Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:49

KINH TẾ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 69 | Loại file: PDF
 • KINH T MÔI TRƯỜNG
  TÀI LIU
  HƯỚNG DN GING DY
  Chương trình Đi hc
  ĐẠI HC VIT NAM
  Tháng 8, 2005
  Chương trình Kinh tế và Môi trưng
  Đông Nam Á
 • LI M ĐẦU
  Tài liu này được biên son nhm đáp ng yêu cu do các nghiên cu viên kinh
  nghim ca Chương trình Kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) đề xut năm 2003. Tiếp
  đó, yêu cu này đưc xúc tiến bi quy định B Giáo dc Đào to v vic môn hc Kinh tế
  Môi trường tr thành môn hc bt buc trong chương trình đào to Đại hc khi ngành Kinh tế
  Qun tr Kinh doanh tt c các trường Đại hc Vit Nam. Nhn thc rng năng lc ging
  dy môn Kinh tế môi trường ca các trường Đại hc là khác nhau do các ging viên đang s
  ging môn hc này được đào to v Kinh tế môi trường hoc thông qua hình thc t hc, đào to
  ngn hn, hoc qua các khóa hc chính thc bc Đại hc, sau Đại hc các trường đi hc trong
  nước hay nước ngoài, EEPSEA tán thành vi đề ngh trên và thc hin khóa đào to vào tháng 8
  năm 2005.
  Khóa đào to đã được thiết kế để ging ni dung môn hc trong chương trình kinh tế môi
  trường bc Đại hc tương đương tm quc tế để nâng cao các kĩ năng ging dy môn hc này
  ca ging viên. Tài liu hướng dn ging dy được phát trin để h tr cho vic ging dy khóa
  hc, nhưng mc đích s dng chính là nhm giúp đỡ ging viên dy Kinh tế Môi trường. Tài liu
  hướng dn ging dy được b sung hoàn thin trong sut khóa hc da trên ý kiến đóng góp ca
  hc viêncác ging viên tham gia khóa hoc.
  Tài liu hướng dn ging dy này son theo đề cương Kinh tế Môi trường; và đề cương
  này cũng mt phn ca tài liu hướng dn ging dy. Cho mi ch đề bài ging, mc tiêu ca
  ch đề được ch cùng vi nhng đim chính ging viên cn nhn manh trong quá trình
  ging bài, đề cương ch đề đề xut. Mi chương được b sung mt tp hp các câu hi, bài
  tp cùng vi li gii. Đ cương môn hc khi lượng bn đơn v hc trình (60 tiết ging). Đề
  cương có th điu chnh để được chương trình ging vi ba đơn v hc trình theo hai cách: b
  phn Kinh Tài nguyên Thiên nhiên hoc phn Phân tích Chi phí Li ích, đặc bit trong trường
  hp trong chương trình đào to có môn hc riêng Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên hoc Phân tích
  Chi phí - Li ích. Cn hiu rng cun sách này không cho sinh viên s dng bt k lúc nào
  ch giành cho ging viên ging dy môn hc.
  Tài liu hướng dn ging dy này này ch yếu da vào tài liu hưng dn ging dy do
  Forsdyke, Field Olewiler viết (2002) được ng để h cho vic s dng cun sách giáo khoa
  Kinh tế môi trường ca Field B. và N. Olewier, xut bn năm 2005, phiên bn Canada tái bn ln
  th hai cp nht, nhà xut bn McGraw- Hill Ryerson Limited, Canada. Nhiu chương trong
  cun sách y được s dng làm tài liu ging dy trong khóa hc này, cùng vi các cun sách
  ca Pearce, Turner và Bateman (1995) các tài liu tham kho khác (xem Đề cương môn hc),
  tt c đã được dch sang tiếng Vit. Mt s câu hi tho lun bài tp được biên son t cun
  Kinh tế Tài nguyên Môi trường (tái bn ln 3 năm 2003) ca Perman, Ma, McGilvray, và
  Common, ti xung t internet. Các chương thích hp ca nhng cun sách v kinh tế tài nguyên
  môi trường khác cũng như các báo cáo nghiên cu ca EEPSEA s dng làm tài liu nghiên cu
  trường hp cũng đã được dch sang tiết Vit.
  Khóa tp hun này, vic phát trin tài liu hướng dn ging dy, dch thut tài liu
  được EEPSEA h tr tài chính. Xin chân thành cm ơn tiến sĩ Nancy Olewier đã hướng dn k
  thut để phát trin đề cương khóa hc, góp ý xem xét li tài liu hương dn ging dy cho
  phép s dng tài liu hướng dn ging dy ca Forsdyke, Field, Olewiler (2002). Tài liu
  hướng dn ging dy Kinh tế môi trường này do Herminia A. Francisco, Bùi Dũng ThPhm
  Khánh Nam phát trin, vi đóng góp ca Phan Th Giác Tâm cho mt s phn nht định.
  Chương trình EEPSEA
 • MC LC
  Đ CƯƠNG MÔN HC......................................................................................................... 1
  BÀI 1: GII THIU................................................................................................................. 8
  BÀI 2: MI QUAN H GIA MÔI TRƯỜNG VÀ NN KINH T VÀ TNG QUAN V
  NHNG VN ĐỀ TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG............................................................. 10
  BÀI 3: NGUYÊN NHÂN CA CÁC VN ĐỀ MÔI TRƯỜNG.......................................... 13
  BÀI 4: TÓM LƯỢC CÁC KHÁI NIM CƠ BN TRONG KINH T HC PHÚC LI.... 17
  BÀI 5: KINH T Ô NHIM MÔI TRƯỜNG........................................................................ 22
  BÀI 6: ĐỊNH GIÁ GIÁ TR MÔI TRƯỜNG ........................................................................ 36
  BÀI 7: PHÂN TÍCH LI ÍCH – CHI PHÍ: ............................................................................ 52
  BÀI 8: KINH T TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN................................................................. 56
  BÀI 9: CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG VIT NAM. ........................................................ 65

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015 , 15:41

Mô tả tài liệu:

KINH TẾ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY

KINH TẾ MÔI TRƯỜNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY Chương trình Đại học ĐẠI HỌC VIỆT NAM Tháng 8, 2005 Chương trình Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á

Tags:

Tin mới nhất

Trang