu c dânườ ế
  H đào t o: Đ i h c Lo i hình đào t o: Chính quy
  Ngành h c: …………………………………………………………………………..
  L p: ……………………………………..…. s sinh viên:
  ……………………..
  Khoa: ……………………………………..... Khoá h c:
  …………………………….
  Ngày nh p h c: ………………. Th i gian ra tr ng (tháng / năm) ườ
  …………………
  (Th i gian h c t i tr ng:……………..tháng) ườ
  - S ti n h c phí hàng tháng:………………………………… đ ng.
  Thu c di n: - Không mi n gi m
  - Gi m h c phí
  - Mi n h c phí
  Thu c đ i t ng: - M côi ượ
  - Không m côi
  - Trong th i gian theo h c t i tr ng, anh (ch ) ườ
  ………………….........................
  Không b x ph t hành chính tr lên v các hành vi: c b c, nghi n hút, tr m
  c p, buôn l u.
  Hà N i, ngày …… tháng …… năm ……
  TL.HI U TR NG ƯỞ
  KT.TR NG PHÒNG CTCT&QLSVƯỞ
  PHÓ TR NG PHÒNGƯỞ
 • TS. Vũ Tr ng Nghĩa

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016 , 15:37

Mô tả tài liệu:

Mẫu giấy xác nhận vay vốn

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠTR NG ĐH KINH T QU CƯỜ Ế ỐDÂNC NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạGI Y XÁC NH N VAY V NẤ Ậ ỐH và tên sinh viên: …………………………………S đi n tho i:……………..ọ ố ệ ạNgày sinh: ………………………………………………... Gi i tính: Nam (N )ớ ữCMTND s …………………… Ngày c p……………….. N i c pố ấ ơ ấ………………..Mã tr ng theo h c (mã qui c trong tuy n sinh ĐH, CĐ, TCCN):ườ ọ ướ ể……………….Tên tr ng: Đ i h c Kinh t qu c dânườ ạ ọ ế ốH đào t o: Đ i h cệ ạ ạ ọ Lo i hình đào t o: Chính quyạ ạNgành h c: …………………………………………………………………………..ọL p: ……………………………………..…. Mã s sinh viên:ớ ố……………………..Khoa: ……………………………………..... Khoá h c:ọ…………………………….Ngày nh p h c: ………………. Th i gian ra tr ng (tháng / năm)ậ ọ ờ ườ…………………(Th i gian h c t i tr ng:……………..tháng)ờ ọ ạ ườ- S ti n h c phí hàng tháng:………………………………… đ ng.ố ề ọ ồThu c di n: - Không mi n gi m ộ ệ ễ ả - Gi m h c phí ả ọ - Mi n h c phí ễ ọThu c đ i t ng: - M côi ộ ố ượ ồ - Không m côi ồ- Trong th i gian theo h c t i tr ng, anh (ch )ờ ọ ạ ườ ị………………….........................Không b x ph t hành chính tr lên v các hành vi: c b c, nghi n hút, tr mị ử ạ ở ề ờ ạ ệ ộc p, buôn l u.ắ ậ Hà N i, ngày …… tháng …… năm ……ộTL.HI U TR NGỆ ƯỞKT.TR NG PHÒNG CTCT&QLSVƯỞPHÓ TR NG PHÒNGƯỞ

Tin mới nhất

Trang