Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Dinh Pham Thứ tư, Tháng 5 17, 2017 - 21:23
2 Bùi Tuyết Nhung Thứ năm, Tháng 8 10, 2017 - 10:11

Kỷ năng sống lớp 3

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 70
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 21 | Loại file: DOC
 • K năng s ng
  Ti t 2:Kĩ năng t ph c vế
  I/ M c tiêu :
  -HS có kĩ năng s p x p đ dùng g n gàng, ngăn n p.bi t ế ế
  - HS có kĩ năng t ph c v t t cho b n thân.
  - HS s có thói quen s ng g n gàng, ngăn n p.
  II/Chu n b :V BT th c hành kĩ năng s ng.
  III/ Ti n trình ti t d y:ế ế
  HĐ c a th y HĐ c a trò
  HĐ1:S p x p đ dùng g n ế
  gàng, ngăn n p
  GV cho HS quan sát tranh bài t p
  2
  HS quan sát nêu nh n xét các hình nh
  trong tranh
  GV yêu c u n i các hình đ v t
  trong trang vào đúng v trí c a nó
  cho g n gàng.
  HS th o lu n nhóm đôi làm bài t p.
  Yêu c u m t nhóm trình bày
  cách n i c a nhóm mình.Các
  nhóm nghe, nh n xét.
  Đ i di n 1 nhóm trình bày tr c l p. ướ
  Các nhóm khca nh n xét b sung.
  GV đánh giá chung- KL: HS l ng nghe.
  HĐ 2:Ho t đ ng n i ti p: ế
  GV nh c nh HS v nhà th c
  hành làm t t theo BT đã làm.
  HS l ng nghe- làm theo.
  L u ý: ư
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  ........................................................
  K năng s ng
  Ti t 3:ế K năng t ph c v
  I/ M c tiêu:
  -HS có kĩ năng s p x p đ dùng g n gàng, ngăn n p.bi t th t các b c ế ế ướ
  g p áo, th c hành g p áo đúng t ng b c. ướ
  - HS có kĩ năng t ph c v t t cho b n thân.
  - HS s có thói quen s ng g n gàng, ngăn n p.
  II/Chu n b : V BT th c hành kĩ năng s ng, m i em 1 áo. Ho c 1 qu n.
  III/ Ti n trình ti t d yế ế :
  HĐ 1:G p áo. HS quan sát và đ c yêu c u BT 3.
  GV yêu c u HS làm BT 3. HS làm cá nhân
  GV yêu c u HS th c hành g p
  áo theo 3 b c trong bài t p 3ướ
  HS th c hành cá nhân( ho c nhóm đôi)
  GV quan sát giúp đ HS
 • HĐ 2:G p qu n. HS t nêu cách g p đã bi t. ế
  - GV u n n n h ng d n g p qu n theo t ng b c. ướ ướ
  - HS th c hành g p qu n theo nhóm đôi.
  HĐ3:HĐ n i ti p: ế V nhà th c hành g p qu n áo và s p x p đ dùng ngăn n p. ế
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  ..................................................................................................
  K năng s ng
  Ti t 4: K năng t ph c v ( Ti p theo)ế ế
  I/ M c tiêu:
  -HS có kĩ năng s p x p đ dùng g n gàng, ngăn n p.bi t th t các b c ế ế ướ
  g p áo, th c hành g p áo đúng t ng b c.Bi t t chu n b cho m t chuy n du l ch ướ ế ế
  cho b n thân.
  - HS có kĩ năng t ph c v t t cho b n thân.
  - HS s có thói quen s ng g n gàng, ngăn n pvà chu đáo.
  II/Chu n b : V BT th c hành kĩ năng s ng.
  III/ Ti n trình ti t d yế ế : -KT kĩ năng g p qu n áo: 3 Hs
  HĐ 1:Em s ch n đ v t nào
  cho 2 ngày ngh bi n?
  HS đ ctình hu ng BT 4.
  GV yêu c u HS làm BT 4 HS làm cá nhân
  GV yêu c u HS trình bày tr c ướ
  l p.
  2 HS trtrình bày, hS khác l ng nghe, b
  sung
  GV nh n xét
  HĐ 2:Liên h : nhà em đã chu n b đ v t khi đi xa ch a? Em chu n b ư
  nh ng gì, hãy k cho các b n nghe.( 1 s HS k )
  HĐ3:HĐ n i ti p: ế V nhà th c hành s p x p đ dùng ngăn n pvà chu n b đ ế
  khi đi đâu xa.
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  ......................................................................
  K năng s ng.
  Bài 2: K năng giao ti p( Ti t 1) ế ế
  I.M c tiêu:
  -HS th y đ c ích l i c a vi c chào h i l phép.T đó luôn bi t chào h i ượ ế
  m i ng i ườ
  -HS chào h i l phép khi g p ng i l n tu i. ườ
 • - HS luôn có thói quen chào h i m i ng i. ườ
  II. Chu n b : V bài t p k năng s ng.
  III. Ti n trình ti t d y.ế ế
  1.KTBC: Đ chu n b cho m t chuy n đi bi n 2 ngày em c n chu n b nh ng đ ế
  dùng cá nhân gì?
  2. Bài m i: Gi i thi u:
  a/Ho t đ ng1-H ng d n HS tìm hi u n i dung câu chuy n : L i chào. ướ
  + 1 HS đ c n i dung chuy n- L p đ c th m.
  + Gv k l i câu chuy n- hS l ng nghe.
  +Th o lu n tìm hi u n i dung;
  Trên đ ng b n nh đã g p ai? B n đã làm gì?ườ
  Ng i cha đã nói gì v i b n nh ?ườ
  L n sau khi g p ng i l n b n nh đã làm gì? Khi đó tâm tr ng b n nh th ườ ư ế
  nào?
  - GV k t lu n;ế
  b/ Ho t đ ng 2: Th c hành chào h i. GV đ a ra m t s tình hu ng, HS suy nghĩ ư
  s m vai. L p quan sát và nh n xét.
  c/ Ho t đ ng 3: HĐ n i ti p: ế
  - GV nh n xét gi h c, h ng d n HS th c hành t t l i chào trong cu c s ng. ướ
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .....................................................................
  K năng s ng
  Ti t 6: K năng giao ti p v i b n bè và m i ng i( Ti p theo)ế ế ườ ế
  I.M c tiêu:
  -HS bi t cách giao ti p trong m i tình hu ng c th , t đó bi t ng x t t trongế ế ế
  cu c s ng.
  -Giáo d c HS phép l ch s trong cu c s ng hàng ngày.
  II. Chu n b : GV: 4 Phi u ghi 4 tình hu ng c n có cách gi i quy t. ế ế
  HS: V BT KN s ng.
  III. Ti n trình ti t d y.ế ế
  1.KTBC(3’) Em th y tâm tr ng nh th nào khi chào h i m i ng i? ư ế ườ
  2.Bài m i:-
  * Ho t đ ng 1: Kh i đ ng (2’) HS hát bài L i chào.
  * Ho t đ ng 2: X lý tình hu ng.( BT 2)(13’)
  - GV giao cho m i nhóm 1 tình hu ng, nhóm th o lu n cách x lý.
  - Các nhóm th o lu n (5’)
  - Đ i di n t ng nhóm lên trình bày, các nhóm khác l ng nghe và nh n xét b sung.
  - GV k t lu n.ế
  * Ho t đ ng 3:S m vai(15’)
  -T ng nhóm lên s m vai tình hu ng c a nhóm mình.
  - GV đánh giá, nh n xét.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016 , 08:37

