Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Kịch bản sân khấu hóa thi quy chế dân chủ ở cở sở 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 130
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • LÝ – Đ P TH I @
  Hát đi u “G p nhau gi a r ng m : ơ
       
    
  Vk
  Vk,ck:     ườ ơ
  Vk       ư
  Ck        ế ế ế
  Vk!" ươ
  Vk#$$   ế
  Vk   " ơ
  Ck%" &" '
  Vk( &  
  #)$
  Ck*"  +
  Lý tr ngưở ,'      +(,'    
  "  "-+  ./"-+   &
    0 )+
  V Lý tr ng ưở  & )  )&
  ơ
  Lý tr ngưở 1     - 2 %3)
     $  ơ
  Đ p  &$$  $$"'  "4
      $ 
  V Lý Tr #$$$
  Lý tr ngưở 5"    ++ơ ơ
  M Đ p +
  C lý: "   -"& + 
  Đ p 6 .  ,&7-   " %(( ườ
   8)"      &   ượ
  
  Lý tr ng:ưở (  +)ượ
  % 9'  :8"7+";)
    
  VK C Lý: (   "    ', ượ ế
  C lý: ( $ 
  Vk% "&& .   -   &   ế
  
  Đ p 6   " & ế
  C ( ")",.  +   <ế ế ế ư
  Cô 16 &   
  Cô 22      '+ ế
  3 cô:  - ơ
  VK+Đ p *  "
 • C 2     ))<
  Cô 1=&9> :ế
  Cô 2:=&96+ :
  Cô 3:9 - :&)ơ
  3 cô.?)  %((ế
  @     ư
  Cô 1:> '+  & ế
  (    A"0 B ươ
  Cô 2> '+  +ế ươ
  6+. '+.'+&'+  ế
  Cô 3:(   "   ườ
  2 +   7  ượ
  C Lý: 2 &  - ướ
  0      ơ
  > '+    &ế ế
    +
      ướ
  3 cô giáo:*"7& 3
  & -  
   &  " & ượ ượ
  ( ;     7    ườ ơ
  C Lý: (    "  & ?ượ
   +   ư
  ",- - < ư
  3 cô@ -
  C lý: 2.+ ?79&  :
  +  C'+ &<
  Cô 1>"' +  ) .  '+D&'+ ế
   D& '+ D&'+ +  
  VK+ Lý tr ng:ưở  &    ế
  Đ p 6 .   -",'        &  ướ
    "  & -  (  '+ & ế ơ
   <
  C E"  F")  .  
  -"' G<) Dân ch là dân &ch &  
  + dân& dân&  dân  " & B "ượ ưở
   .% ?H ;'+  .   ư ă ơ
  - & 
  Đ p 6  '  -+ ?& )  .
    " &    .+    ă ượ ế
    '+   -  IJ ế ơ
  C lý: (   -  7     ượ e ườ ế
  '+  .+
  Vk C Lý: E- &GF6+  <( +  K  ế
  "  &    < ế ườ ơ
 • Cô 2:+  &".       ơ ơ ườ
    D&  3&   " ơ ườ ườ ườ
  L
  C         ế ư
  M Đ p: 6   &  -+ ô
  Vk c ( ?D    &  &ế ườ ơ ườ
   <0 <E+ F$  "D ))ế i ượ
  C   .   .    )   ế ườ ườ
   & +&,  &G    ơ ườ
        '+  ơ ơ ế
  &'     ườ ơ
  T t c đ ng thanhâ a ô &
  C (  .+ &+ ) <ượ
  (  "- &  K& . A*0 ườ ư
    .  " ;.     ? ườ
  -
  Cô 3:+"  + &  &-ơ
  VK+ đôp#"?
  Lý tr ngưở @
  Cô 3 . &-
  Lý tr ngưở (. &-
  -&-  ế
  Lý tr ngưở    &?& C- ườ
  E    ) F& K-  &8  ế
   &?" ;0))ườ
    &   ư ế ơ
  Lý tr ngưở (  .+ &   &  I?ượ
  G& )
  (   ".   B0( A*0  i
   ) "&  "&      ưở i
   ?-<
  (  ."9?-:
  1 cô đ i di n tr l i a -  --,+ & 
  ""&-H  .H.    ượ ượ i
  +<  ế
  Đ p+vk    ơ
  Lý tr ngưở (   )+0(&  &-ế ô ư
  . )   MA*0   .    i ơ ơ
  "  G       ế ướ ườ
       (   ,  <ơ ơ ế ườ
  T t câ a6 .    
  ( . *6    9(    
     '+  - :. H7 ế ơ
      
  3Cô:?   7.) ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016 , 11:13

Mô tả tài liệu:

Kịch bản sân khấu hóa thi quy chế dân chủ ở cở sở 2016

Kịch bản sân khấu hóa thi quy chế dân chủ ở cở sở 2016

Tin mới nhất

Trang