Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 trần tân Thứ hai, Tháng 12 28, 2015 - 22:25
2 Nguyen Tien Thứ bảy, Tháng 1 9, 2016 - 18:01
3 Thái Hoàng Việt Thứ sáu, Tháng 1 22, 2016 - 09:18
4 Nguyễn Quyết Thứ năm, Tháng 3 3, 2016 - 22:40
5 Nam Vu Thanh Thứ hai, Tháng 3 14, 2016 - 18:34
6 trần đình kiên Thứ ba, Tháng 5 10, 2016 - 07:25
7 dt hien Thứ năm, Tháng 6 2, 2016 - 13:42
8 Phạm Đức Thứ tư, Tháng 7 6, 2016 - 14:50
9 Nguyễn Đăng Hùng Chủ nhật, Tháng 8 7, 2016 - 13:45
10 Eddie Nguyen Thứ ba, Tháng 8 23, 2016 - 12:15

Trang

Mẫu biên bản làm việc hiện trường

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,494
18
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 1 | Loại file: DOC
 • CÔNG TY C PH N H NG H C Đ I L I
  BAN QU N LÝ D ÁN Đ I L I
  Đ i L i, ngày ……. Tháng …… năm 201…
  BIÊN B N LÀM VI C HI N TR NG ƯỜ
  (s : ……………………)
  D án: Khu du l ch sinh thái Đ i L i
  1. H ng m c công vi c:
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  2. Đ i t ng: ượ
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  3. Các bên tr c ti p tham gia: ế
  Ông, bà:………….………….…………..ch c v : …………………..………………
  Ông, bà:………….………….…………..ch c v : …………………..………………
  Ông, bà:………….………….…………..ch c v : …………………..………………
  4. Th i gian:
  B t đ u: …….. ngày …… tháng …… năm …….
  K t thúc: …….. ngày …… tháng …… năm …….ế
  5. N i dung:
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................................
  Biên b n đ c l p thành …… b n, m i bên gi …… b n. ượ
  Đ i di n các bên ký xác nh n:

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015 , 17:04

Mô tả tài liệu:

Mẫu biên bản làm việc hiện trường

CÔNG TY C PH N H NG H C Đ I L IỔ Ầ Ồ Ạ Ạ ẢBAN QU N LÝ D ÁN Đ I L IẢ Ự Ạ ẢĐ i L i, ngày ……. Tháng …… năm 201…ạ ảBIÊN B N LÀM VI C HI N TR NGẢ Ệ Ệ ƯỜ(s : ……………………)ốD án: Khu du l ch sinh thái Đ i L iự ị ạ ả1. H ng m c công vi c:ạ ụ ệ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Đ i t ng:ố ượ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Các bên tr c ti p tham gia:ự ếÔng, bà:………….………….…………..ch c v : …………………..………………ứ ụÔng, bà:………….………….…………..ch c v : …………………..………………ứ ụÔng, bà:………….………….…………..ch c v : …………………..………………ứ ụ4. Th i gian:ờB t đ u: …….. ngày …… tháng …… năm …….ắ ầK t thúc: …….. ngày …… tháng …… năm …….ế5. N i dung:ộ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Biên b n đ c l p thành …… b n, m i bên gi …… b n.ả ượ ậ ả ỗ ữ ảĐ i di n các bên ký xác nh n:ạ ệ ậ

Tin mới nhất

Trang