Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,254
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • L I D N CH NG TRÌNH VĂN NGH M NG Đ NG ƯƠ
  M NG XUÂN
  TR NG TI U H C TRÀ BÌNHƯỜ
  (Quang đ c)
  Kính th a quí v đ i bi u, Kính th a quí v khán gi !ư ư
  Ch ng trình văn ngh m ng Đ ng m ng Xuân c a Tr ngươ ườ
  Ti u h c Trà Bình xin đ c phép b t đ u. ượ
  Xin trân tr ng gi i thi u bài phát bi u khai m c c a UBND
  Trà Bình.
  Xin trân tr ng gi i thi u bài phát bi u c a ông hi u tr ng ưở
  Tr ng Ti u h c Trà Bình.(Hi u tr ng phát bi u)ườ ưở
  01. Đ ng ca: " Đ ng cho ta mùa xuân" (Lý đ c)
  Trong không khí hân hoan c a c n c m i khi t t đ n xuân ướ ế ế
  v . Nhân dân ta đ c s ng cu c đ i m no và h nh phúc. Vi t Nam ượ
  ta b c đang b c vào k nguyên ánh sáng, Ch nghĩa h i càngướ ướ
  đ p theo năm tháng. Chúng ta l i càng bi t n Đ ng c ng s n Vi t ế ơ
  Nam. Vi t Nam i! mùa xuân đ n r i. Đây đi u t p th giáo ơ ế
  viên Tr ng Ti u h c T Bình mu n th hi n qua bài hát: " Đ ngườ
  cho ta mùa xuân" m t sáng tác c a nh c Ph m Tuyên. M i quí v
  th ng th c.ưở
  02. Múa" Đ ng bé đi đ n tr ng "ườ ế ườ (Ba đ c).
  H ng ngày em đi đ n tr ng trên con đ ng quen thu c, m i ế ườ ườ
  ngày em phát hi n thêm m t đi u m i l . Đ ng em đi qua m t ườ
  dòng su i nh , dòng n c th m nh dòng s a m , dòng n c th m ướ ơ ư ướ ơ
  nh l i ca dao. Đó n i dung c a đi u múa:" Đ ng đi đ nư ườ ế
  tr ng " do các em h c sinh l p m u giáo xã Trà Bình trình bày.ườ
  03. Hát "Trên con đ ng đ n tr ng"ườ ế ườ .(Lý đ c ).
  M i ngày em đi trên con đ ng này, nh quen nh l , ườ ư ư
  đ ng em đi có c cây hoa lá, đ ng em đi có chim hót ca vang. Cácườ ườ
  em h c sinh l p 2A Tr ng Ti u h c Trà Bình s trình bày đi u này ườ
  qua bài hát: "Trên con đ ng đ n tr ng".ườ ế ườ
  04. Múa: "M đ u con đi nhà tr ". (Ba đ c ).
 • B lên đ ng b o v quê h ng. M đ u con đi nhà tr đ lên ườ ươ
  r y lao đ ng s n xu t, làm ra lúa g o góp ph n vào chi n th ng ế
  quân xâm l c. N i chi n tr ng b an tâm chi n đ u h uượ ơ ế ườ ế
  ph ng th t v ng vàng. T t c nh ng đi u b m làm con, ươ
  đ t n c. Đó n i dung bài múa " M đ u con đi nhà tr " do ướ
  giáo Nguy n Th Qui giáo viên tr ng m u giáo T Bình cùng h c ườ
  sinh trình bày.
  05. Hát "Khúc hát chim s n ca" ơ (Lý đ c ).
  Líu lo, líu lo bu i sáng chim ca vang líu lo, yêu bi t m y ti ng ế ế
  hót chim s n ca. M i sáng th c d y nghe ti ng chim hót em càngơ ế
  yêu quí quê h ng thân th ng c a mình. C m n Bác H , c m iươ ươ ơ ơ
  Đ ng đã cho em cu c s ng hôm nay. Các em h c sinh l p 3A s
  trình bày bài hát" Khúc hát chim S n ca"ơ
  06. Múa: "Mái tr ng m n yêu"ườ ế ( Ba đ c).
  Mái tr ng n i em h c t p vui ch i, t ng ngày t ngườ ơ ơ
  ngày em đ n tr ng đ bi t thêm bao đi u l , tu i th em g n ế ườ ế ơ
  v i mái tr ng thân th ng. Hàng cây n i sân tr ng, ng i th y ườ ươ ơ ườ ườ
