Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Pho Thứ hai, Tháng 11 13, 2017 - 19:56
2 Hoa Nguyen Thứ tư, Tháng 10 31, 2018 - 20:58
3 Hoa Nguyen Thứ tư, Tháng 10 31, 2018 - 20:59
4 Hoa Nguyen Thứ tư, Tháng 10 31, 2018 - 20:59

Kĩ năng sống Môn Tự Nhiên Xã Hội lớp 1

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 239
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Tr ng Ti u h c Ninh Th i B KNS – TNXH l p 1
  Kĩ năng s ng Môn TNXH l p 1
  Bài 2: Chúng ta đang l n
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Kĩ năng t nh n th c: Nh n th c đ c b n thân: cao / 
  th p, g y / béo, m c đ hi u bi t.
  -Kĩ năng giao ti p: T tin giao ti p khi tham gia các ho t
  đ ng th o lu n và th c hành đo.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Th c hành đo chi u
  cao cân n ng.
  Bài 3: Nh n bi t các v t xung quanh ế
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng t nhn thc: T nh n xét v các giác quan
  c a mình: m t, mũi, l i, tai, tay (da). 
  -Kĩ năng giao ti p: Th hi n s c m thông v i nh ng
  ng i thi u giác quan.
  -Phát tri n k năng h p tác thông qua th o lu n nhóm.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Trò ch i
  Bài 4: B o v m t và tay
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng t b o v : Chăm sóc m t vá tai.
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: nên và không nên làm gì đ b o
  v m t và tai.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua tham gia các ho t
  đ ng h c t p.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Đóng vai, x lí tình
  hu ng.
  Bài 5: V sinh thân th
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng t b o v : Chăm sóc thân th .
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: Nên và không nên làm gì đ b o
  v thân th .
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua các ho t đ ng h c
  t p.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Đóng vai, x lí tình
  hu ng
  Bài 6: Chăm sóc và b o v răng
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Kĩ năng t b o v : Chăm sóc răng
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: Nên và không nên làm gì đ b o
  v răng.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua các ho t đ ng h c
  t p.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Đóng vai, x lí tình
  hu ng
  Bài 7: Th c hành – Đánh răng và r a m t
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng t ph c v b n thân: T đánh răng r a m t.
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: Nên và không nên làm gì đ đánh
  răng đúng cách.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Đóng vai, x lí tình
  1
 • Tr ng Ti u h c Ninh Th i B KNS – TNXH l p 1
  -Phát tri n kĩ năng t duy phê phán thông qua nh n xét
  các tình hu ng.
  hu ng
  -Suy nghĩ – Th o lu n
  c p đôi – Chia s .
  Bài 8: Ăn u ng h ng ngày.
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Kĩ năng làm ch b n thân: Không ăn quá no, không ăn
  bánh k o không đúng lúc.
  -Phát tri n kĩ năng t duy phê phán.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  ng não
  -T nói v i b n thân
  Bài 9: Ho t đ ng và ngh ng i ơ
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Kĩ năng tìm ki m và x lí thông tin: Quan sát và phân
  tích v s c n thi t, l i ích c a v n đ ng và nghĩ ng i
  th giãn.
  -Kĩ năng t nh n th c: T nh n th c các t th đi,
  đ ng, ng i h c c a b n thân.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua tham gia các ho t
  đ ng h c t p.
  -Trò ch i
  ng não
  -Quan sát
  -Th o lu n.
  Bài 11: Gia đình
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng t nh n th c: Xác đ nh v trí c a mình trong
  các m i quan h gia đình*.
  -Kĩ năng làm ch b n thân: Đ m nh n trách nhi m m t
