Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Oby Ety Thứ hai, Tháng 11 9, 2015 - 13:57
2 quang ngan Thứ hai, Tháng 1 4, 2016 - 09:29
3 maithuong pham Thứ sáu, Tháng 5 26, 2017 - 12:50
4 nguyen nhung Chủ nhật, Tháng 9 3, 2017 - 23:27

Khám phá các giác quan của bé

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 41
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • PHÒNG GIÁO D C THÀNH PH TUY HÒA
  TR NG M M NON BABYƯỜ
  Giáo án đi n t m m non
  H I THI GIÁO VIÊN D Y T T
  K HO CH T CH C HO T Đ NG H C
  Ch đ : B n thân
  Ch đ nhánh : Bé có nh ng giác quan gì
  Lĩnh v c : Phát tri n nh n th c
  Đ tài : Các giác quan c a bé
  L p : M m 3
  Th i gian : 20 – 25 phút
  Ng i d yườ : Nguy n Th Sa
  Ngày d y : 13/ 10/ 2015
  I/ M c đích yêu c u:
 • - Tr bi t g i tên, công d ng c a các b ph n và các giác quan trên c th ế ơ
  bé.
  - Rèn kh năng quan sát, chú ý ghi nh có ch đ nh tr tr .
  - Tr bi t cách gi gìn c th kh e m nh, bi t chăm sóc các giác quan s ch ế ơ ế
  s đ có m t c th kh e m nh và tránh làm nh ng vi c gây t n th ng ơ ươ
  cho các giác quan.
  II/ Chu n b :
  - Bài gi ng Powerpoint.
  - B đ ch i ghép hình cho m i t , 3 b ng. ơ
  - 2 t m th m.
  - Bánh ng t.
  - N c hoa.ướ
  - Bài hát “ nh y cùng zin zin”
  III/ T ch c ho t đ ng:
  1/ Ho t đ ng 1: “ Vui ch i cùng bé ’ ơ
  - Cho tr v n đ ng theo bài hát “ Nh y cùng zin zin ’’.
  - Cô h i tr :
  + Trong bài hát v a r i nh c đ n nh ng b ph n nào ? ế
  - Cô d n d t chuy n ho t đ ng.
  2/ Ho t đ ng 2: “ Cùng bé khám phá ’
  - Cô gi i thi u tên bài “ Các giác quan c a bé ’’.
  - Cô gi i thi u 5 b ph n trên c th t ng ng v i 5 giác quan. ơ ươ
  Trò chuy n v c quan th giác. ơ
  - Cho tr xem hình 1 em bé, đàm tho i cùng tr :
  + Các b n nhìn th y gì nào ?
  + Bây gi cô s b t m t các b n l i xem đi u gì x y ra nhé ?
  - Cô b t m t tr l i và h i tr :
  + Các con có nhìn th y gì không ?
  - Cô tháo b t m t tr ra.
  Cô đàm tho i : + Đi u gì x y ra v y các b n ?
  + các con nhìn th y đ c là nh b ph n nào ? ượ
  - Cô d n d t thêm m t còn g i là c quan th giác. ơ
  - Cô cho c l p đ c đ ng thanh “ Th giác ’’.
  - Cô g i 2 – 3 cháu lên nh c l i “ M t còn g i là th giác’’.
  Trò chuy n v c quan thính giác. ơ
 • - Cô cho tr nghe ti ng kèn. ế
  - Cô h i tr : + Ti ng gì v y các b n ? ế
  Cô đàm tho i : V y con nghe đ c nh vào b ph n nào ? ượ
  - Cô d n đ t thêm tai còn g i là c quan thính giác. ơ
  - Cô cho c l p đ c đ ng thanh “ Thính giác’’.
  - Cô g i 2 – 3 cháu lên nh c l i “ Tai còn g i là thính giác’’.
  Trò chuy n v c quan v giác. ơ
  - Cô cho m i tr ăn m t mi ng bánh ng t. ế
  - Cô h i tr : + V a r i các con đ c ăn bánh các con th y bánh có v gì ? ượ
  - Cô cho m i tr ăn m t mi ng oishi( m n). ế
  - Cô h i tr : + V a r i các con ăn oishi các con th y có v gì ?
  + V y nh vào b ph n nào các con bi t bánh có v ng t, v ế
  m n ?
  - Cô d n d t thêm l i còn g i là c quan v giác. ưỡ ơ
  - Cô cho c l p đ c đ ng thanh “ v giác’’.
  - Cô cho g i 2 – 3 cháu lên nh c l i “ L i còn g i là v giác ’’. ưỡ
  - Cô h i tr : + Ngoài v ng t, v m n l i còn giúp chúng ta bi t đ c ưỡ ế ượ
  nh ng v gì n a ?
  Trò chuy n v c quan kh u giác. ơ
  - Cô cho tr ng i mùi n c hoa. ướ
  - Cô h i tr : + Các con hít vào xem có mùi gì nào ?
  + Con dùng gì đ bi t n c hoa có mùi th m ? ế ướ ơ
  - Cô d n d t thêm mũi còn g i là c quan kh u giác. ơ
  - Cô cho c l p đ c đ ng thanh “kh u giác”.
  - Cô g i 2 – 3 tr lên nh c l i “ mũi còn g i là kh u giác’’.
  - Ngoài mùi th m ra mũi còn giúp chúng ta ng i đ c mùi gì n a ?ơ ượ
  Trò chuy n v c quan xúc giác. ơ
  - Cô cho tr đi ch i, trên đ ng đi có đi qua 2 t m th m. ơ ườ
  - Cô cùng tr đi qua t m th m th nh t, cô d ng l i và h i tr :
  + Khi đi qua t m th m này con th y th nào ? ế
  - Cô cùng tr ti p t c đi qua t m th m th 2 và h i tr : ế
  + T m th m này có gì khác v i t m th m tr c ? ướ
  + Th nh vào đâu mà con bi t t m th m này c ng hay m m ?ế ế
  - Cô d n d t thêm da còn g i là c quan xúc giác. ơ
  - Cô cho c l p đ c đ ng thanh “ xúc giác’’.
  - Cô g i 2 – 3 tr lên nh c l i “ tay còn g i là xúc giác’’.
  Cô k t h p giáo d c: Chúng ta v a tìm hi u xong 5 giác quan trên c ế ơ
  th , giác quan nào cũng quan tr ng. Vì v y các con ph i bi t gi gìn v ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2015 , 12:14

Mô tả tài liệu:

Khám phá các giác quan của bé

PHÒNG GIÁO D C THÀNH PH TUY HÒAỤ ỐTR NG M M NON BABYƯỜ ẦGiáo án đi n tệ ử m m nonầH I THI GIÁO VIÊN D Y T TỘ Ạ ỐK HO CH T CH C HO T Đ NG H CẾ Ạ Ổ Ứ Ạ Ộ ỌCh đủ ề : B n thânảCh đ nhánh ủ ề : Bé có nh ng giác quan gìữLĩnh v c ự : Phát tri n nh n th cể ậ ứĐ tài ề : Các giác quan c a béủL p ớ : M m 3ầTh i gian ờ : 20 – 25 phútNg i d yườ ạ : Nguy n Th Saễ ịNgày d y ạ : 13/ 10/ 2015I/ M c đích yêu c u:ụ ầ

Tin mới nhất

Trang