Mô tả tài liệu:

Kỷ năng sống lớp 3

K năng s ngỹ ốTi t 2:Kĩ năng t ph c vế ự ụ ụI/ M c tiêuụ :-HS có kĩ năng s p x p đ dùng g n gàng, ngăn n p.bi t ắ ế ồ ọ ắ ế- HS có kĩ năng t ph c v t t cho b n thân.ự ụ ụ ố ả- HS s có thói quen s ng g n gàng, ngăn n p.ẽ ố ọ ắII/Chu n bẩ ị:V BT th c hành kĩ năng s ng.ở ự ốIII/ Ti n trình ti t d y:ế ế ạHĐ c a th yủ ầ HĐ c a tròủHĐ1:S p x p đ dùng g n ắ ế ồ ọgàng, ngăn n pắGV cho HS quan sát tranh bài t p ậ2HS quan sát nêu nh n xét các hình nh ậ ảtrong tranhGV yêu c u n i các hình đ v t ầ ố ồ ậtrong trang vào đúng v trí c a nó ị ủcho g n gàng.ọHS th o lu n nhóm đôi làm bài t p.ả ậ ậYêu c u m t nhóm trình bày ầ ộcách n i c a nhóm mình.Các ố ủnhóm nghe, nh n xét.ậĐ i di n 1 nhóm trình bày tr c l p. ạ ệ ướ ớCác nhóm khca nh n xét b sung.ậ ổGV đánh giá chung- KL: HS l ng nghe.ắHĐ 2:Ho t đ ng n i ti p: ạ ộ ố ếGV nh c nh HS v nhà th c ắ ở ề ựhành làm t t theo BT đã làm.ốHS l ng nghe- làm theo.ắL u ý: ư............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................K năng s ngỹ ốTi t 3:ế K năng t ph c vỹ ự ụ ụI/ M c tiêu:ụ-HS có kĩ năng s p x p đ dùng g n gàng, ngăn n p.bi t th t các b c ắ ế ồ ọ ắ ế ứ ự ướg p áo, th c hành g p áo đúng t ng b c.ấ ự ấ ừ ướ- HS có kĩ năng t ph c v t t cho b n thân.ự ụ ụ ố ả- HS s có thói quen s ng g n gàng, ngăn n p.ẽ ố ọ ắII/Chu n b :ẩ ị V BT th c hành kĩ năng s ng, m i em 1 áo. Ho c 1 qu n.ở ự ố ỗ ặ ầIII/ Ti n trình ti t d yế ế ạ :HĐ 1:G p áo.ấ HS quan sát và đ c yêu c u BT 3.ọ ầGV yêu c u HS làm BT 3.ầ HS làm cá nhânGV yêu c u HS th c hành g p ầ ự ấáo theo 3 b c trong bài t p 3ướ ậHS th c hành cá nhân( ho c nhóm đôi)ự ặGV quan sát giúp đ HS ỡ

Tin mới nhất

Trang