Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tường Vy Hà Minh Thứ hai, Tháng 10 12, 2015 - 05:14
2 trương nguyễn khắc duy Thứ năm, Tháng 12 3, 2015 - 07:31
3 phong tran Thứ bảy, Tháng 1 23, 2016 - 17:09
4 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 14:18
5 Phạm Thạnh Thứ hai, Tháng 3 21, 2016 - 22:06
6 Phạm Thạnh Thứ hai, Tháng 3 21, 2016 - 22:06
7 Phạm Thạnh Thứ ba, Tháng 3 22, 2016 - 11:02
8 Huy Hải Nguyễn Thứ ba, Tháng 3 29, 2016 - 19:49
9 trực Nguyễn Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 10:21
10 Trần Anh Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 10:53

Trang

Maketing quốc tế: PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BITIS

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,024
50
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 33 | Loại file: DOC
 •  
  M C L C
  
  
    ! "# $%................................................................................................................4
  & '(#)*+#,-"./(0.........................................................................................5
    12345 " 6.....................................................................................................6
   #7"89:(0;%<"=#>%.....................................................................................6
  &?@AB?CD
  EFG
  & HI# J%"#7"89:(08%(0%K+..............................................................8
  2.1.1 L(0M%N(.......................................................................................................8
  a) Kinh tế.................................................................................................................8
  b) Văn hóa................................................................................................................8
  && #O(0P9%Q+#%(0=# "#RI(#S5"#7"89:(08%(0%K+
  9
  NT %S"(0,- "#9U(0.....................................................................................9
  VT $"#K(0"#%W(#S5=#>%...................................................................10
  +T X++%/+"8 J(PYI...................................................................................10
  3T %Z(0+X," W5"#7...................................................................................11
  [T ("[8([")\#9U(0I- . $("].....................................................12
  && HI# J%"#7"89:(00 \2345+^N8%(0%K+..............................12
  && /""#7"89:(0+_M%2I`=#L(0Pa..............................................13
  &&& K "#^+-(#"8N(#)\(#O(0.b+. JI+^N"#7"89:(0...13
  NT #O(0.b+. JI+^N"#7"89:(0.....................................................13
  VT K "#^+-(#"8N(#.................................................................................14
  cde?fghij
  kl
   N"8S(6m,".....................................................................................................15
    ! "# $%)nIN"8S(6m,"...............................................................15
  3.1.2 Các thành ph n c a SWOT ............................................................................15
  & c#R("o+#IN"8S(6m,"+^N " 6=# "#RI(#S5)\,"#7
  "89:(08%(0%K+...................................................................................................16
  &  JII-(#...................................................................................................16
  3.2.2  JI2W%......................................................................................................18
  & U#/ ..............................................................................................................18
   
 •  
  & #X+#"#p+....................................................................................................19
   # W(P9q+"#RI(#S5"#7"89:(08%(0%K++^N " 6.........20
   *N+#r("#7"89:(0Is+" t%...........................................................20
  & X+#"#p+I\ " 6"#RI(#S5)\,"#7"89:(08%(0
  %K+ 21
  jk?EuC&&
   # W(P9q+6Z(5#>I.....................................................................................22
  & # W(P9q+0 X..................................................................................................23
  Ejf&l
   !
 •  
  
  "##$%&'()*+,-&'./)01
  "23'45)4678'09:(
  %;<)=6")(>?&@12>";A
  00B5&C;&'?&@")D6&E&C
  0
  ;0(1./)$(%;<);&'F*"
  9%;<);G$6&E&C'A%+
  6";9H*+6,1$2(I966J)
  6"K$&LM9KN(?"?O
  -J<9%;<)D-J;&'-JP:(
  %;<)"#2A?Q69"32R&5
  "6"*'4D;&C;&'6"&C0
  ST*".?>1&
  U".;9%;<)?F85<?O"
  2;6<V/)&C0'W!2#+
  .$ST?OJ)D)B&CX'6'EYW
  &'$ZD)B"#%X),2#?OR7&'[?6
  8&C0
  ;(0"STV/)1*".
  &C*&@,2#$2A750#2&C$+
  &E?=6H6K%\?9?>&E?=6H8
  %]$"3*"%;/%9&'??&@-^4
  _.)FLM*"61:M),,&'?O9
  M(?>#M;&E90"#"
  )(>E
  <4D)B,ST?O`?Q(69P8
  &C$?>?4?&@0D&6/#*"%;+`*+,
   Y

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2015 , 23:12

Mô tả tài liệu:

Maketing quốc tế: PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BITIS

LỜI MỞ ĐẦU 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY BITI’S 4 1.1 Giới thiệu 4 1.2 Lĩnh vực hoạt động: 5 1.3 Giầy dép Bitis: 6 1.4 Thị trường xuất khẩu: 6 CHƯƠNG 2: TRUNG QUỐC- THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 8 2.1 Tìm hiểu thị trường Trung Quốc: 8 2.1.1 Tổng quan 8 a) Kinh tế 8 b) Văn hóa. 8 2.1.2 Những lưu ý chung khi thâm nhập thị trường Trung Quốc: 9 a) Luật ngoại thương 9 b) Hệ thống thuế nhập khẩu 10 c) Các cuộc triển lãm 10 d) Quảng cáo tiếp thị 11 e) Internet và Thương mại điện tử: 12 2.2 Tìm hiểu thị trường giày dép của Trung Quốc: 12 2.2.1 Một thị trường có quy mô khổng lồ 13 2.2.2 Đối thủ cạnh tranh và những đặc điểm của thị trường: 13 a) Những đặc điểm của thị trường: 13 b) Đối thủ cạnh tranh: 14 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT VÀ CHIẾN LƯỢC 15 3.1 Ma trận swot: 15 3.1.1 Giới thiệu về ma trận swot. 15 3.1.2 Các thành phần của SWOT 15 3.2 Phân tích ma trận swot của Biti’s khi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. 16 3.2.1 Điểm mạnh 16 3.2.2 Điểm yếu: 18 3.2.3 Cơ hội 18 3.2.4 Thách thức 19 3.3 Chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc của Biti’s 20 3.3.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu 20 3.3.2 Cách thức mà Biti’s thâm nhập vào thị trường Trung Quốc 21 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX 22 4.1 Chiến lược sản phẩm 22 4.2 Chiến lược giá: 23 KẾT LUẬN 25

Tin mới nhất

Trang