  n i b c gi ng đi u em không th nào quên. Đó n i dung điêơ
  múa: "Mái tr ng m n yêu" do h c sinh l p 5C trình bày.ườ ế
  07. Múa: "Cho con" ( Lý đ c).
  Ba cây n n vàng, m cây n n xanh, con cây n n h ng,ế ế ế
  ba ng n n n lung linh, th p sáng m t gia đình. Ba m ng i che ế ườ
  ch su t đ i con, ba m t t c . Các em h c sinh l p 3A th hi n
  lòng bi t n ba m qua đi u múa: " Cho con". ế ơ
  08. Múa: " T nguy n " ( Ba đ c ).
  N u là chim tôi s là loài b câu tr ng. N u là hoa tôi s là m tế ế
  đoá h ng d ng. N u mây tôi s m t v ng mây m. ươ ươ ế
  ng i tôi s ch t cho quê h ng. T p th l p 3C đang mu n thườ ế ươ
  hi n tinh th n cách m ng b t di t c a dân t c ta qua ti t m c múa: ế
  "T nguy n".
  09. Đ ng ca: Tu i tr th h Bác H . (Xã đoàn d n ch ng ế ươ
  trình).
  10. Múa: " Chúng em c n hoà bình" (Lý đ c).
 • Chi n tranh đem l i bao nhiêu đau kh cho m i ng i. Hoàế ườ
  bình mang l i h nh phúc m no cho nhân lo i. Nhân dân ta c n hoà
  bình, t p th l p 3B Tr ng Ti u h c T Bình cũng c n hoà bình, ườ
  đ trên trái đ t này không còn chi n tranh ch còn tình yêu th ng ế ươ
  nhân lo i. Các em h c sinh l p 3B s th hi n qua n i dung đi u
  múa: " Chúng em c n hoà bình".
  11. Múa: " Nàng s n ca ". (Xã đoàn d n ch ng trình).ơ ươ
  12. Hát múa: " G u và r ng xanh". ( Ba đ c).
  M t làng gió mát, m t ti ng chim ca, m t âm thanh c a đ ng ế
  v t hoang dã. Thiên nhiên th t g n gũi v i chúng ta. Con ng i ph i ườ
  b o v thiên nhiên nh b o v chính cu c s ng mình, tàn phá thiên ư
  nhiên t hu di t cu c s ng nhân lo i. Cu c s ng th t thú v bi t ế
  bao nhiêu khi hoà mình v i thiên nhiên T p th l p 4A s th t sôi
  đ ng qua bài hát múa: "G u và r ng xanh".
  13. Múa: "Mái tr ng m n yêu"ườ ế ( Lý đ c).
  Mái tr ng n i em h c t p vui ch i, t ng ngày t ngườ ơ ơ
  ngày em đ n tr ng đ bi t thêm bao đi u l , tu i th em g n ế ườ ế ơ
  v i mái tr ng thân th ng. Hàng cây n i sân tr ng, ng i th y ườ ươ ơ ườ ườ
  n i b c gi ng đi u em không th nào quên. Đó n i dung điêơ
  múa "Mái tr ng m n yêu" do h c sinh l p 5A trình bày.ườ ế
  14. Múa: "Em là m m non c a Đ ng". (Ba đ c).
  Em hoa búp măng non em l n lên trong mùa cách m ng. Em
  vui s ng Đ ng ti n phong d n đ ng. Em sách m i áoướ ườ
  hoa nh n Đ ng ta, Em ca hát Đ ng cu c đ i n hoa. C m ơ
  n Bác H , c m i Đ ng đã cho em cu c s ng hôm nay. Các em h cơ ơ
  sinh l p 4B s trình bày đi u múa "Em là m m non c a Đ ng".
  15. T p ca n : Cô gái m đ ng. (Xã đoàn d n ch ng trình). ườ ươ
  16. Múa: " T nguy n " ( Ba đ c ).
  N u là chim tôi s là loài b câu tr ng. N u là hoa tôi s là m tế ế
  đoá h ng d ng. N u mây tôi s m t v ng mây m. ươ ươ ế
  ng i tôi s ch t cho quê h ng. T p th l p 4D đang mu n thườ ế ươ
  hi n tinh th n cách m ng b t di t c a dân t c ta qua ti t m c múa " ế
  T nguy n ".

