Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

KỸ THUẬT LỌC TRONG XỬ LÝ ẢNH SỐ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 22
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 21 | Loại file: PDF
 • Xử lý ảnh
  D08CNTT2 Page 1
  B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
  KHOA CNTT
  X NH
  ĐỀ TÀI
  K THUT LC TRONG XNH S
  Lp : D08CNTT2
  Thành viên : Lê Thế Hùng (NT)
  Lê Văn Dũng
  Lê Quang Khi
 • Xử lý ảnh
  D08CNTT2 Page 2
  Lêi nãi ®Çu
  Xö lý ¶nh mét lÜnh vùc ®ang ®-îc quan t©m trë thµnh mét m«n häc trong mét
  sè nghµnh kÜ thuËt nãi chung còng nh- chuyªn nghµnh ®iÖn tö y sinh nãi riªng
  rÊt nhiÒu lÜnh vùc ®-îc nghiªn cøu khi nãi ®Õn ¶nh nh-ng trong môc ®Ých
  cña bµi nµy em muèn giíi thiÖu ®Õn c¸c läc ¶nh. §©y nh÷ng c«ng thuËt ®-îc
  dông réng r·i ®Ó n©ng cao chÊt l-îng ¶nh, nh- läc nhiÔu, lµm næi t¸ch ®-êng biªn
  ¶nh, kh«i phôc ¶nh.
  V× cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o nªn hiÖn nay hÖ th«ng xö lý t×n hiÖu sè còng nh-
  läc ®· trë thµnh ph-¬ng tiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mét nghµnh thuËt. ®Æc
  biÖt trong lÜnh vùc y th× chÊt l-îng ¶nh lu«n ®-îc yªu cÇu cao ®Ó nh÷ng chÈn ®o¸n
  bÖnh chÝnh x¸c vµ ®iÒu trÞ cã hiÖu qu¶.
  Mc Lc
  T×m hiÓu vÒ bé läc. ................................................................................... 3
  I. Tæng quan. .......................................................................................................... 3
  1.1. BiÓu diÔn ¶nh. .............................................................................................. 3
  1.2. VÊn ®Ò xö lý ¶nh. ........................................................................................ 3
  II.Läc sè. ................................................................................................................ 3
  2.1 §Þnh nghÜa viÖc läc sè. ................................................................................. 3
  2.2 §Þnh nghÜa bé läc sè. ................................................................................... 4
  2.3 C¸c bé läc sè lý t-ëng. ................................................................................. 4
  2.4 Bé läc ¶nh sè thùc tÕ. ................................................................................... 9
  2.5. Bé läc hai chiÒu ®¸p øng xung h÷u h¹n. ..................................................15
  3. Bé läc 3 chiÒu. ..............................................................................................18
 • Xử lý ảnh
  D08CNTT2 Page 3
  T×m hiÓu vÒ bé läc.
  I. Tæng quan.
  1.1. BiÓu diÔn ¶nh.
  ¶nh cã thÓ biÓu diÔn d-íi d¹ng tÝn hiÖu t-¬ng tù hoÆc tÝn hiÖu sè.
  - Mét ¶nh ®-îc biÓu diÔn d-íi d¹ng mét ma trËn hai chiÒu. Mçi phÇn cña
  ma trËn biÓu diÔn cho møc x¸m hay c-êng ®é cña ¶nh t¹i vÞ trÝ ®ã. Mçi phÇn
  trong ma trËn ®-îc gäi mét phÇn ¶nh, th«ng th-êng hiÖu PEL
  (Picture Element) hoÆc lµ ®iÓm ¶nh (Pixel).
  - Trong thuËt t-¬ng tù, mét bøc ¶nh th-êng ®-îc biÓu diÔn d-íi d¹ng c¸c
  dßng n»m ngang kÕ tiÕp nhau. Mçi dßng lµ mét tÝn hiÖu t-¬ng tù mang theo c¸c
  th«ng tin vÒ c-êng ®é s¸ng däc theo mét ®-êng n»m ngang trong ¶nh gèc.
  1.2. VÊn ®Ò xö lý ¶nh.
  C¸c tÝn hiÖu vèn hai chiÒu th× ph¶i ®-îc b»ng thuËt tÝn hiÖu hai
  chiÒu. C¸c ®iÓm ¶nh ®-îc coi t d¹ng tÝn hiÖu hai chiÒu, vËy c¸c ph-¬ng ph¸p
  lý ¶nh sö dông c¸c hÖ thèng 2-D.
  C¸c ph-¬ng ph¸p läc ¶nh cã thÓ sö dông hai lo¹i chÝnh lµ bé läc sè vµ bé läc t-¬ng tù.
  mÆt lÞch c¸c läc ®· t¹o ra mét nghµnh ®-îc nghiªn cøu nhiÒu trong lÜnh
  vùc xö lý sè tÝn hiÖu nãi chung vµ trong xö lý ¶nh nãi riªng. chóng ®· ®-îc nghiªn cøu
  ph¸t triÓn víi môc ®Ých thÓ pháng c¸c läc t-¬ng trªn m¸y tÝnh. Chóng cho
  phÐp t¹o ra c¸c hiÖu qu¶ lín vµ tèi -u ho¸ c¸c tham sè cña bé läc.
  C¸c tiÕn bé hiÖn nay cña c«ng nghÖ vi m¹ch ®iÖn tö sè ®· lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña
  c¸c bé läc sè vµ c¸c bé läc sè ngµy cµng ®-îc øng dông réng r·i trong lÜnh vùc xö lý ¶nh
  II.Läc sè.
  2.1 §Þnh nghÜa viÖc läc sè.
  C¸c thao t¸c cña dïng ®Ó lµm biÕn d¹ng ph©n tÇn cña c¸c thµnh phÇn
  cña mét tÝn hiÖu theo c¸c chØ tiªu ®· cho nhê mét hÖ thèng sè ®-îc gäi lµ sù läc sè.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 15:10

Mô tả tài liệu:

KỸ THUẬT LỌC TRONG XỬ LÝ ẢNH SỐ

Xử lý ảnh D08CNTT2 Page 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA CNTT XỬ LÝ ẢNH ĐỀ TÀI KỸ THUẬT LỌC TRONG XỬ LÝ ẢNH SỐ Lớp : D08CNTT2 Thành viên : Lê Thế Hùng (NT) Lê Văn Dũng Lê Quang Khải

Tin mới nhất

Trang