Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 mai long Thứ sáu, Tháng 9 23, 2016 - 11:10
2 Nguyễn Ngọc Hà Thứ hai, Tháng 9 26, 2016 - 17:08
3 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44
4 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44
5 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44
6 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44
7 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44
8 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44
9 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44
10 lam hoan vu Thứ sáu, Tháng 5 19, 2017 - 21:44

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng qua điện thoại | Telesales

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 49
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 73 | Loại file: PDF
 • 1
  Kỹ#nă ng#
  Giao#+ếp#qua#điện#thoại
 • 2
  !"#$%#&'(#)*#+,"#+-./#01#
  231#.4(50#6.4#74(#089#$:(#&(5.#04;'(<#
 • =>+#?@A#
  ! Thực%hiện%các%cuộc%điện%thoại%chứng%tỏ%được:%
  ! Tính%chuyên%nghiệp%
  ! Tinh%thần%sẵn%sàng%phục%vụ%
  ! Có%được%thông%tin%rõ,%chính%xác%từ%cuộc%gọi%
  ! Cung%cấp%rõ%thông%tin%liên%quan%cho%người%gọi%
  ! Xử%lý%thành%công%các%cuộc%gọi%khó%
  ! Đáp%ứng%tốt%hơn%mong%đợi%của%khách%hàng%
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2016 , 10:18

Mô tả tài liệu:

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng qua điện thoại | Telesales

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng qua điện thoại | Telesales

Tin mới nhất

Trang