Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Uyên Tú Thứ tư, Tháng 10 5, 2016 - 14:40
2 Uyên Tú Thứ tư, Tháng 10 5, 2016 - 14:40
3 Trần Yến Thứ bảy, Tháng 12 24, 2016 - 10:29
4 Trần Yến Thứ bảy, Tháng 12 24, 2016 - 10:29
5 trần trọng nghiệm Thứ bảy, Tháng 2 25, 2017 - 20:58
6 trần trọng nghiệm Thứ bảy, Tháng 2 25, 2017 - 20:58

MA TRẬN ĐỀ CÁC MÔN HỌC VÀ MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA TOÁN LỚP 2

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 715
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 37 | Loại file: DOC
 • PH L C: MA TR N Đ CÁC MÔN H C VÀ M T S Đ KI M TRA
  MINH H A
  MÔN TOÁN
  I. Ma tr n đ ki m tra
  1. Ma tr n đ ki m tra l p 2
  Ma tr n đ ki m tra cu i h c kì I, l p 2
  M ch ki n th c, ế
  kĩ năng
  S câu
  và s
  đi m
  M c 1 M c 2 M c 3 T ng
  TNK
  Q
  TL TNKQ TL TNKQ TL
  TNK
  Q
  TL
  S phép tính:
  c ng, tr trong
  ph m vi 100.
  S câu 3 1 1 4 1
  S đi m
  3,0 2,0 1,0 4,0 2,0
  Đ i l ng đo ượ
  đ i l ng: đ - ượ
  xi-mét ; ki-lô-
  gam; lít.
  Xem đ ng h .
  S câu
  1 1
  S đi m
  1,0 1,0
  Y u t hình h c:ế
  hình ch nh t,
  hình t giác.
  S câu 1 1
  S đi m
  1,0 1,0
  Gi i bài toán v
  nhi u h n, ít ơ
  h n.ơ
  S câu 1 1
  S đi m
  2,0 2,0
  T ng S câu 5 2 1 6 2
  S đi m 5,0 4,0 1,0 6,0 4,0
  Ma tr n đ ki m tra cu i năm h c, l p 2
  M ch ki n th c, ế
  kĩ năng
  S câu
  và s
  M c 1 M c 2 M c 3 T ng
  TNK TL TNKQ TL TNKQ TL TNK TL
 • đi m
  Q Q
  S phép tính:
  c ng, tr trong
  ph m vi 1000;
  nhân, chia trong
  ph m vi các
  b ng tính đã
  h c.
  S câu
  3 1 1 4 1
  S đi m
  3,0 2,0 1,0 4,0 2,0
  Đ i l ng đo ượ
  đ i l ng: mét, ượ
  ki-lô-mét, mi-li-
  mét; gi , phút.
  S câu
  1 1
  S đi m
  1,0 1,0
  Y u t hình h c:ế
  hình tam giác,
  chu vi hình tam
  giác; hình t
  giác, chu vi nh
  t giác.
  S câu 1 1
  S đi m
  1,0 1,0
  Gi i các bài toán
  đ n v phépơ
  c ng, phép tr ,
  phép nhân, phép
  chia.
  S câu
  1 1
  S đi m
  2,0 2,0
  T ng S câu 5 2 1 6 2
  S đi m 5,0 4,0 1,0 6,0 4,0
  2. Ma tr n đ ki m tra l p 3
  Ma tr n đ ki m tra cu i h c kì I, l p 3
  M ch ki n th c, ế
  kĩ năng
  S câu
  và s
  đi m
  M c 1 M c 2 M c 3 T ng
  TNK
  Q
  TL TNKQ TL TNKQ TL
  TNK
  Q
  TL
 • S phép tính:
  c ng, tr trong
  ph m vi 1000;
  nhân (chia) s
  hai, ba ch s
  v i (cho) s
  m t ch s .
  S câu
  2 1 1 1 3 2
  S đi m
  2,0 1,0 2,0 1,0 3,0 3,0
  Đ i l ng đo ượ
  đ i l ng: các ượ
  đ n v đo đ dài.ơ
  S câu
  1 1
  S đi m
  1,0 1,0
  Y u t hình h c:ế
  góc vuông, góc
  không vuông.
  S câu
  1 1
  S đi m
  1,0 1,0
  Gi i bài toán
  b ng hai phép
  tính.
  S câu 1 1
  S đi m
  2,0 2,0
  T ng S câu 4 1 2 1 5 3
  S đi m 4,0 1,0 4,0 1,0 5,0 5,0
  Ma tr n đ ki m tra cu i năm h c, l p 3
  M ch ki n th c, kĩ ế
  năng
  S câu
  và s
  đi m
  M c 1 M c 2 M c 3 T ng
  TNK
  Q
  T
  L
  TNK
  Q
  TL TNKQ TL TNKQ TL
  S và phép tính: c ng,
  tr trong ph m vi 100
  000; nhân, chia s
  đ n năm ch s v iế
  (cho) s m t ch
  s .
  S câu 2 1 1 1 3 2
  S
  đi m
  2,0
  1,
  0
  2,0 1,0 3,0 3,0
  Đ i l ng đo đ i ượ
  l ng: ki-lô-gam,ượ
  gam; ti n Vi t Nam.
  Xem đ ng h .
  S câu 1 1
  S
  đi m
  1,0 1,0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2015 , 12:33

Mô tả tài liệu:

MA TRẬN ĐỀ CÁC MÔN HỌC VÀ MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA TOÁN LỚP 2

PH L C: MA TR N Đ CÁC MÔN H C VÀ M T S Đ KI M TRAỤ Ụ Ậ Ề Ọ Ộ Ố Ề ỂMINH H AỌMÔN TOÁNI. Ma tr n đ ki m traậ ề ể1. Ma tr n đ ki m tra l p 2ậ ề ể ớMa tr n đ ki m tra cu i h c kì I, l p 2ậ ề ể ố ọ ớM ch ki n th c,ạ ế ứkĩ năngS câuốvà sốđi mểM c 1ứ M c 2ứ M c 3ứ T ng ổTNKQTL TNKQ TL TNKQ TLTNKQTLS và phép tính:ốc ng, tr trongộ ừph m vi 100.ạS câuố 3 1 1 4 1S đi mố ể3,0 2,0 1,0 4,0 2,0Đ i l ng và đoạ ượđ i l ng: đ -ạ ượ ềxi-mét ; ki-lô-gam; lít. Xem đ ng h .ồ ồS câuố1 1S đi mố ể1,0 1,0Y u t hình h c:ế ố ọhình ch nh t,ữ ậhình t giác.ứS câuố 1 1S đi mố ể1,0 1,0Gi i bài toán vả ềnhi u h n, ítề ơh n.ơS câuố 1 1S đi mố ể2,0 2,0T ngổ S câuố 5 2 1 6 2S đi mố ể 5,0 4,0 1,0 6,0 4,0Ma tr n đ ki m tra cu i năm h c, l p 2ậ ề ể ố ọ ớM ch ki n th c,ạ ế ứkĩ năngS câuốvà sốM c 1ứ M c 2ứ M c 3ứ T ng ổTNK TL TNKQ TL TNKQ TL TNK TL

Tin mới nhất

Trang