Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:31
2 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 14:28
3 Hoang xuan Thinh Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 22:17
4 Võ Mỹ Phú Thứ bảy, Tháng 1 20, 2018 - 10:25

Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà hình sự

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 44
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 83 | Loại file: DOC
 • M đ u
  1. Lý do ch n đ tài
  Giao ti p ti p là m t ph ng th c t n t i xã h i c a loài ng i.ế ế ươ ườ
  Con ng i không th s ng, ho t đ ng và th hi n các giá tr v t ch t,ườ
  tinh th n c a mình n u không đ c giao ti p, giao ti p v a là con ế ượ ế ế
  đ ng đ m i ng i hoàn thi n nhân cách, v a là đi u ki n thi t y uườ ườ ế ế
  đ con ng i ho t đ ng. ườ
  Cho đ n nay tuy đã có nhi u công trình nghiên c u v giao ti pế ế
  nh ng v n còn nhi u v n đ lí lu n v th c ti n đang b ng nh :ư ư
  V n đ giao ti p trong ho t đ ng ngh nghi p, k năng, k x o trong ế
  giao ti pế
  Hi n nay chúng ta đang xây d ng m t Nhà n c pháp quy n xã ướ
  h i ch nghĩa. Đó là Nhà n c c a dân, do dân và vì dân. Đ đáp ng ướ
  yêu c u đ i m i nh t là đ i m i các c quan t pháp, trong đó đ i m i ơ ư
  Vi n ki m sát nhân dân là v n đ r t quan tr ng, vì nó gi vai trò đ c
  bi t trong h th ng các c quan t pháp. Vi n ki m sát v a th c hành ơ ư
  quy n công t , v a giám sát ho t đ ng c a các c quan t pháp khác ơ ư
  đ b o v tr t t xã h i, tr t t pháp lu t.ể ả
  Ki m sát viên là ng i đ i di n cho Vi n ki m sát, nhân danh ườ
  Vi n ki m sát đ th c hành quy n công t và giám sát ho t đ ng t ư
  pháp. Đ hoàn thành tr ng trách này, Ki m sát viên ph i giao ti p v i ế
  r t nhi u đ i t ng: V i nh ng ng i ti n hành t t ng khác, v i ượ ườ ế
  nh ng ng i tham gia t t ng và v i nh ng ng i tham d phiên toà. ườ ườ
  Đây là quan h giao ti p r t ph c t p. Đ đ t hi u qu cao trong ho t ế
  1
 • đ ng ngh nghi p c a mình, Ki m sát viên ph i có trình đ chuyên
  môn nghi p v v ng vàng, có ki n th c sâu r ng v các lĩnh v c xã ế
  h i và ph i có k năng giao ti p t t... ế
  Xu t phát t nh ng lý do trên đây, chúng tôi l a ch n nghiên c u
  đ tài: K năng giao ti p c a Ki m sát viên khi tham gia phiên toà ế
  hình s .
  2. M c đích nghiên c u
  Làm rõ m t s k năng giao ti p c a Ki m sát viên trong ho t ế
  đ ng th c hành quy n công t và giám sát vi c xét x t i phiên toà
  hình s , ch ra th c tr ng c a v n đ , trên c s đó đ xu t m t s ơ ở
  ki n ngh góp ph n nâng cao kh năng giao ti p c a Ki m sát viên.ế ế
  3. Nhi m v nghiên c u
  3.1. H th ng hoá m t s v n đ lý lu n v k năng giao ti p c a ố ấ ề ỹ ế
  Ki m sát viên.
  3.2. Kh o sát th c tr ng m t s k năng giao ti p c a Ki m sát ế
  viên.
  3.2. Đ xu t m t s ki n ngh góp ph n nâng cao kh năng ế
  giao ti p c a Ki m sát viên.ế
  4. đ i t ng và Khách th nghiên c u ượ
  4.1. Đ i t ng nghiên c u ượ
  M t s k năng giao ti p c a Ki m sát viên khi tham gia phiên ế
  toà hình s .
  2
 • 4.2. Khách th nghiên c u
  Đ ti n hành nghiên c u đ tài, chúng tôi đi u tra trên 46 khách ế
  th là các Ki m sát viên. Trong đó có 25 Ki m sát viên c p huy n và 21
  Ki m sát viên c p t nh và t i cao; 34 Ki m sát viên và 12 Vi n tr ng, ưở
  Vi n phó vi n ki m sát.
  5. Ph m vi nghiên c u
  K năng giao ti p c a con ng i là m t v n đ r t r ng l n. Do ế ườ
  đó, chúng tôi ch nghiên c u, tìm hi u m t s k năng giao ti p có nh ế
  h ng nhi u nh t đ n ho t đ ng ngh nghi p c a Ki m sát viên khiưở ế
  tham gia t i phiên toà hình s .
  6. Ph ng pháp nghiên c u ươ (Đ c trình bày chi ti t ch ng 2)ượ ế ươ
  Đ th c hi n đ tài này chúng tôi s d ng các ph ng pháp sau ươ
  đây:
  - Ph ng pháp nghiên c u văn b n, tài li u;ươ
  - Ph ng pháp tr c nghi m: S d ng tr c nghi m giao ti p V.D.ươ ế
  Zakharov;
  - Ph ng pháp quan sát;ươ
  - Ph ng pháp th ng kê toán h c.ươ
  Ch ng 1ươ
  C s lu n c a v n đ nghiên c uơ ở
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016 , 23:41

