Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 07:51
2 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 07:51
3 tien minh Thứ hai, Tháng 12 28, 2015 - 20:13
4 tien minh Thứ hai, Tháng 12 28, 2015 - 20:13
5 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:24
6 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:24
7 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:24

KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN LIỀN VỚI GÌN GIỮ - BẢO TỒN TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN TỈNH NINH BÌNH

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 19
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 85 | Loại file: PDF
 • BỘ GO DỤC ðÀO TẠO
  -----
  
  -----
  NG TNH DTHI
  GIẢI TỞNG “SINH VN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  M 2008
  TÊN CÔNG TRÌNH:
  KHAI THÁC - PHÁT TRIỂN DU LỊCH
  GẮN LIỀN VỚI GÌN GIỮ - BẢO TỒN
  TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN
  TỈNH NINH BÌNH
  THUỘC NHÓM NGÀNH: XH1a
 • SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
  TÓM TẮT CÔNG TRÌNH
  Ninh Bình một tỉnh giàu tiềm năng du lịch trong số 63 tỉnh -
  thành phố của Việt Nam. Với ñịnh hướng lấy du lịch làm ngành kinh tế
  trọng tâm, Ninh Bình ñã ñề ra các mục tiêu cụ thể cho vấn ñề phát triển -
  khai thác bảo tồn các di tích thắng cảnh của tỉnh. ðịnh hướng phát
  triển du lịch của Ninh Bình giai ñoạn 2005 - 2010 lấy việc phát triển
  khu du lịch sinh thái Tràng An làm trọng m, thúc ñẩy ngành du lịch của
  tỉnh phát triển.
  Khu du lịch sinh thái Tràng An bắt ñầu ñi vào y dựng từ m
  2003 và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Năm 2008, nhân kỷ niệm
  1040 năm ðinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng ñế, Khu du lịch sinh thái Tràng
  An mở cửa khai trương giai ñoạn I vào Tuần lễ du lịch Ninh Bình (08-
  14/04/2008) và ðại lễ Phật ðản Liên Hợp Quốc lần thứ V (17/05/2008).
  Dự kiến khu du lịch sinh thái Tràng An sẽ hoàn thành bản vào năm
  2010 nhằm chào mừng ng với Nội sẽ 2 ñịa ñiểm chính tổ chức
  kỷ niệm1.000 năm Thăng Long - ðông ðô - Ni”.
  Khu du lịch sinh thái Tràng An ñã nhận ñược nhiều sự quan tâm
  ñầu lớn từ các cấp chính quyền. ðây một khu sinh thái ñược ñầu y
  dựng với quy quốc gia các ñịnh hướng phát triển tầm khu vực
  quốc tế. Hiện nay, với 2 trọng ñiểm tham quan Quần thể hang ñộng Tràng
  An Khu văn hoá tâm linh Núi chùa Bái ðính, khu du lịch sinh thái Tràng
  An ñang thu hút ñược sự chú ý của ñông ñảo khách nội ñịa một lượng
  không nhỏ khách quốc tế.
  Do mới ñưa vào khai thác du lịch, h tầng sở chưa hoàn thiện,
  chưa ñội ngũ quản lý… nên chắc chắn hoạt ñộng của khu du lịch sinh
  thái Tràng An còn gặp nhiều khó khăn nhiều vấn ñề bất cập yêu cầu
  ñược giải quyết. Một trong những vấn ñề quan trọng và ñược quan tâm
  Khai thác - pt triển du lịch gắn liền với gìn givà bảo tồn
  tại khu du lịch sinh thái Tràng An - Tỉnh Ninhnh
 • SINH VIÊN NGHIÊN CU KHOA HC 2008 B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
  nhiu nht, ñó là vn ñ cân bng gia vic khai thác, phát trin giá tr kinh
  tế - du lch vi vic gi gìn bo tn các giá tr văn hoá - lch s -
  tinh thn ca khu du lch .
  Hin ti, d án Xây dng khu du lch sinh thái Tràng An vi s ch
  ño ca Chính ph, S Du lch Ninh Bình làm ch ñu tư Doanh nghip
  y dng Xuân Trường chu trách nhim thi ng d án ln nht quy
  nht ti Tràng An. Bên cnh vic hoàn thành d án Xây dng khu du lch
  sinh thái Tng An ñúng d kiến, Tnh Ninh Bình cũng khuyến khích các nhà
  ñu tư quan m ñu tư y dng h tng cơ s, khu lưu t ti khu du lch
  sinh thái Tng An.
  Trong quá trình xây dng, bo tn và khai thác, ban qun d án
  ñã nhng gii pháp cho vn ñ ñược nêu trên bước ñu thc hin
  các gii pháp ñó. Tuy nhiên vic cân bng gia bo tn khai thác
  mt vic khá khó khăn, thc tế gii quyết vn ñ n chưa trit ñ. S tác
  ñng qua li gia bo tn khai thác s tác ñng ý nghĩa bin
  chng, vn ñ này va th yếu t thúc ñy, va th yếu t kìm
  hãm cho vic gii quyết vn ñ còn li. Công trình nghiên cu khoa hc
  ch ra làm 5 tác ñng gia khai thác ti bo tn, 5 tác ñng theo
  hướng ngược li; phân tích các gii pháp thc tế ñã ñược s dng ñ gii
  quyết mi quan h y. Qua ñó rút nhìn nhn, ñánh giá các bin pháp
  hiu qu cn tiếp tc phát huy ch ra các mt hn chế cn tìm gii pháp
  khc phc.
  Căn c vào thc trng khai thác, bo tn ti khu du lch sinh thái
  Tràng An, các gii pháp c th ñã ñược áp dng ñ gii quyết vn ñ n
  bng hai mt bo tn khai thác; xét trong hoàn cnh c th ca khu du
  lch sinh thái Tràng An, công trình nghiên cu ñưa ra các gii pháp nhm
  gii quyết trit ñ c vn ñ còn tn ti, gii quyết các vn ñ phát sinh
  trong quá trình qun . Trong ñó, bao gm hai nhóm gii pháp: các gii
  pháp v vn ñ bo tn góp phn gi gìn và nâng cao giá tr kinh tế khu
  Khai thác - pt trin du lch gn lin vi gìn gi và bo tn
  ti khu du lch sinh thái Tràng An - Tnh Ninh Bình

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015 , 13:06

Mô tả tài liệu:

KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN LIỀN VỚI GÌN GIỮ - BẢO TỒN TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN TỈNH NINH BÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ---------- CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM 2008 TÊN CÔNG TRÌNH: KHAI THÁC - PHÁT TRIỂN DU LỊCH GẮN LIỀN VỚI GÌN GIỮ - BẢO TỒN TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÀNG AN TỈNH NINH BÌNH THUỘC NHÓM NGÀNH: XH1a

Tin mới nhất

Trang