Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Lời dẫn văn nghệ mừng đảng mừng xuân

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 206
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • L i d n văn ngh m ng đ ng m ng xuân
  M màn: Ti t m c Aerobic ế (L p 6 + 7 + 8 – Bãi Th m) ơ
  Kính m i quý v đ i bi u, quý khán gi n đ nh h ng m t v sân kh u đ ướ
  th ng th c m t h t s c sôi đ ng: ti t m c Aerobic đ n t đ i văn ngh tr ngưở ế ế ế ườ
  PTCS Bãi Th m! ơ
  Đ u xuân năm m i chúc Bình An
  Chúc luôn tu i tr chúc an khang
  Chúc sang năm m i nhi u tài l c
  Công thành danh to i chúc vinh quang!
  Tr c h t cho phép chúng tôi - Nh ng ng i d n ch ng trình đêm nay - thayướ ế ườ ươ
  m t ban t ch c h i di n văn ngh xin g i đ n quí v l i chúc s c kh e l i chào ế
  trân tr ng nh t!
  Chúng tôi xin nhi t li t chào m ng quí khách m i là đ i di n UBND huy n Phú
  Qu c, UBND Bãi Th m, các ban ngành đoàn th Bãi Th m, đ i di n Đ n Biên ơ ơ
  Phòng, Tr m Ki m Lâm, Đài truy n hình Phú Qu c, H i cha m h c sinh, đông đ o
  các b c ph huynh cùng t t c quí v có m t t i hôm nay!
  Kính th a quí v đ i bi u, quí khán gi , Kính th a quí th y cô giáo cùng các em ư ư
  h c sinh thân m n! ế
  “Em i, ơ mùa Xuân đ n r i đó...”ế ! Câu hát vang lên nh l i reo vui, nh c như
  nh ng ai đang còn m i mi t v i mi ng c m, manh áo bi t s hi n di n c a ế ế ơ ế m t cây
  c t m c uy nghi n i lên trong dòng ch y b t t n c a th i gian. Vâng! Khi vòng quay
  th i gian đi qua 365 ngày… Khi nh ng cánh chim én t ph ng B c quay v , ta l i ươ
  đ c đ m mình trong mùa xuân v i bao khát khao m c! Mùa xuân - mùa c a trămượ ơ ướ
  hoa đua n , mùa c a l c bi c tr i xanh… ế Trong vòng luân chuy n c a tr , không
  s hi n di n nào m lòng ng i r o r c h n s hi n di n c a mùa Xuân. Khi ườ ơ
  bóng dáng Mùa Xuân th p thoáng bên th m nhà, ng i ng i đ u t t b t r n ràng, ai ườ ườ
  n y đ u h i h hoàn t t nh ng còn dang d . Nh p s ng nh ng ngày giáp T t nh ế ư
  g p gáp, kh n tr ng h n. Đ khi m a xuân đã tràn v kh p n o; khi hoa phô s c ươ ơ ư
  màu r c r không ch trên nh ng v t đ t nâu trên c nh ng v a hè, ph ch , trên
  đôi tay bao ng i; khi không gian tràn ng p h i th n ng nàn c a Mùa Xuân đâuườ ơ
  đó vang lên nh ng giai đi u thân th ng c a mùa Xuân…thì trong m i ng i đ u ươ ườ
  d y lên nh ng cung b c c m xúc khác nhau! Mùa Xuân đem đ n cho cu c s ng m tế
  s c s ng m i, nh ng ni m vui đoàn t , kh i đ u nh ng khát khao, hy v ng - th m
  chí c nh ng m c đ c chi n th ng thay đ i s ph n! Mùa Xuân khi n v n ơ ướ ượ ế ế
  v t sinh sôi, cây đâm ch i t non, ngàn hoa đua nhau dâng h ng khoe s c con ơ ươ
  ng i dâng tràn nh a s ng. ườ
  trong đêm nay, nh m thi t th c chào m ng k ni m 82 năm ngày thành l p ế
  Đ ng C ng s n Vi t Nam, chào m ng m m i Nhâm Thìn 2012, tr ng PTCS Bãi ườ
  Th m t ch c đêm văn ngh “M ng Đ ng M ng Xuân” đ gây qu h tr cho HSơ
  1
 • nghèo và xây d ng phong trào “Tr ng h c thân thi n – HS tích c c”! Đó là lý do c a ườ
  đêm h i di n hôm nay!
  Đ n d v i đêm văn ngh hôm nay, chúng tôi xin đ c nhi t li t chào m ng ế ượ
  trân tr ng gi i thi u:
  - V phía lãnh đ o chính quy n, có ông:
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  - V phía Đ n Biên Phòng, có
  ……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………
  - V phía Tr m Ki m Lâm, có ông
  ………………………………………………………………………………………
  - V phía H i PHHS có:
  ………………………………………………………………………………………
  - V phía nhà tr ng, có: ườ
  + Ông Nguy n Th Anh, Hi u tr ng nhà tr ng, tr ng ban t ch c đêm ế ưở ườ ưở
  văn ngh
  + Ông Nguy n Văn Trung, L ng Th Đ p, Đào Ng c Hi n Phó ươ
  Hi u tr ng nhà tr ng. ưở ườ
