Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hoang shin Thứ hai, Tháng 9 3, 2018 - 13:40

Mẫu giấy xác nhận vay vốn

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 64
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
  TR NG ĐH KINH T QU CƯỜ
  DÂN
  C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  GI Y XÁC NH N VAY V N
  H và tên sinh viên: …………………………………S đi n tho i:……………..
  Ngày sinh: ………………………………………………... Gi i tính: Nam (N )
  CMTND s …………………… Ngày c p……………….. N i c p ơ
  ………………..
  tr ng theo h c (mã qui c trong tuy n sinh ĐH, CĐ, TCCN):ườ ướ
  ……………….
  Tên tr ng: Đ i h c Kinh t qu c dânườ ế
  H đào t o: Đ i h c Lo i hình đào t o: Chính quy
  Ngành h c: …………………………………………………………………………..
  L p: ……………………………………..…. s sinh viên:
  ……………………..
  Khoa: ……………………………………..... Khoá h c:
  …………………………….
  Ngày nh p h c: ………………. Th i gian ra tr ng (tháng / năm) ườ
  …………………
  (Th i gian h c t i tr ng:……………..tháng) ườ
  - S ti n h c phí hàng tháng:………………………………… đ ng.
  Thu c di n: - Không mi n gi m
  - Gi m h c phí
  - Mi n h c phí
  Thu c đ i t ng: - M côi ượ
  - Không m côi
  - Trong th i gian theo h c t i tr ng, anh (ch ) ườ
  ………………….........................
  Không b x ph t hành chính tr lên v các hành vi: c b c, nghi n hút, tr m
  c p, buôn l u.
  Hà N i, ngày …… tháng …… năm ……
  TL.HI U TR NG ƯỞ
  KT.TR NG PHÒNG CTCT&QLSVƯỞ
  PHÓ TR NG PHÒNGƯỞ
 • TS. Vũ Tr ng Nghĩa

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016 , 15:37

Mô tả tài liệu:

Mẫu giấy xác nhận vay vốn

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠTR NG ĐH KINH T QU CƯỜ Ế ỐDÂNC NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạGI Y XÁC NH N VAY V NẤ Ậ ỐH và tên sinh viên: …………………………………S đi n tho i:……………..ọ ố ệ ạNgày sinh: ………………………………………………... Gi i tính: Nam (N )ớ ữCMTND s …………………… Ngày c p……………….. N i c pố ấ ơ ấ………………..Mã tr ng theo h c (mã qui c trong tuy n sinh ĐH, CĐ, TCCN):ườ ọ ướ ể……………….Tên tr ng: Đ i h c Kinh t qu c dânườ ạ ọ ế ốH đào t o: Đ i h cệ ạ ạ ọ Lo i hình đào t o: Chính quyạ ạNgành h c: …………………………………………………………………………..ọL p: ……………………………………..…. Mã s sinh viên:ớ ố……………………..Khoa: ……………………………………..... Khoá h c:ọ…………………………….Ngày nh p h c: ………………. Th i gian ra tr ng (tháng / năm)ậ ọ ờ ườ…………………(Th i gian h c t i tr ng:……………..tháng)ờ ọ ạ ườ- S ti n h c phí hàng tháng:………………………………… đ ng.ố ề ọ ồThu c di n: - Không mi n gi m ộ ệ ễ ả - Gi m h c phí ả ọ - Mi n h c phí ễ ọThu c đ i t ng: - M côi ộ ố ượ ồ - Không m côi ồ- Trong th i gian theo h c t i tr ng, anh (ch )ờ ọ ạ ườ ị………………….........................Không b x ph t hành chính tr lên v các hành vi: c b c, nghi n hút, tr mị ử ạ ở ề ờ ạ ệ ộc p, buôn l u.ắ ậ Hà N i, ngày …… tháng …… năm ……ộTL.HI U TR NGỆ ƯỞKT.TR NG PHÒNG CTCT&QLSVƯỞPHÓ TR NG PHÒNGƯỞ

Tin mới nhất

Trang