Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:19
2 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:19
3 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:19
4 phuong le Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 23:23
5 phuong le Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 23:23
6 phuong le Thứ hai, Tháng 9 5, 2016 - 23:23
7 Nguyễn Phương Hà Thứ tư, Tháng 9 21, 2016 - 22:45

Kỷ thuật giấu tin dựa trên hệ thống MBNS

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 40 | Loại file: PDF
 • LI CM ƠN
  Em xin đƣc y t lòng biết ơn sâu sc ti giáo viên, THs. H Th Hƣơng
  Thơm, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dn, tn tình ch bo em trong sut quá trình làm đồ
  án tt nghip.
  Em xin chân thành cảm ơn tất c các thy giáo trong khoa Công ngh thông
  tin - Trƣờng ĐHDL Hải Phòng, những ngƣời đã nhiệt tình ging dy truyền đạt
  nhng kiến thc cn thiết trong sut thi gian em hc tp tại trƣờng, để em hoàn thành
  tt quá trình tt nghip.
  Cui cùng em xin cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong sut quá
  trình làm tt nghip. Và em xin cm ơn tất c các bạn đã góp ý, trao đổi h tr cho em
  trong sut thi gian va qua.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Hi Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2011
  Sinh viên
  Hoàng Th Thu Dung
 • 1
  MỤC LỤC
  LI CM ƠN ................................................................................................................ 1
  MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1
  DANH MC HÌNH V .................................................................................................. 3
  DANH MC BNG BIU ............................................................................................. 4
  DANH MC CÁC CH VIT TT .............................................................................. 5
  LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................. 6
  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN GIẤU TIN TRONG ẢNH ................................................ 7
  1.1. Tổng quan giấu tin ................................................................................................ 7
  1.1.1. Sơ lược v lch s giu tin .............................................................................. 7
  1.1.2. Phương pháp giu tin ..................................................................................... 8
  1.1.3. Mô hình k thut giấu tin cơ bản .................................................................... 8
  1.1.3.1. Quá trình giu thông tin ........................................................................... 9
  1.1.3.2. Quá trình tách thông tin ............................................................................ 9
  1.2. Giu tin trong nh................................................................................................ 10
  1.2.1. Tng quan ..................................................................................................... 10
  1.2.2. Phân loi giu tin trong nh ......................................................................... 11
  1.2.3. Đặc trưng và tính chất .................................................................................. 12
  1.2.4. Các yêu cầu đối vi giu tin trong nh ....................................................... 13
  CHƢƠNG 2: MỘT S KHÁI NIỆM CƠ BẢN ........................................................... 15
  2.1. Độ lch chun (Standard Deviation) ................................................................... 15
  2.2. H thng MBNS .................................................................................................. 15
  2.3. Cu trúc nh bitmap. ........................................................................................... 17
  2.3.1. Các thuc tính tiêu biu ca mt tp tin nh BMP ...................................... 17
  2.3.2. Cu trúc ca tp nh BMP ........................................................................... 17
  2.4. nh xám .............................................................................................................. 19
  CHƢƠNG 3: KỸ THUT GIU TIN MBNS ............................................................. 20
  3.1. Gii thiu ............................................................................................................. 20
  3.2. Quá trình giu tin ................................................................................................ 21
  3.2.1. Ý tưởng .......................................................................................................... 21

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 15:02

Mô tả tài liệu:

Kỷ thuật giấu tin dựa trên hệ thống MBNS

LỜI CẢM ƠN Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên, THs. Hồ Thị Hƣơng Thơm, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin - Trƣờng ĐHDL Hải Phòng, những ngƣời đã nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức cần thiết trong suốt thời gian em học tập tại trƣờng, để em hoàn thành tốt quá trình tốt nghiệp. Cuối cùng em xin cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Và em xin cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý, trao đổi hỗ trợ cho em trong suốt thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2011 Sinh viên Hoàng Thị Thu Dung

Tin mới nhất

Trang