Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:50

Khái quát về Đại lý làm thủ tục Hải Quan

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 60 | Loại file: DOC
 • Ch ng 1: Khái quát v Đ i lý làm th t c H i Quan.ươ
  1. Khái ni m v Đ i lý làm th t c H i Quan:
  1.1. Khái ni m:
  Trong đi u ki n kinh t th tr ng, các ho t đ ng th ng m i phát tri n ế ườ ươ
  phong phú, đa d ng đan xen l n nhau. Vi c m t th ng nhân, ch b ng ươ
  năng l c c a mình, th c hi n t t c các công đo n c a quá trình giao l u ư
  th ng m i ngày càng tr nên hãn h u. Các th ng nhân th t mình th cươ ươ
  hi n t t c các công vi c trên nh ng do không năng l c chuyên môn ư
  vi c t ti n hành các ho t đ ng ph tr làm phát sinh nhi u chi phí cho h . ế
  Đ gi m chi phí s n xu t, các th ng nhân này nhu c u s d ng nh ng ươ
  d ch v khác nhau, v y d ch v Logistics ra đ i càng ngày càng kh ng
  đ nh đ c vai trò quan tr ng c a mình trong l u thông hàng hóa. D ch v này ượ ư
  m t ho t đ ng th ng m i có n i dung r t đa d ng bao g m các công vi c ươ
  nh nh n hàng t ng i g i đ t ch c vi c v n chuy n, đóng gói bao bì, ghiư ườ
  kí mã hi u, làm th t c h i quan, làm th t c g i gi hàng hóa …[1]
  m t n i dung trong chu i d ch v Logistics, Đ i làm th t c H i
  quan là m t lo i hình d ch v tuy r t m i m nh ng cũng đóng vai trò r t ư
  quan tr ng đ i v i các doanh nghi p, ngành H i Quan nói riêng v i n n
  kinh t nói chung ế
  Đ i v i nhi u qu c gia cũng nh v i Vi t Nam thì Đ i làm th t c ư
  h i quan m t b ph n quan tr ng không th thi u trong quá trình làm th ế
  t c H i Quan, chính c u n i gi a c quan H i Quan Doanh nghi p. ơ
  Khi Đ i m th t c h i quan ho t đ ng m t cách chuyên nghi p s giúp
  cho c quan H i Quan nâng cao đ c hi u qu qu n lý đ ng th i giúp cho cácơ ượ
  doanh nghi p thông quan nhanh hành hóa.V y Đ i làm th t c h i quan ủ ụ
  gì, sao tác d ng to l n nh v y đ i v i ngành H i Quan nói riêng ư
  đ i v i n n Kinh t nói chung. Pháp lu t đã quy đ nh khá c th v ho t ế
  đ ng c a lo i đ i lý này:
  - 1 -
 • Theo Đi u 1 Ngh đ nh 79/2005/ CP c a Chính ph ngày 16 tháng
  6 năm 2005, quy đ nh v đi u ki n đăng ho t đ ng c a đ i làm th
  t c h i quan thì Đ i làm th t c h i quan (d i đây g i t t đ i h i ủ ụ ướ
  quan) là th ng nhân thay m t ng i hàng hóa xu t kh u, nh p kh uươ ườ
  (d i đây g i t tch hàng) th c hi n trách nhi m c a ng i khai h i quanướ ườ
  th c hi n các công vi c khác v th t c h i quan theo th a thu n trong
  h p đ ng.
  Theo quy đ nh này thì Đ i H i Quan s đ ng ra thay m t t ng
  DNXNK thuê mình đ làm d ch v th t c H i Quan m t cách nhanh chóng, ủ ụ
  thu n l i v i đi u ki n đáp ng đ nhu c u theo quy đ nh v XNK hàng hóa.
  V i s thay m t c a đ i này thì c quan H i Quan s rút ng n đ c th i ơ ượ
  gian trong vi c tìm hi u thông tin c a t ng hàng, t ng doanh nghi p làm
  th t c thông qua vai trò b o lãnh c a Đ i H i Quan, gi m sai sót ti n t i ế
  ph ng pháp qu n m i theo th t c H i Quan đi n t , phù h p v i chu nươ
  m c qu c t . Trong tr ng h p n u có sai sót x y ra thì c quan qu n Nhà ế ườ ế ơ
  n c ch c n x Doanh nghi p làm đ i h i quan thay cho DNXNK.ướ
  Chính th , đ i h i quan đ c nh “cánh tay n i dàic a c quan H iế ượ ư ơ
  Quan.
  Các quy đ nh c a Pháp lu t cũng đã quy đ nh đ i h i quan nhân
  danh mình đ khai, tên đóng d u trên t khai h i quan ch u trách
  nhi m tr c pháp lu t n u khai không đúng nh ng thông tin ch ng t liên ướ ế
  quan do ch hàng cung c p. Nh v y, đ i h i quan ph i th y trách ư
  nhi m nghĩa v c a mình đ làm t t công vi c đã đ c ch hàng h p ượ
  đ ng, qua đó t o đ c uy tín th ng hi u cho mình, thu hút đ c khách ượ ươ ượ
  hàng, đ i v i ch hàng thì cũng yên tâm khi h p đ ng v i đ i h i quan,
  t đó có th gi m th i gian thông quan và gi m thi u chi phí.
  1.2. Các đ c tr ng c b n c a đ i lý h i quan: ư ơ
  D i giác đ m t ho t đ ng th ng m i, đ i h i quan nh ngướ ươ
  đ c đi m sau:
  - 2 -
 • - Th nh t, v ch th đ i h i quan ho t đ ng th ng m i phát ươ
  sinh gi a ng i có hàng hóa XNK (ch hàng) và bên đ i lý h i quan. ườ
  Theo đi u 1, đi u 2 Ngh đ nh 79/2005/NĐ CP, đ i h i quan
  th ng nhân. Đi u 6 Lu t Th ng m i quy đ nh: “Th ng nhân bao g m tươ ươ ươ
  ch c kinh t đ c thành l p h p pháp, nhân ho t đ ng th ng m i m t ế ượ ươ
  cách đ c l p, th ng xuyên và có đăng kinh doanh”. Đ i lý h i quan mu n ườ
  đi vào ho t đ ng ph i đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t, đi u 7,
  m c 1, ch ng 1, Lu t Th ng m i quy đ nh nghĩa v đăng kinh doanh ươ ươ
  c a th ng nhân: Thu ng nhân nghĩa v đăng kinh doanh theo quy đ nh ươ ơ
  c a pháp lu t. Tr ng h p ch a đăng kinh doanh, th ng nhân v n ph i ườ ư ươ
  ch u trách nhi m v m i ho t đ ng c a mình theo quy đ nh c a Lu t th ng ươ
  m i và quy đ nh khác c a pháp lu t.
  . Trong tr ng h p này, đ i h i quan th t n t i d i hình th cườ ướ
  doanh nghi p, h kinh doanh mi n là đáp ng đ y đ các đi u ki n v m t
  ch th do pháp lu t quy đ nh t i đi u 2 Ngh đ nh 79/2005/NĐ – CP bao g m
  các quy đ nh v ngành ngh kinh doanh, nhân viên đ i đi u ki n n i
  m ng máy tính.
  Ch hàng là bên hàng hóa XNK nhu c u thuê đ i h i quan th c
  hi n vi c khai thuê h i quan m t s công vi c liên quan đ n th t c h i ế ủ ụ
  quan theo h p đ ng. Vi c th c hi n này ph i thông qua h p đ ng gi a doanh
  nghi p bên đ i lý. Nghĩa v c a các doanh nghi p này không nh ng ph i
  cung c p cho đ i h i quan đ y đ , chính xác các ch ng t , thông tin c n
  thi t cho vi c làm th t c h i quan c a lô XNK mà còn ph i ch u trách nhi mế
  tr c pháp lu t đ i v i trướ ng h p cung c p không chính xác, không đ y đườ
  các thông tin, các ch ng t liên quan đ n hàng, cung c p các ch ng t ế
  không h p pháp, h p l cho đ i h i quan d n đ n hành vi vi ph m pháp ế
  lu t.
  - 3 -

