Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:42
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:42
3 truong khanh Thứ ba, Tháng 5 30, 2017 - 16:48

Kỹ thuật nuôi Kỳ Nhông

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • A. Gi i thi u chung.
  Hi n nay phong trào nuôi kỳ nhông đang phát tri n r t m nh các
  vùng duyên h i nam trung b và đ c bi t là các t nh thành Qu ng Tr
  đ n Bình Thu n.theo các chyên gia, th t kỳ nhông có hàm l ng đ m ế ượ
  cao, giúp b i b s c kh e đ c bi t là cho ng i m, ph n m i sinh ườ
  con.Kỳ Nhông cũng là món nh u khoái kh u c a dân nh u, Kỳ nhông
  có tác d ng b th n, tráng d ng tăng c ng ch c năng sinh lý vì v y ươ ườ
  các món ăn t kỳ nhông đang đ c các th c khách l a ch n làm món ượ
  ăn khoái kh u m i khi có d p ăn u ng ti c tùng cho b a ăn. Các món
  ngon t kỳ nhông ph i k đ n nh Dông n ng, g i Dông, ch Dông, ế ư ướ
  cháo Dông… Do đó thì nhu c u tiêu dùng kỳ nhông ngày càng tăng cao
  trong khi đó l ng cung hi n nay v n còn r t h n ch ..bên c nh đó ượ ế
  ngu n v n đ u t cho nuôi kỳ nhông không quá cao và l i nhu n thu ư
  đ c t ng đ i l n. v i giá mua ượ ươ 1kg dông gi ng kho ng 10 con, giá
  450.000đ. Đ u t 45 tri u mua 100kg dông gi ng đ c 1000 con, n u ư ượ ế
  nuôi t t kho ng 8 tháng dông đ t 300g/con s cho 300 kg dông. Giá
  dông th ng ph m 300.000đ/kg, s thu đ c 90 tri u đ ng.ươ ượ
  Do k thu t nuôi kỳ nhông cũng khá là đ n gi n không c n đòi h i các ơ
  ph ng ti n k thu t hi n đ i do đó r t phù h p v i nuôi tr ng t i cácươ
  h gia đình.Cùng v i đó các h gia đình có th t n d ng đ c các ượ
  ngu n nhân l c trong chính gia đình mình cũng nh th a h ng đ c ư ưở ượ
  kinh nghi m c a các ng i đi tr c. ườ ướ
  T nh ng th c tr ng trên chúng ta có th m m t mô hình nuôi kỳ ế
  nhông phù h p nh t v i các t nh t Qu ng Ngãi đ n Ninh Thu n do ế
  n i đây có đi u ki n s ng r t phù h p v i mô hình nuôi kỳ nhông và ơ
  đem l i l i nhu n cao nh t.
  1
 • B. K thu t nuôi Kỳ Nhông ( Dông)
  I. Gi i thi u v nhông và cách ch n gi ng.
  a.Tên g i: Tên Vi t Nam g i là nhông, nhông có nhi u gi ng, nhông
  vùng đ t g i là nhông cát benly.
  Nhông cát (Leiolepis belliana Gray) tên khác là dông cát, nhông bi n,
  nhông cát s n sinh... là m t loài bò sát gi ng th n l n. Thân h i d t, ơ
  chân m nh, l ng nh n bóng, có v y nh , b ng màu nh t có v y l n ư
  h n.Đuôi dài, thuôn nh n.Da có màu s c bi n đ i tùy lúc. Nhông cát cóơ ế
  lo i to g i là nhông th m và lo i nh b ng ngón tay là nhông que.
  Nhông con đ c g i là nhông c c ké. Nhông cát ch các t nh mi nượ
  Trung và là đ c s n t Qu ng Tr đ n Bình Thu n.Loài này s ng ế
  nh ng c n cát d c b .
  b. Vóc dáng:
  Gi ng nhông này có đ c đi m là có các đ m nh trên l ng không li n ư
  nhau đ t o ra m t m ng l i ho c nh ng đ ng d c và d c theo ướ ườ
  hông có các v t l n màu đen, cam
  c. T p tính sinh ho t và môi tr ng s ng: ườ
  - Loài bò sát r t đ p này th ng ra kh i hang đ s i m vào bu i ườ ể ưở
  sáng đ đi u hoà nhi t đ c th (chúng thu c loài máu l nh), tìm ơ
  th c ăn và gây n t ng đ i v i các con cái xung quanh c ngày, r i ượ
  rút vô hang vào x chi u, đóng c a hang l i b ng cát.ế
  - Kỳ nhông s ng và làm t trên đ t cát, t khi còn nh cho t i khi thành
  ph m kho ng 8-10 tháng. Kỳ nhông ăn lá cây, rau qu , n hoa qu
  2
 • ch i cây, ngoài ra chúng còn ăn tr ng b cánh c ng, b m và các côn ướ
  trùng khác nh sâu, giun. . . u ng n c it, phân không đáng k , môi ư ướ
  tr ng s ng t nhiên không có d ch b nh, ít t n công chăm sóc. Đ c ườ
  bi t, chúng leo trèo r t gi i và có th nh y.
  * Ho t đ ng theo mùa:
  - Mùa ho t đ ng: Dông th ng ho t đ ng vào mùa n ng m, t tháng ườ
  4 đ n tháng 10. lúc đó đi u ki n nhi t đ không khí th ng 27-38 đ ế ườ
  C, nhi t đ m t đ t 27-39 đ C và đ m 30-80%. Dông ng ng ho t
  đ ng hoàn toàn vào nh ng ngày m a. Th m chí khi có giông hay tr i ư
  âm u là chúng tìm đ ng trú n. Không bao gi th y dông ho t đ ng ườ
  vào lúc tr i m a hay m a v a t nh. ư ư
  - trú đông: Mùa trú đông c a dông cát th ng là tháng 11 đ n tháng 3 ườ ế
  năm sau. Vào th i kỳ này, nhi t đ ngoài tr i xu ng d i 25 đ C và ướ
  đ m có lúc cao t i 85-90% . Dông l p c a hang và n m lì trong hang.
  T i mùa xuân khi n ng m v nhi t đ lên cao d n, dông m i chui ra
  kh i hang đ ki m ăn. ế
  * Ho t đ ng ngày, đêm:
  - Dông ho t đ ng vào ban ngày, bu i sáng chúng ra kh i hang lúc 8-9
  gi , t i 13 gi , 13 gi 30 tr a thì chúng l i vào hang. Dông r t c nh ư
  giác, nó không bao gi nh y ngay lên m t đ t.
  - Nó th ng thò đ u ra kh i hang nghe ngóng r t k , có khi t i 5, 10 ườ
  phút sau đó m i chui ra. Lúc này nó ph i n ng, đó là đ c đi m c a loài ơ
  bò sát. Chúng ph i tăng c ng tích nhi t d i ánh sáng m t tr i. M t ườ ướ
  lúc sau nó m i đi ki m ăn. Th i gian ho t đ ng c a dông không nhi u, ế
  trung bình m t ngày chúng ch chui ra kh i hang 4-5 gi đ ng h đ đi
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2016 , 00:12