  s công vi c trong gia đình.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua tham gia các ho t
  đ ng h c t p.
  -Th o lu n nhóm
  -Trò ch i
  -Vi t tích c c
  *Có quy n đ c cha m yêu ượ
  th ngươ
  Bài 13: Công vi c nhà
  Các KNS PP/KTDH
  m nh n trách nhi m vi c nhà v a s c mình. !
  -Kĩ năng giao ti p: Th hi n s c m thông chia s v t
  v v i b m .
  -Kĩ năng h p tác: Cùng tham gia làm vi c nhà v i các
  thành viên trong gia đình.
  -Kĩ năng t duy phê phán: Nhà c a b n r n.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Tranh lu n
  Bài 14: An toàn khi nhà
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: Nên hay không nên làm gì đ
  phòng tránh đ t tay chân, b ng, đi n gi t.
  -Kĩ năng t b o v : ng phó v i các tình hu ng khi " #
  nhà.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua tham gia các ho t
  đ ng h c t p.
  -Th o lu n nhóm
  -Suy nghĩ – Th o lu n
  c p đôi – Chia s .
  -Đóng vai, x lí tình
  hu ng
  Bài 17: Gi gìn l p h c s ch đ p
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng làm ch b n thân: Đ m nh n trách nhi m th c
  hi n m t s công vi c đ gi l p h c s ch đ p.
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: Nên và không nên làm gì đ gi
  -Th o lu n nhóm
  -Th c hành
  -Trình bày 1 phút.
  2
 • Tr ng Ti u h c Ninh Th i B KNS – TNXH l p 1
  l p h c s ch đ p.
  -Phát tri n kĩ năng h p tác trong quá trình th c hi n công
  vi c.
  Bài 18-19: Cu c s ng xung quanh
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Kĩ năng tìm ki m và x lí thông tin: Quan sát v c nh
  v t và ho t đ ng sinh s ng c a ng i dân đ a ph ng.  
  -Kĩ năng tìm ki m và x lí thông tin: Phân tích, so sánh
  cu c s ng thành th và nông thôn. #
  -Phát tri n KNS h p tác trong công vi c.
  -Quan sát hi n tr ng/ 
  tranh nh
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p. 
  Bài 20: An toàn trên đ ng đi h cườ
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng t duy phê phán: Nh ng hành vi sai, có th gây
  nguy hi m trên đ ng đi h c. 
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: Nên và không nên làm gì đ
  đ m b o an toàn trên đ ng đi h c. 
  -Kĩ năng t b o v : ng phó v i các tình hu ng trên "
  đ ng đi h c.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p qua tham gia các ho t đ ng
  h c t p.
  -Th o lu n nhóm
  -H i đáp tr c l p 
  -Đóng vai, x lí tình
  hu ng
  -Trò ch i
  Bài 22: Cây rau
  Các KNS PP/KTDH
  -Nh n th c h u qu không ăn rau và ăn rau không s ch.
  -Kĩ năng ra quy t đ nh: Th ng xuyên ăn rau, ăn rau 
  s ch.
  -Kĩ năng tìm ki m và x lí thông tin v cây rau.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua tham gia các ho t
  đ ng h c t p.
  -Th o lu n nhóm /
  c p
  -T nói v i b n thân
  -Trò ch i
  Bài 23: Cây hoa
  Các KNS PP/KTDH
  -Kĩ năng kiên đ nh: T ch i l i r rê hái hoa n i công !
  c ng.
  -Kĩ năng t duy phê phán: Hành vi b cây, hái hoa n i
  công c ng.
  -Kĩ năng tìm ki m và x lí thông tin v cây hoa.
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua tham gia các ho t
  đ ng h c t p
  -Th o lu n nhóm /
  c p
  -S đ t duy
  -Trò ch i
  -Trình bày 1 phút
  Bài 24: Cây g
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Kĩ năng kiên đ nh: T ch i r rê b cành, ng t lá. !
  -Kĩ năng phê phán hành vi b cành, ng t lá.
  -Kĩ năng tìm ki m và x lí thông tin v cây g . $
  -Phát tri n kĩ năng giao ti p thông qua tham gia các ho t
  đ ng h c t p
  -Th o lu n nhóm /
  c p
  -S đ t duy
  -Trò ch i
  -Trình bày 1 phút
  * Phê phán hành vi b cành,
  ng t lá
  Bài 25: Con cá
  Các KNS
  PP/KTDH
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016 , 11:39

Mô tả tài liệu:

Kĩ năng sống Môn Tự Nhiên Xã Hội lớp 1

Kĩ năng sống Môn Tự Nhiên Xã Hội lớp 1

Tin mới nhất

Trang