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:22

Mô tả tài liệu:

Khái quát về Đại lý làm thủ tục Hải Quan

Khái quát về Đại lý làm thủ tục Hải QuanChương 1: Khái quát về Đại lý làm thủ tục Hải Quan. 1. Khái niệm về Đại lý làm thủ tục Hải Quan: 1.1. Khái niệm: Trong điều kiện kinh tế thị trường, các hoạt động thương mại phát triển phong phú, đa dạng và đan xen lẫn nhau. Việc một thương nhân, chỉ bằng năng lực của mình, thực hiện tất cả các công đoạn của quá trình giao lưu thương mại ngày càng trở nên hãn hữu. Các thương nhân có thể tự mình thực hiện tất cả các công việc trên nhưng do không có năng lực chuyên môn mà việc tự tiến hành các hoạt động phụ trợ làm phát sinh nhiều chi phí cho họ. Để giảm chi phí sản xuất, các thương nhân này có nhu cầu sử dụng những dịch vụ khác nhau, vì vậy dịch vụ Logistics ra đời và càng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong lưu thông hàng hóa. Dịch vụ này là một hoạt động thương mại có nội dung rất đa dạng bao gồm các công việc như nhận hàng từ người gửi để tổ chức việc vận chuyển, đóng gói bao bì, ghi kí mã hiệu, làm thủ tục hải quan, làm thủ tục gửi giữ hàng hóa …[1]

Tin mới nhất

Trang