Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Cao Quy Thứ ba, Tháng 3 6, 2018 - 22:04
2 Trần Hoài Nam Thứ sáu, Tháng 8 10, 2018 - 17:07

Mẫu Biên bản kiểm tra sự cố công trình

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 257
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Ph l c I-22
  M u Biên b n ki m tra s c công trình
  (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004
  c a Chính ph v qu n lý ch t l ng công trình xây d ng) ượ
  Ch đ u t /Ch s h u ư
  ho c ch qu n lý s d ng
  công trình xây d ng
  ………………………………
  ………………………………
  ………………….
  C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p-T do-H nh phúc
  ____________________
  Đ a đi m, ngày......... tháng......... năm..........
  BIÊN B N KI M TRA HI N TR NG S C CÔNG TRÌNH XÂY ƯỜ
  D NG
  1. Tên công trình x y ra s c : ự ố
  ……………………………………………………………................................
  2. H ng m c công trình x y ra s c : ự ố
  ……………………………………………………............................................
  3. Đ a đi m xây d ng công trình:
  ………………………………….............................…………………...............
  4. Biên b n ki m tra hi n tr ng s c đ c l p v i các n i dung sau: ườ ượ
  a) Th i đi m x y ra s c : ……gi ….. ngày…… tháng ….. năm..............
  b) Mô t s b v s c , tình tr ng công trình khi x y ra s c ………….... ơ
  c) S b v tình hình thi t h i v ng i, v v t ch t...ơ ườ
  ……………………..
  d) S b v nguyên nhân s c (ơ n u cóế )…………………………………...
  NG I L P BIÊN B N ƯỜ
  (ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u)
  a) Ch đ u t l p báo cáo s c x y ra t i công ư
  trình đang thi công xây d ng;
  b) Ch s h u ho c ch qu n s d ng l p
 • báo cáo x y ra t i công trình đang s d ng, v n
  hành, khai thác.
  Các thành ph n tham gia l p biên b n khác g m:
  - Nhà th u thi công xây d ng : (ng i đ i di n theo pháp lu t ký tên, đóngườ
  d u)
  - Nhà th u thi t k xây d ng công trình ế ế : (ng i đ i di n theo pháp lu tườ
  ký tên, đóng d u)
  - Nhà th u giám sát thi công xây d ng công trình : (ng i đ i di n theoườ
  pháp lu t ký tên, đóng d u)
  - Các thành ph n khác, n u có. ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2015 , 16:20

Mô tả tài liệu:

Mẫu Biên bản kiểm tra sự cố công trình

Ph l c I-22ụ ụM u Biên b n ki m tra s c công trìnhẫ ả ể ự ố(Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 ị ị ốc a Chính ph v qu n lý ch t l ng công trình xây d ng)ủ ủ ề ả ấ ượ ựCh đ u t /Ch s h u ủ ầ ư ủ ở ữho c ch qu n lý s d ng ặ ủ ả ử ụcông trình xây d ng ự………………………………………………………………………………….C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p-T do-H nh phúcộ ậ ự ạ____________________Đ a đi m, ngày......... tháng......... năm..........ị ể BIÊN B N KI M TRA HI N TR NG S C CÔNG TRÌNH XÂYẢ Ể Ệ ƯỜ Ự ỐD NGỰ1. Tên công trình x y ra s c : ả ự ố……………………………………………………………................................2. H ng m c công trình x y ra s c :ạ ụ ả ự ố ……………………………………………………............................................3. Đ a đi m xây d ng công trình:ị ể ự ………………………………….............................…………………...............4. Biên b n ki m tra hi n tr ng s c đ c l p v i các n i dung sau:ả ể ệ ườ ự ố ượ ậ ớ ộa) Th i đi m x y ra s c : ……gi ….. ngày…… tháng ….. năm..............ờ ể ả ự ố ờb) Mô t s b v s c , tình tr ng công trình khi x y ra s c …………....ả ơ ộ ề ự ố ạ ả ự ốc) S b v tình hình thi t h i v ng i, v v t ch t...ơ ộ ề ệ ạ ề ườ ề ậ ấ……………………..d) S b v nguyên nhân s c (ơ ộ ề ự ố n u cóế )…………………………………...NG I L P BIÊN B N ƯỜ Ậ Ả(ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u)ọ ứ ụ ấa) Ch đ u t l p báo cáo s c x y ra t i côngủ ầ ư ậ ự ố ả ạtrình đang thi công xây d ng;ựb) Ch s h u ho c ch qu n lý s d ng l pủ ở ữ ặ ủ ả ử ụ ậ

Tin mới nhất

Trang