Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:50
2 Nguyễn Đức Minh Tân Thứ sáu, Tháng 9 21, 2018 - 15:59

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 96
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 26 | Loại file: DOC
 • M Đ U
  Nh ng quy n th ng m i - Franchising - đã ra đ i phát tri n trongượ ươ
  h n sáu th p k qua t i nhi u n c Âu - M . Còn t i Vi t Nam, đãơ ướ
  manh nha hình thành cách đây g n ch c năm, nh ng hi n nay nh ng ư ượ
  quy n th ng m i v n ph ng th c kinh doanh hoàn toàn khá m i ươ ươ
  m . V i vi c chúng ta gia nh p t ch c th ng m i th gi i thì v n đ ươ ế
  này càng ph i đ c quan tâm nhi u h n, nó đòi h i Nhà n c và các c ượ ơ ướ ơ
  quan qu n ph i đ a ra đ c nh ng quy đ nh, chính sách đ cho lo i ư ượ
  hình này phát tri n phù h p v i thông l c a qu c t phù h p v i ế
  đi u ki n phát tri n c a Vi t Nam. Đ đáp ng yêu c u đòi h i đó pháp
  lu t Vi t Nam đã m t s quy đ nh v v n đ nh ng quy n th ng ượ ươ
  m i, qua bài t p này em xin đi sâu vào vi c tìm hi u nh ng quy đ nh c a
  pháp lu t Vi t Nam v v n đ nh ng quy n th ng m i. ượ ươ
  1
 • N I DUNG
  I. KHÁI NI M, Đ C ĐI M, B N CH T Ý NGHĨA C A
  NH NG QUY N TH NG M IƯỢ ƯƠ
  1. Khái ni m
  a) M t s khái ni m trên th gi i ế
  · Khái ni m nh ng quy n c a Hi p h i nh ng quy n kinh doanh ượ ượ
  Qu c t (The International Franchise Association): ế
  Hi p h i nh ng quy n kinh doanh Qu c t (The International ượ ế
  Franchise Association) hi p h i l n nh t n c M th gi i đã nêu ướ ế
  ra Khái ni m nh ng quy n th ng m i nh sau: ượ ươ ư
  "Nh ng quy n th ng m i m i quan h theo h p đ ng, gi aượ ươ
  Bên giao và Bên nh n quy n, theo đó Bên giao đ xu t ho c ph i duy trì
  s quan m liên t c t i doanh nghi p c a Bên nh n trên các khía c nh
  nh : bí quy t kinh doanh (know-how), đào t o nhân viên; Bên nh n ho tư ế
  đ ng d i nhãn hi u hàng hóa, ph ng th c, ph ng pháp kinh doanh ướ ươ ươ
  do Bên giao s h u ho c ki m soát; Bên nh n đang, ho c s ti n ế
  hành đ u t đáng k v n vào doanh nghi p b ng các ngu n l c c a ư
  mình".
  · Khái ni m nh ng quy n th ng m i c a C ng đ ng chung ượ ươ
  Châu Âu EC (nay là liên minh Châu Âu EU):
  EC Khái ni m quy n th ng m i là m t "t p h p nh ng quy n ươ
  s h u công nghi p s h u trí tu liên quan t i nhãn hi u hàng hóa,
  tên th ng m i, bi n hi u c a hàng, gi i pháp h u ích, ki u dáng, b nươ
  quy n tác gi , quy t, ho c sáng ch s đ c khai thác đ bán s n ế ế ượ
  ph m, ho c cung c p d ch v t i ng i s d ng cu i cùng". Nh ng ườ ượ
  quy n th ng m i nghĩa vi c chuy n nh ng quy n kinh doanh ươ ượ
  đ c Khái ni m trên.ượ
  2
 • · Khái ni m nh ng quy n th ng m i c a Mêhicô: ượ ươ
  Lu t s h u công nghi p c a Mêhicô có hi u l c t 6/1991 quy
  đ nh:
  "Nh ng quy n th ng m i t n t i khi v i m t li-xăng c p quy nượ ươ
  s d ng m t th ng hi u nh t đ nh, có s chuy n giao ki n th c công ươ ế
  ngh ho c h tr k thu t đ m t ng i s n xu t, ch t o, ho c bán ườ ế ạ
  s n ph m, ho c cung c p d ch v đ ng b v i các ph ng pháp v n ươ
  hành (operative methods), các ho t đ ng th ng m i, ho c hành chính ươ
  đã đ c ch th ng hi u (brand owner) thi t l p, v i ch t l ngượ ươ ế ượ
  (quality), danh ti ng (prestige), hình nh c a s n ph m, ho c d ch vế
  đã t o d ng đ c d i th ng hi u đó." ượ ướ ươ
  · Khái ni m nh ng quy n th ng m i c a Nga: ượ ươ
  Ch ng 54, B lu t dân s Nga Khái ni m b n ch t pháp ươ
  c a "s nh ng quy n th ng m i" nh sau: ượ ươ ư
  "Theo H p đ ng nh ng quy n th ng m i, m t bên (bên ượ ươ
  quy n) ph i c p cho bên kia (bên s d ng) v i m t kho n thù lao, theo
  m t th i h n, hay không th i h n, quy n đ c s d ng trong các ho t ượ
  đ ng kinh doanh c a bên s d ng m t t p h p các quy n đ c quy n
  c a bên quy n bao g m, quy n đ i v i d u hi u, ch d n th ng ươ
  m i, quy n đ i v i m t kinh doanh, các quy n đ c quy n theo
  h p đ ng đ i v i các đ i t ng khác nh nhãn hi u hàng hoá , nhãn ượ ư
  hi u d ch v ,.."
  T t c các Khái ni m v nh ng quy n th ng m i trên đây đ u ượ ươ
  d a trên quan đi m c th c a các nhà làm lu t t i m i n c. Tuy ướ
  nhiên, th th y r ng các đi m chung trong t t c nh ng Khái ni m
  này vi c m t Bên đ c l p (Bên nh n) phân ph i (marketing) s n
  ph m, ho c d ch v d i nhãn hi u hàng hóa, các đ i t ng khác c a ướ ượ
  các quy n s h u trí tu , h th ng kinh doanh đ ng b do m t Bên
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:24

Mô tả tài liệu:

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

I.KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, BẢN CHẤT VÀ Ý NGHĨA CỦA NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Tin mới nhất

Trang