Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Khái quát tình hình tôn giáo tại Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 24
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • Trung Tín_CQ523673
  Công tác qu c phòng - an ninh 16
  Đ s 12
  Câu 4.11
  Khái ni m tôn giáo: Tôn giáo m t hình thái ý th c h i, ph n ánh
  hi n th c khách quan, theo quan ni m phù h p v i tâm lí, hành vi c a con ng i. ườ
  Trong đ i s ng h i, tôn giáo 1 c ng đ ng h i, v i các y u t : h th ng ế
  giáo lí tôn giáo, nghi l tôn giáo, t ch c tôn giáo v i đ i ngũ giáo sĩ và tín đ , c ơ
  s v t ch t ph c v cho ho t đ ng tôn giáo.
  Khái quát tình hình tôn giáo Vi t Nam hi n nay
  Vi t Nam là m t n c nhi u tôn giáo nhi u ng i tin theo các tôn ướ ườ
  giáo. Hi n nay n c ta 6 tôn giáo l n: Ph t giáo, Công giáo, Tin Lành, H i ướ
  giáo, Cao Đài, Hoà Ho v i s tín đ g n 20 tri u. Trong nh ng năm g n đây,
  các tôn giáo đ y m nh ho t đ ng nh m phát tri n t ch c, phát huy nh h ng ưở
  trong đ i s ng tinh th n h i. Các giáo h i tăng c ng thu hút tín đ ; tăng ườ
  c ng m i quan h v i các t ch c tôn giáo th gi i; các c s tôn giáo đ c tuườ ế ơ ượ
  b khang trang; các l h i tôn giáo di n ra sôi đ ng nhi u n i. ơ
  Tuy nhiên, tình hình tôn giáo còn nhi u di n bi n ph c t p, ti m n ế
  nh ng nhân t gây m t n đ nh. V n còn nh ng ch c s c, tín đ mang t ư
  t ng ch ng đ i, c c đoan, quá khích gây t n h i đ n l i ích dân t c; v n cònưở ế
  các h at đ ng tôn giáo xen l n tín d đoan, còn hi n t ng giáo ho t đ ng ượ
  làm m t tr t t an toàn h i. Các th l c thù đ ch v n luôn l i d ng v n đ ế
  tôn giáo đ ch ng phá cách m ng Vi t Nam. Chúng g n v n đ “dân ch ”,
  “nhân quy n” v i cái g i “t do tôn giáo” đ chia r tôn giáo, dân t c; chúng
  tài tr , xúi gi c các ph n t x u trong các tôn giáo truy n đ o trái phép, lôi kéo
  các tôn giáo vào các ho t đ ng trái pháp lu t, gây m t n đ nh chính tr .
  Quan đi m, chính sách c a Đ ng, Nhà n c ta hi n nay v tôn giáo ướ
  - Trung thành v i ch nghĩa Mác Lênin, t t ng H Chí Minh v v n ư ưở
  đ tôn giáo gi i quy t v n đ tôn giáo. Trong công cu c đ i m i hi n nay, ế
  Đ ng ta kh ng đ nh: tôn giáo còn t n t i lâu dài, còn là nhu c u tinh th n c a 1
  b ph n nhân dân; tôn giáo nh ng giá tr văn hoá, đ o đ c tích c c phù h p
  v i xã h i m i; đ ng bào tôn giáo là 1 b ph n quan tr ng c a kh i đ i đoàn k t ế
  toàn dân t c.
  1
 • - Công tác tôn giáo v a quan tâm gi i quy t h p lí nhu c u tín ng ng c a ế ưỡ
  qu n chúng, v a k p th i đ u tranh ch ng đ ch l i d ng tôn giáo ch ng phá cách
  m ng.
  - N i dung c t lõi c a công tác tôn giáo công tác v n đ ng qu n chúng
  s ng “t t đ i, đ p đ o”, góp ph n xây d ng và b o v T qu c Vi t nam xã h i
  ch nghĩa.
  - Làm t t công tác tôn giáo trách nhi m c a toàn h th ng chính tr do
  Đ ng lãnh đ o. V chính sách tôn giáo Đ ng ta kh ng đ nh: “Đ ng bào các tôn
  giáo là 1 b ph n quan tr ng c a kh i đ i đoàn k t dân t c. Th c hi n nh t quán ế
  chính sách tôn giáo b o đ m quy n t do tín ng ng, theo ho c không theo ưỡ
  tôn giáo c a công dân, quy n sinh ho t tôn giáo bình th ng theo pháp lu t. ườ
  Đoàn k t đ ng bào theo các tôn giáo khác nhau, đ ng bào theo tôn giáo khôngế
  theo tôn giáo.
  Ý nghĩa th c ti n v nghiên c u tôn giáo
  Nghiên c u v tôn giáo có ý nghĩa r t to l n đ i v i sinh viên:
  - Thông qua nghiên c u tôn giáo, sinh viên s nh ng ki n th c chung, ế
  c b n nh t v dân t c, tôn giáo, gi i quy t v n đ dân t c, tôn giáo theo quanơ ế
  đi m c a ch nghĩa Mác Lênin, t t ng H Chí Minh quan đi m, chính ư ưở
  sách c a Đ ng, Nhà n c ta hi n nay. ướ
