Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 maithuong pham Thứ sáu, Tháng 5 26, 2017 - 12:44

Kĩ năng sống Môn Tiếng Việt 1

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 124
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Tr ng Ti u h c Ninh Th i B KNS – TV l p 1
  K ĩ năng s ng Môn Ti ng Vi t 1
  K chuy n: Rùa và Th
  Các KNS PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr (bi t tôn tr ng ng i khác) 
  -T nh n th c b n thân (bi t đ c đi m m nh, đi m 
  y u c a b n thân)
  -L ng nghe, ph n h i tích c c.
  ng não, t ng 
  t ng
  -Tr i nghi m, đ t câu
  h i, th o lu n nhóm,
  chia s thông tin, ph n
  h i tích c c, đóng vai
  T p đ c: M u chú sư
  Các KNS PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr b n thân, t tin, kiên đ nh.
  -Ra quy t đ nh, gi i quy t v n đ .
  -Ph n h i, l ng nghe tích c c.
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  K chuy n: Trí khôn
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr b n thân, t tin, t tr ng.
  -Ra quy t đ nh: tìm ki m các l a ch n, xác đ nh gi i
  pháp, phân tích đi m m nh, y u.
  -Suy nghĩ sáng t o.
  -Ph n h i, l ng nghe tích c c.
  ng não, t ng 
  t ng 
  -Tr i nghi m, đ t câu
  h i, th o lu n nhóm,
  chia s thông tin, ph n
  h i tích c c, đóng vai
  T p đ c: Con qu thông minh
  Các KNS PP/KTDH
  -Kiên đ nh
  -Ra quy t đ nh: tìm ki m các l a ch n, xác đ nh gi i
  pháp, phân tích đi m m nh, y u.
  -T nh n th c
  -T duy sáng t o.
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  K chuy n: S T và Chu t Nh tư
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr b n thân
  -L ng nghe tích c c
  -Ra quy t đ nh: tìm ki m các l a ch n, xác đ nh gi i
  pháp, phân tích đi m m nh, y u, th ng l ng.  
  ng não, t ng 
  t ng 
  -Tr i nghi m, đ t câu
  h i, th o lu n nhóm,
  chia s thông tin, ph n
  h i tích c c, đóng vai
  T p đ c: Chuy n l p
  1
 • Tr ng Ti u h c Ninh Th i B KNS – TV l p 1
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr
  -T nh n th c b n thân
  -L ng nghe tích c c
  -T duy phê phán.
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  T p đ c: Mèo con đi h c
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr
  -T nh n th c b n thân
  -T duy phê phán
  -Ki m soát c m xúc
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  T p đ c: Ng i b n t tườ
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr
  -T nh n th c v b n thân
  -H p tác
  -Ra quy t đ nh
  -Ph n h i, l ng nghe tích c c
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  T p đ c: Hai ch em
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr
  -Ra quy t đ nh
  -Ph n h i, l ng nghe tích c c
  -T duy sáng t o.
  -Th o lu n nhóm
  -Trình bày 1 phút
  K chuy n: Sói và Sóc
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr b n thân
  -Th hi n s t tin
  -L ng nghe tích c c
  -Ra quy t đ nh
  -Th ng l ng 
  -T duy phê phán
  ng não, t ng 
  t ng 
  -Tr i nghi m, đ t câu
  h i, th o lu n nhóm,
  chia s thông tin, ph n
  h i tích c c, đóng vai
  K chuy n: Dê con nghe l i m
  Các KNS
  PP/KTDH
  -L ng nghe tích c c
  -Xác đ nh giá tr
  -Ra quy t đ nh
  -T duy phê phán
  ng não, t ng 
  t ng 
  -Tr i nghi m, đ t câu
  h i, th o lu n nhóm,
  chia s thông tin, ph n
  h i tích c c, đóng vai
  T p đ c: Nói d i h i thân
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr -Th o lu n nhóm
  2
 • Tr ng Ti u h c Ninh Th i B KNS – TV l p 1
  -Ph n h i, l ng nghe tích c c
  -T duy phê phán
  -Suy nghĩ, chia s
  -Trình bày 1 phút
  K chuy n: Cô ch không bi t quý tình b n ế
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr
  -Ra quy t đ nh, gi i quy t v n đ
  -L ng nghe tích c c
  -T duy phê phán
  ng não, t ng 
  t ng 
  -Tr i nghi m, đ t câu
  h i, th o lu n nhóm,
  chia s thông tin, ph n
  h i tích c c, đóng vai
  T p đ c: Bác đ a thư ư
  Các KNS
  PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr
  -T nh n th c b n thân
  -Th hi n s c m thông
  -Giao ti p l ch s , c i m
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  T p đ c: Làm anh
  Các KNS PP/KTDH
  -T nh n th c b n thân
  -Xác đ nh giá tr
  m nh n trách nhi m
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  K chuy n: Hai ti ng kì lế
  Các KNS PP/KTDH
  -Xác đ nh giá tr
  -Th hi n s c m thông, h p tác
  -Ra quy t đ nh
  -L ng nghe tích c c
  -T duy phê phán
  ng não, t ng 
  t ng 
  -Tr i nghi m, đ t câu
  h i, th o lu n nhóm,
  chia s thông tin, ph n
  h i tích c c, đóng vai.
  Di n đ t b ng cách
  khác
  T p đ c: Hai c u bé và hai ng i b ườ
  Các KNS PP/KTDH
  -T nh n th c b n thân
  -Xác đ nh giá tr
  -Th hi n s c m thông
  -Giao ti p, ng x
  ng não
  -Tr i nghi m, th o
  lu n nhóm, chia s
  thông tin, trình bày ý
  ki n cá nhân, ph n h i
  tích c c.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2016 , 11:49

Mô tả tài liệu:

Kĩ năng sống Môn Tiếng Việt 1

Kĩ năng sống Môn Tiếng Việt 1

Tin mới nhất

Trang