Mô tả tài liệu:

Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà hình sự

Kiểm sát viên là người đại diện cho Viện kiểm sát, nhân danh Viện kiểm sát để thực hành quyền công tố và giám sát hoạt động tư pháp. Để hoàn thành trọng trách này, Kiểm sát viên phải giao tiếp với rất nhiều đối tượng: Với những người tiến hành tố tụng khác, với những người tham gia tố tụng và với những người tham dự phiên toà. Đây là quan hệ giao tiếp rất phức tạp. Để đạt hiệu quả cao trong hoạt động nghề nghiệp của mình, Kiểm sát viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực xã hội và phải có kỹ năng giao tiếp tốt... Xuất phát từ những lý do trên đây, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà hình sự”. 2. Mục đích nghiên cứu Làm rõ một số kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên trong hoạt động thực hành quyền công tố và giám sát việc xét xử tại phiên toà hình sự, chỉ ra thực trạng của vấn đề, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao khả năng giao tiếp của Kiểm sát viên. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên. 3.2. Khảo sát thực trạng một số kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên. 3.2. Đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao khả năng giao tiếp của Kiểm sát viên. 4. đối tượng và Khách thể nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Một số kỹ năng giao tiếp của Kiểm sát viên khi tham gia phiên toà hình sự. 4.2. Khách thể nghiên cứu Để tiến hành nghiên cứu đề tài, chúng tôi điều tra trên 46 khách thể là các Kiểm sát viên. Trong đó có 25 Kiểm sát viên cấp huyện và 21 Kiểm sát viên cấp tỉnh và tối cao; 34 Kiểm sát viên và 12 Viện trưởng, Viện phó viện kiểm sát. 5. Phạm vi nghiên cứu Kỹ năng giao tiếp của con người là một vấn đề rất rộng lớn. Do đó, chúng tôi chỉ nghiên cứu, tìm hiểu một số kỹ năng giao tiếp có ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động nghề nghiệp của Kiểm sát viên khi tham gia tại phiên toà hình sự. 6. Phương pháp nghiên cứu (Được trình bày chi tiết ở chương 2) Để thực hiện đề tài này chúng tôi sử dụng các phương pháp sau đây: - Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu; - Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng trắc nghiệm giao tiếp V.D. Zakharov; - Phương pháp quan sát; - Phương pháp thống kê toán học.

Tin mới nhất

Trang