Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Huynh Quyen Chủ nhật, Tháng 1 14, 2018 - 08:25
2 Lê Hương Thứ hai, Tháng 1 29, 2018 - 16:19

Lời dẫn chương trình văn nghệ hấp dẫn nhất xuân Đinh Dậu 2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,402
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • L i d n ch ng trình văn ngh h p d n nh t ươ
  V i ý nghĩa m ng Đ ng, m ng xuân m i b ng vi c t ch c
  m t ch ng trình văn ngh h p d n v i s tham gia c a ươ
  đông đ o qu n chúng nhân dân. VnDoc xin g i ý l i d n
  ch ng trình hay nh t g i t i các b n đ chúng ta cùngươ
  tham kh o nhé!
  L i d n ch ng trình văn ngh “M ng Đ ng, M ng Xuân ươ
  Đinh D u 2017”
  Văn ngh chào m ng
  Bài hát: “Long Ph ng Sum V y”.
  Lan: M ng t t đ n v n l c nhà nhà ế ế
  Cành mai vàng, cành đào h ng th m t i ươ
  Chúc c già đ c s ng lâu, s ng th ượ
  Cùng con cháu sang năm l i đón t t sang ế
  L i bài hát cũng l i nh ng ng i t ch c ch ng trình ườ ươ
  ngày hôm nay mu n g i t i quý v đ i bi u, cùng toàn th bà con
  nhân dân m t trong ch ng trình giao l u văn ngh ngày hôm ươ ư
  nay.
  Tu n: Kính th a quý v đ i bi u, th a bà con nhân dân!ư ư
  Trong cu c s ng th ng nh t c a các th h n i ti p t mùa ườ ế ế
  xuân d ng đ ng năm 1930 đ n nay, thì đ ng đ ng nghĩa v i mùa ế
 • xuân.nh Đ ng, m i ng i dân Vi t Nam đã đ c l p ườ
  t do, đ t n c ta đang trên đà phát tri n, nhân dân ngày càng ướ
  đ c m no h nh phúc. Đ ng đã mang l i mùa xuân t i đ pượ ươ
  cho t t c con ng i Vi t Nam. Vì v y chúng ta ph i bi t t hào ườ ế
  v Đ ng.
  Lan: Kính th a các v đ i bi u, th a toàn th nhân dân!.ư ư
  Ch ng trình văn ngh hôm nay v i ch đ M ng Đ ng ươ
  M ng Xuân s hòa v i không khí đón xuân c a dân t c. Chúng ta
  s hi u h n v vai trò c a Đ ng đ c bi t trách nhi m ơ
  c a Đoàn viên Thanh niên đ i v i Đ ng, đ i v i s nghi p
  phát tri n c a toàn dân t c.
  Tu n: Trong không khí tràn ng p ni m vui đón t t c truy n c a ế
  dân t c, m ng đ ng, m ng xuân, m ng nh ng thành t u năm
  2013 c a đ t n c, toàn dân, toàn quân đang h ng t i k ni m ướ ướ
  83 năm ngày thành l p đ ng c ng s n vi t nam (03/02/1930
  03/02/2013). Đ ng ra đ i s ki n l ch s tr ng đ i, b c ướ
  ngo t l n trong l ch s cách m ng n c ta. ướ
  Lan: Kính th a các v đ i bi u!ư
  Th c hi n s ch đ o c a ban ch p hành đoàn Văn Khê
  Đ c s đ ng ý c a c p y chi b xóm San. Hôm nay, BCH Chiượ
  đoàn xóm San long tr ng t ch c ch ng trình giao l u văn ngh ươ ư
  M ng Đ ng – M ng Xuân 2013.
 • Đ n d ch đ o ch ng trình văn ngh m ng đ ng, m ngế ươ
  xuân ngày hôm nay tôi xin trân tr ng gi i thi u:
  V phía đ ng y xã:
  Tu n: V phía UBND xã:............................................
  Cùng toàn th các ông đ i di n cho các ban ngành đoàn th
  trong xã đã t i d đ ngh chúng ta nhi t li t chào m ng.
  Lan: V phía Đoàn xã:.................................................
  Cùng toàn th các đ ng chí y viên ban th ng v , ban ch p ườ
  hành, các đ ng chí th chi đoàn đ ngh chúng ta nhi t li t ư
  chào m ng.
  Tu n: V phía chi b và chính quy n xóm San:..............
  Cùng toàn th các ông c p y viên, tr ng các ban ngành ưở
  đoàn th trong xóm đã t i d đ ngh chúng ta nhi t li t chào
  m ng.
  Lan: Đ c bi t s m t đông đ c a toàn th con nhân
  dân đã đ n d c cho ch ng trình. Ban t ch c xin trânế ươ
  tr ng c m n các t p th nhân, các gia đình đã t m lòng ơ
  h o tâm ng h m t ph n kinh phí góp ph n vào thành công c a
  ch ng trình ngày hôm nay. M t l n n a đ ngh chúng ta nhi tươ
  li t chào m ng.
  Tu n: Ti p theo ch ng trình xin trân tr ng kính m i Đ ng chíế ươ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 00:00

Mô tả tài liệu:

Lời dẫn chương trình văn nghệ hấp dẫn nhất xuân Đinh Dậu 2017

Lời dẫn chương trình văn nghệ hấp dẫn nhất xuân Đinh Dậu 2017

Tin mới nhất

Trang