Mô tả tài liệu:

Kỹ thuật nuôi Kỳ Nhông

B. Kỹ thuật nuôi Kỳ Nhông ( Dông) I. Giới thiệu về nhông và cách chọn giống. a.Tên gọi: Tên Việt Nam gọi là nhông, nhông có nhiều giống, nhông vùng đất gọi là nhông cát benly. Nhông cát (Leiolepis belliana Gray) tên khác là dông cát, nhông biển, nhông cát sử nữ sinh... là một loài bò sát giống thằn lằn. Thân hơi dẹt, chân mảnh, lưng nhẵn bóng, có vảy nhỏ, bụng màu nhạt có vảy lớn hơn.Đuôi dài, thuôn nhọn.Da có màu sắc biến đổi tùy lúc. Nhông cát có loại to gọi là nhông thềm và loại nhỏ bằng ngón tay là nhông que. Nhông con được gọi là nhông cắc ké. Nhông cát chỉ có ở các tỉnh miền Trung và là đặc sản từ Quảng Trị đến Bình Thuận.Loài này sống ở những cồn cát dọc bờ. b. Vóc dáng: Giống nhông này có đặc điểm là có các đốm nhỏ trên lưng không liền nhau để tạo ra một mạng lưới hoặc những đường dọc và dọc theo hông có các vệt lớn màu đen, cam c. Tập tính sinh hoạt và môi trường sống: - Loài bò sát rất đẹp này thường ra khỏi hang để sưởi ấm vào buổi sáng để điều hoà nhiệt độ cơ thể (chúng thuộc loài máu lạnh), tìm thức ăn và gây ấn tượng đối với các con cái xung quanh cả ngày, rồi rút vô hang vào xế chiều, đóng cửa hang lại bằng cát. - Kỳ nhông sống và làm tổ trên đất cát, từ khi còn nhỏ cho tới khi thành phẩm khoảng 8-10 tháng. Kỳ nhông ăn lá cây, rau quả, nụ hoa quả và chồi cây, ngoài ra chúng còn ăn trứng bọ cánh cứng, bướm và các côn trùng khác như sâu, giun. . . uống nước it, phân không đáng kể, môi trường sống tự nhiên không có dịch bệnh, ít tốn công chăm sóc. Đặc biệt, chúng leo trèo rất giỏi và có thể nhảy. * Hoạt động theo mùa: - Mùa hoạt động: Dông thường hoạt động vào mùa nắng ấm, từ tháng 4 đến tháng 10. lúc đó điều kiện nhiệt độ không khí thường 27-38 độ C, nhiệt độ mặt đất 27-39 độ C và độ ẩm 30-80%. Dông ngừng hoạt động hoàn toàn vào những ngày mưa. Thậm chí khi có giông hay trời âm u là chúng tìm đường trú ẩn. Không bao giờ thấy dông hoạt động vào lúc trời mưa hay mưa vừa tạnh. - trú đông: Mùa trú đông của dông cát thường là tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Vào thời kỳ này, nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 25 độ C và độ ẩm có lúc cao tới 85-90% . Dông lấp của hang và nằm lì trong hang. Tới mùa xuân khi nắng ấm về nhiệt độ lên cao dần, dông mới chui ra khỏi hang để kiếm ăn. * Hoạt động ngày, đêm: - Dông hoạt động vào ban ngày, b

Tin mới nhất

Trang