Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hi

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 38
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 34 | Loại file: DOC
 • Sau nhiều năm chuyển đổi chế kinh tế, hiện nay, ng
  cuộc đổi mới ở nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới
  - giai đoạn hình thành cấu thể chế kinh tế th trường
  định hướng xh chủ nghĩa (XHCN). Kết quả quan trọng của
  đường lối đổi mới chuyển sang chế thị trường mở cửa,
  hội nhập này sự hình thành phát triển của thành phần
  kinh tế bản Nhà nước (TBNN) theo con đường luận
  Lênin đã chỉ ra.
  Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế bản
  Nhà nước ta thấy được hiện nay dưới các hình thức: Các
  Công ty liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước
  ngoài…. Các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây các
  doanh nghiệp từ sự hợp tác của kinh tế Nhà nước với các
  nhà đầu tư nước ngoài. Trên một hướng khác, lại có các hình
  thức kinh tế (TBNN) cũng ra đời từ sự kết hợp giữa kinh tế
  Nhà nước với các nhà bản nhân trong nước, với các
  nhân và hộ sản xuất hàng hoá dịch vụ trong các hình
  thức hợp tac. Dù gọi đó là tên gì, xét về mặt lý luận kinh tế -
  chính trị hay là về chiến lược, sách ợc thì cuộc sống cũng
  đang thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư bản Nhà nước.
  Đề tài "Lý luận của Lênin về chủ nghĩa bản Nhà
  nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội sự vân
  dụng luận đó Việt Nam hiện nay". Được đưa ra để
  thể nắm bắt được duy luận năng lực tổ chức thực
  hiện của vấn đề này. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu hai vấn
  đề chính sau:
 • I. Lý luận của Lênin về chủ nghĩa bản Nhà nước
  trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
  II. Sự vận dụng luận của Lênin về chủ nghĩa bản
  Nhà nước ở Việt Nam
  Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp tài liệu chưa thật
  đầy đủ nên đề án chưa thể đáp ứng được yêu cầu đề ra.
  vậy, em mong sự giúp đỡ của thầy giáo để đề án được hoàn
  thiện hơn.
  B. phần nội dung
  Chương I :
  Lý luận của lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời
  kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
  1. Vai trò của chủ nghĩa bản Nhà nước trong thời kỳ
  quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
  Từ điều kiện thực tế của nước Nga không cho phép đi
  trực tiếp lên chảu nghĩa hội phải xuyên qua ch
  nghĩa banr Nhà nước tiến lên chủ nghĩa hội. Nước Nga
  một nước chậm tiến Châu Âu cho nên nước Nga mới chỉ
  nguyện vọng kiên quyết tiến lên con đường hội ch
  nghĩa chưa nền móng kinh tế. Do đó cần phải rút lui
  về nhưng v trí của chủ nghĩa bản Nhà nước, cần phải
  chuyển từ “Xung phong” sang “ Bao vây”.
  Bản thân chủ nghĩa bản Nhà nước chính sự kết
  hợp, liên hợp, phổi hợp N nước Viết, nền chuyên chính
  sản với chủ nghĩa bản do nhà nước sản kiẻm soát
  điều tiết thể đaảy nhanh sự phát triển ngay tức khắc
  nền nông nghiệp. Nhờ việc tăng nhanh lực lượng sản xuất
  2
 • nông nghiệp ổn định hội, thoát ra khỏi khủng hoảng,
  thoát khỏi cảnh giảm sút “Tín nhiệm của nông dân đối với
  chính quyền Viết, khắc phục tình trạng trộm cắp của
  công nặng nề nạn đầu lan tràn .v.v...” Nếu du nhập
  được ch nghĩa bản thì sẽ thể cải thiện được đời sống
  của nhân dân, nền đại công nghiệp Xô Viết được khôi phục.
  Chủ nghĩa bản Nhà nước công cụ để liên hợp nền
  sản xuất nhỏ lại, khắc phục tình trạng phân tán đấu
  tranh chống tính tự phát tiểu bản sản chủ nghĩa.
  Trong điều kiện công nghiệp lớn chưa được khôi phục, kinh
  tế nhỏ vẫn tồn tại một cách độc lập trong chủ nghĩa hội
  thì chủ nghĩa bản Nhà nước sẽ là sự liên hợp nền sản
  xuất nhỏ lại, bởi chủ nghĩa bản là xu hướng kết
  quả phát triển tự phát của nền sản xuất nhỏ. Với ý nghĩa ấy
  thì “Tư bản làm cho sản xuất nhỏ liên hợp lại, bản sinh ra
  từ nền sản xuất nhỏ”. Xét về trình độ phát triển thì chủ
  nghĩa bản Nhà nước về kinh tế cao hơn nhiều so với kinh
  tế tiểu nông. Nếu phát triển được chủ nghĩa bản Nhà
  nước thì sẽ tăng cường được nền đại sản xuất đối lập với
  nền sản xuất lạc hậu, nền sản xuất khí hoá đối lập với
  nền sản xuất thủ công, tăng thêm sản phẩm thu
  được của đại ng nghiệp, củng c được những quan hệ
  kinh tế do Nhà nước điều chỉnh, đối lập với những quan hệ
  kinh tế tiểu tư sản vô chính phủ.
  Chủ nghĩa bản Nhà nước, lẽ ấy, trở thành công cụ
  để đấu tranh chống tính tự phát bản chủ nghĩa, tính tự
  phát tiểu sản, chống tệ đầu cơ, được coi kẻ thù của
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015 , 17:50

Mô tả tài liệu:

Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hi

Sau nhiều năm chuyển đổi cơ chế kinh tế, hiện nay, công cuộc đổi mới ở nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn hình thành cơ cấu và thể chế kinh tế thị trường định hướng xh chủ nghĩa (XHCN). Kết quả quan trọng của đường lối đổi mới chuyển sang cơ chế thị trường và mở cửa, hội nhập này là sự hình thành và phát triển của thành phần kinh tế tư bản Nhà nước (TBNN) theo con đường lý luận Lênin đã chỉ ra. Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư bản Nhà nước mà ta thấy được hiện nay dưới các hình thức: Các Công ty liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài…. Các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây là các doanh nghiệp từ sự hợp tác của kinh tế Nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài. Trên một hướng khác, lại có các hình thức kinh tế (TBNN) cũng ra đời từ sự kết hợp giữa kinh tế Nhà nước với các nhà tư bản tư nhân trong nước, với các tư nhân và hộ sản xuất hàng hoá và dịch vụ trong các hình thức hợp tac. Dù gọi đó là tên gì, xét về mặt lý luận kinh tế - chính trị hay là về chiến lược, sách lược thì cuộc sống cũng đang thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư bản Nhà nước. Đề tài "Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vân dụng lý luận đó ở Việt Nam hiện nay". Được đưa ra để có thể nắm bắt được tư duy lý luận và năng lực tổ chức thực hiện của vấn đề này. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu hai vấn đề chính sau: I. Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. II. Sự vận dụng lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản Nhà nước ở Việt Nam Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp và tài liệu chưa thật đầy đủ nên đề án chưa thể đáp ứng được yêu cầu đề ra. Vì vậy, em mong sự giúp đỡ của thầy giáo để đề án được hoàn thiện hơn.

Tin mới nhất

Trang