  - Giúp sinh viên nâng cao ý th c, trách nhi m, ch t l ng, hi u qu quán ượ
  tri t, tuyên truy n, th c hi n quan đi m, chính sách dân t c, tôn giáo c a Đ ng,
  Nhà n c ta, c nh giác đ u tranh hòng ch ng s l i d ng v n đ dân t c, tônướ
  giáo c a các th l c thù đ ch. ế
  - Nghiên c u v tôn giáo còn t o c h i cho sinh viên tích c c h c t p ơ
  nâng cao nh n th c cách m ng, đ cao c nh giác tr c âm m u th đo n c a k ướ ư
  thù, đ c bi t là nh ng th l c l i d ng tôn giáo đ ch ng phá cách m ng. ế
  Câu 4.12
  Đ đ u tranh ch ng đ ch l i d ng các v n đ v tôn giáo, dân t c đ
  phá ho i cách m ng Vi t Nam hi n nay, chúng ta c n:
  - Kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t c ch nghĩa h i Đ ng Bác
  H đã l a ch n; th c hi n t t Ngh quy t Đ i h i IX c a Đ ng, đ c bi t ế
  Ngh quy t Trung ng 8, khóa IX v chi n l c b o v T qu c trong tình ế ươ ế ượ
  hình m i; nâng cao nh n th c nhi m v xây d ng b o v T qu c tr c ướ
  tình hình m i.
  2
 • - V ch tr n âm m u, th đo n thâm đ c c a ch nghĩa đ qu c và các th ư ế ế
  l c thù đ ch l i d ng v n đ tôn giáo đ th c hi n “di n bi n hòa bình”, b o ế
  lo n l t đ đ ch ng Đ ng, Nhà n c ta, phá ho i kh i đ i đoàn k t toàn dân. ướ ế
  - Đ y m nh đ u tranh trên m t tr n t t ng, lu n, v ch tr n các quan ư ưở
  đi m ph n đ ng, sai trái c a đ ch l i d ng các v n đ dân ch , nhân quy n đ
  ch ng phá ch đ h i ch nghĩa. Làm t t công tác b o v ch nghĩa Mác- ế
  Lênin, t t ng H Chí Minh, đ ng l i, quan đi m c a Đ ng, pháp lu t Nhàư ưở ườ
  n c.ướ
  - Đ i m i công tác giáo d c, tuyên truy n đ ng l i, quan đi m, chính ườ
  sách c a Đ ng, Nhà n c đ đ ng bào theo đ o hi u đúng, đ y đ tính u vi t ướ ư
  c a ch đ ta, s quan tâm, chăm lo c a Đ ng, Nhà n c ta đ i v i đ ng bào. ế ướ
  Đ ng th i ch cho h hi u b n ch t, âm m u, th đo n c a k thù, kiên ư
  quy t x đúng pháp lu t các ph n t đ i l t tôn giáo đ phá cách m ng Vi tế
  Nam.
  - Th ng xuyên làm t t công tác b o v chính tr n i b , giáo d c, nângườ
  cao ý th c phòng gian, b o m t, đ cao c nh giác, phòng ng a t xa các ho t
  đ ng ch ng phá c a đ ch ph n t x u. Chu n b đ y đ các ph ng án s n ươ
  sàng chi n đ u, đ p tan âm m u, th đo n c a đ ch l i d ng tôn giáo đ ch ngế ư
  phá ch đ ta.ế
  Ý nghĩa nghiên c u:
  Vi c nghiên c u đ u tranh ch ng đ ch l i d ng các v n đ v tôn giáo,
  dân t c đ phá ho i cách m ng Vi t Nam có ý nghĩa r t thi t th c v i sinh viên: ế
  - Giúp sinh viên hi u đ c nh ng v n đ lu n c b n v tín ng ng, ượ ơ ưỡ
  tôn giáo và các tín ng ng, tôn giáo trong n c nh m xây d ng lu n c khoa h cưỡ ướ
  cho vi c ho ch đ nh các ch tr ng, chính sách tôn giáo c a Đ ng và Nhà n c, ươ ướ
  đ ng th i phát huy s c m nh đ i đoàn k t toàn dân t c; tham gia các cu c v n ế
  đ ng, các phong trào thi đua yêu n c, góp ph n th c hi n th ng l i s nghi p ướ
  xây d ng b o v T qu c. Qua đó, sinh viên s th hi n tinh th n trách
  nhi m và tâm huy t đ i v i đ t n c, đ i v i s nghi p xây d ng, phát tri n ế ướ
  b o v T qu c.
  - Các th l c ph n đ ng v n ti p t c s d ng tôn giáo nh m tế ự ế ư khí
  l i h i đ th c ti n âm m u di n bi n hòa nh, sinh viên c n ph i bi t cách ư ế ế
  phòng ch ng h p lý. Qua nghiên c u, sinh viên s bi t cách ng x đúng m c ế
  v i tín ng ng, tôn giáo, phát huy nh ng giá tr văn hóa, đ o đ c t t đ p c a các ưỡ
  tôn giáo.
  - Nghiên c u còn t o c h i cho sinh viên quan m t o đi u ki n cho ơ
  các t ch c tôn giáo sinh ho t theo hi n ch ng, đi u l c a t ch c tôn giáo đã ế ươ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2016 , 16:01

Mô tả tài liệu:

Khái quát tình hình tôn giáo tại Việt Nam

Khái quát tình hình tôn giáo tại Việt Nam

Tin mới nhất

Trang