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2016 , 23:56

Mô tả tài liệu:

LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

L I D N CH NG TRÌNH VĂN NGH M NG Đ NGỜ Ẫ ƯƠ Ệ Ừ ẢM NG XUÂNỪTR NG TI U H C TRÀ BÌNHƯỜ Ể Ọ(Quang đ c)ọKính th a quí v đ i bi u, Kính th a quí v khán gi !ư ị ạ ể ư ị ảCh ng trình văn ngh m ng Đ ng m ng Xuân c a Tr ngươ ệ ừ ả ừ ủ ườTi u h c Trà Bình xin đ c phép b t đ u.ể ọ ượ ắ ầXin trân tr ng gi i thi u bài phát bi u khai m c c a UBND xãọ ớ ệ ể ạ ủTrà Bình.Xin trân tr ng gi i thi u bài phát bi u c a ông hi u tr ngọ ớ ệ ể ủ ệ ưởTr ng Ti u h c Trà Bình.(Hi u tr ng phát bi u)ườ ể ọ ệ ưở ể01. Đ ng ca: " Đ ng cho ta mùa xuân" ồ ả (Lý đ c)ọTrong không khí hân hoan c a c n c m i khi t t đ n xuânủ ả ướ ỗ ế ếv . Nhân dân ta đ c s ng cu c đ i m no và h nh phúc. Vi t Namề ượ ố ộ ờ ấ ạ ệta b c đang b c vào k nguyên ánh sáng, Ch nghĩa xã h i càngướ ướ ỷ ủ ộđ p theo năm tháng. Chúng ta l i càng bi t n Đ ng c ng s n Vi tẹ ạ ế ơ ả ộ ả ệNam. Vi t Nam i! mùa xuân đ n r i. Đây là đi u mà t p th giáoệ ơ ế ồ ề ậ ểviên Tr ng Ti u h c Trà Bình mu n th hi n qua bài hát: " Đ ngườ ể ọ ố ể ệ ảcho ta mùa xuân" m t sáng tác c a nh c sĩ Ph m Tuyên. M i quí vộ ủ ạ ạ ờ ịth ng th c.ưở ứ02. Múa" Đ ng bé đi đ n tr ng "ườ ế ườ (Ba đ c).ọH ng ngày em đi đ n tr ng trên con đ ng quen thu c, m iằ ế ườ ườ ộ ỗngày em phát hi n thêm m t đi u m i l . Đ ng em đi qua m tệ ộ ề ớ ạ ườ ộdòng su i nh , dòng n c th m nh dòng s a m , dòng n c th mố ỏ ướ ơ ư ữ ẹ ướ ơnh l i ca dao. Đó là n i dung c a đi u múa:" Đ ng bé đi đ nư ờ ộ ủ ệ ườ ếtr ng " do các em h c sinh l p m u giáo xã Trà Bình trình bày.ườ ọ ớ ẫ03. Hát "Trên con đ ng đ n tr ng"ườ ế ườ .(Lý đ c ).ọM i ngày em đi trên con đ ng này, nh quen mà nh l ,ỗ ườ ư ư ạđ ng em đi có c cây hoa lá, đ ng em đi có chim hót ca vang. Cácườ ỏ ườem h c sinh l p 2A Tr ng Ti u h c Trà Bình s trình bày đi u nàyọ ớ ườ ể ọ ẽ ềqua bài hát: "Trên con đ ng đ n tr ng".ườ ế ườ04. Múa: "M đ u con đi nhà tr ". ẹ ị ẻ (Ba đ c ).ọ

Tin mới nhất

Trang