  Cùng các th y giáo trong nhà tr ng, các em h c sinh, đông đ o con ườ
  nhân dân xã Bãi Th m!ơ
  Xin chân thành c m n s có m t c a quý v !! ơ
  Sau đây, chúng tôi xin trân tr ng kính m i th y Nguy n Th Anh, Hi u tr ng ế ưở
  nhà tr ng, Tr ng Ban t ch c đêm văn ngh lên đ c di n văn khai m c đêm vănườ ưở
  ngh .
  Đ đ c s thành công c a đêm văn ngh , ngoài s n l c c g ng c a các ư
  th y giáo, các em HS thì không th không nh c đ n s chia s ng h c a các ế
  m nh th ng quân, các t m lòng vàng c a quý v . M t l n n a, thay m t cho ban t ườ
  ch c đêm văn ngh , xin tri ân nh ng t m lòng c a quý v : (đ c danh sách ng h )
  hi n nay, BTC chúng tôi v n ti p t c đón nh n nh ng t m lòng vàng c a ế
  quý v nh m chung tay góp s c m m m cho nh ng tài năng ngay t i bàn th kí phía ươ ư
  d i sân kh u. BTC chúng tôi hy v ng nh n đ c s ng h c a quý v ! Xin trânướ ượ
  tr ng c m n! ơ
  không đ quý v đ i lâu h n n a, ngay sau đây, ch ng trình văn ngh ơ ươ
  m ng Đ ng – m ng Xuân c a tr ng PTCS Bãi Th m xin phép đ c b t đ u. ườ ơ ượ
  1. Ti t m c múa: Đ ng cho ta mùa xuânế (T p th l p 6 + 7 + 8 – Bãi Th m) ơ
  Nh c và l i: Ph m Tuyên
  Đ ng đã cho tôi sáng m t sáng lòng
  Tr c nh tu i th tôi nào bi t đ c ướ ư ơ ế ượ
  Máu tôi đ và tim tôi yêu n c ướ
  2
 • Tôi ch bi t là đêm t i mênh mông…" ế
  Vâng! Đ ng đã cho ta c mùa xuân c a cu c đ i , Đ ng cho ta m t ni m tin
  t ng laiươ . Đ ng đã mang l i tình yêu th ng kh p n i. ươ ơ Th gi i quanh ta hân hoanế
  nhi u ti ng c i… ế ườ Ni m tin son s t vào Đ ng, luôn v ng b c ti n theo c Đ ng ướ ế
  mong mu n th hi n qua bài hát: ng cho ta mùa xuân" m t sáng tác c a nh c
  Ph m Tuyên do t p múa t p th l p 6 + 7 + 8 Bãi Th m th hi n. M i quí v cùng ơ
  th ng th c.ưở
  2 . Đ n ca: Chú ch conơ ế (L p 2/2)
  Sáng tác: Phan Nhân
  ? Trong đêm hôm nay, BTC cũng đã m i đ c em nh 8 tu i đ n t l p 2/2 s trình ượ ế
  di n cho chúng ta bài hát: Chú ch con Sáng tác: Phan Nhân. M i quý v cùng ế
  th ng th c!ưở
  3. Th i trang: S c màu Xuân (M u giáo + L p 1 – Đá Ch ng)
  trong t i hôm nay s m t ch ng trình th i trang h t s c hoành tráng s di n ra ươ ế
  ngay tai sân kh u này mà. Ngay bây gi , Thanh Đ n s m i Phi An cùng quý v chiêm
  ng ng b s u t p: ưỡ ư S c màu Xuân n m trong tu n l th i trang Xuân 2012.
  B s u t p này s đ c trình di n b i các siêu m u nhí đ n t câu l c b Đá Ch ngộ ư ượ ế
  Next Top Model trình di n. Xin quý v m t tràng pháo tay cho các siêu m u nhí c a
  chúng ta!
  4. Đ n ca: Nh ng tr em đ ng phơ ườ (Mai Dung)
  Sáng tác: Khánh Đ nơ
  Đêm d n buông t ng con ph v ng u bu n. Riêng mình em v n đôi chân m i mòn.
  Trên bàn tay sao s v n dày. M i ng i đ i giúp em. M a l i r i b vai áo ườ ư ơ
  rách đi v ... Đôi l n em th m khát c đ n mái tr ng. M t c mu n bình ướ ế ườ ướ
  th ng…ườ Tu i th em không h bi t ti ng ê a c a mái tr ng. Xa l 2 ch tình ơ ế ế ườ
  th ng, tu i th em ch bi t mùi gió s ng…ươ ơ ế ươ
  Cùng th ng th c gi ng ca c a em Mai Dung qua sáng tác c a nh c sĩ: Khánh Đ nưở ơ
  bài hát: Nh ng tr em nghèo đ ng ph ! ườ
  * Trao quà cho tr em nghèo hi u h c: ế
  5. Múa: D y s m (L p 1/1)
  Sáng tác: Nguy n Văn Hiên
  Ai d y s m
  B c ra đ ngướ
  Có v ng đông
  Đang ch đón
  Ai d y s m
  Ch y lên đ i
  C đ t tr i đang ch đón!
  Hãy cùng: D y s m v i các em HS l p 1/1 đ cùng c m nh n không khí c a m t
  bu i sáng trong lành, bình yên, cùng t p th d c v i các em qua m t sáng tác c a
  nh c sĩ: Nguy n Văn Hiên . Xin m i quý v cùng th ng th c! ưở
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2016 , 23:53

Mô tả tài liệu:

Lời dẫn văn nghệ mừng đảng mừng xuân

Lời dẫn văn nghệ mừng đảng mừng xuân - Bài phát biểu hay mừng đảng mừng xuân

Tin mới nhất

Trang