Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Thùy Châu Thứ hai, Tháng 5 8, 2017 - 09:12
2 Le Van Hiep Thứ năm, Tháng 7 6, 2017 - 09:40

Kết quả tiêm insulin

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 125
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: PDF
 • 1
  KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TỰ TIÊM INSULIN NGƯỜI BỆNH
  ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
  ĐD. Nguyễn Thị Ngọc Hân
  BS. Nguyên Thị Hoàng Vân
  TÓM TẮT
  Mđầu: Insulin tiêm ti nhà để đạt hiệu quả điều trị cần được thực hiện đúng, đòi hỏi người bệnh hợp
  tác tt. Mục tiêu: (1) tlệ bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có thể tự tiêm insulin sau khi được hướng dẫn,
  (2)các trngại của việc tự tiêm insulin ti nhà đối với bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại
  trú.Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang tả người bệnh được chỉ định tiêm insulin ti nhà tại khoa
  Khám bệnh, BV Tim mạch An Giang t04/2011 đến 09/2011. Kết quả: 40 người bệnh được nghiên
  cứu. Sau khi được hướng dẫn, khả năng thực hiện khá chính xác/chính xác của người bệnh lần lượt 80%
  (vị trí tiêm), 45% (thời gian tiêm), 82,5% (kỹ thuật tiêm). 42,5% người bệnh tự tiêm insulin, 57,5% người
  nhà tiêm insulin cho người bệnh. Trở ngại khi tiêm insulin ti nhà mức đthường xuyên/ đôi khi gồm:
  đau (2,5%), s(75%), khó sử dụng (20%). Kết luận: đa số người bệnh phải tiêm insulin ti nhà th
  thực hiện khá chính xác kỹ thuật tiêm, trở ngại chủ yếu là sợ tiêm.
  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Điều trị đái tháo đường gồm: phát hiện điều tr biến chứng của đái tháo đường và kim
  soát đường huyết[2]. Trong điều trị, insulin nhiều lúc cần thiết để kiểm soát tốt đường huyết. Khi
  sdụng cho người bệnh, loại, liều insulin cần chặt chẻ, kthuật tiêm insulin của người bệnh
  cũng phải được đánh giá[1]. Thời gian gần đây, ti Khoa Khám bệnh Bệnh viện Tim mạch An
  Giang, ch định rộng rãi cho bệnh nhân điều tr Insulin tại nhà. Vy việc hướng dẫn người
  bệnh tiêm insulin có hiệu quả, trở ngại gì? Đó là lý do chúng tôi tiến hành nghiên cứu này.
  Mục tiêu nghiên cứu: (1) t lệ bệnh nhân đái tháo đường típ 2 thể ttiêm insulin sau khi
  được hướng dẫn, (2)các tr ngại của việc tự tiêm insulin tại nhà đối với bệnh nhân đái tháo
  đường típ 2 điều trị ngoại t
  ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Phương pháp: ct ngang mô tả.
  Đối tượng: Bệnh nhân điều trị ngoại trú tại khoa Khám bệnh, BV Tim mạch An Giang ttháng
  04/2011 – 09/2011, có chẩn đoán đái tháo đường típ 2, được chỉ định tiêm insulin ti nhà.
 • 2
  Tiến hành nghiên cứu: Bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại khoa Khám Bệnh,
  BV Tim mạch An Giang có ch định tiêm insulin ti nhà.
  Ghi nhận bệnh đi kèm (biến chứng thần kinh, mạch máu của đái tháo đường).
  Điều dưỡng hướng dẫn bệnh nhân tự tiêm insulin theo protocol.
  Đánh giá khả năng tự tiêm insulin sau khi được hướng dẫn và khi tái khám.
  Ghi nhận những trở ngại của bệnh nhân đối với việc t tiêm insulin ti nhà.
  Đánh giá khả năng ttiêm bằng thang điểm 5: 1 hoàn toàn không thực hiện được, 2
  thực hiện không chính xác, 3 thực hiện ít chính c, 4 thực hiện tương đi chính xác, 5
  thực hiện chính xác.
  Đánh gcác trngại theo thang điểm 5: 1 luôn luôn, 2 thường xuyên, 3 thỉnh
  thoảng, 4 – hiếm khi, 5 – không bao giờ.
  Xử lý thống kê: phần mềm SPSS 19.0
  Biến sđịnh lượng trình bày bằng số trung bình ± độ lệch chuẩn. Sử dụng phép kiểm Student (t-
  test), ANOVA một chiều để kiểm định cho các biến số định lượng phân phối chuẩn. Phép
  kiểm phi tham số cho các biến số định lượng không phân phi chuẩn. Biến số định tính trình
  bày bằng tỷ lệ phần tm. Sử dụng phép kiểm chi bình phương để kiểm định.
  Mức sai biệt có ý nghĩa thống kê khi p < 0,05.
  KẾT QUẢ & BÀN LUẬN
  Trong thời gian ttháng 04/2011 đến 09/2011, 40 người bệnh được đưa vào nghiên
  cứu của chúng tôi.
  Đặc điểm chung
  Số lần tiêm trong ngày: 2 lần có 33 trường hợp (82,5%), một lần 7 trường hợp (17,5%).
  Bảng 1. Đặc điểm chung
  Đặc điểm Giá tr
  Tui (trung bình) 59,8±12,5
  Giới nữ 27 (67,5%)
  Tăng huyết áp 39 (97,5%)
  Bệnh mch vành 14 (35%)
  Bệnh mạch máu não 7 (17,5%)
  Suy thận 7 (17,5%)
  Thời gian chẩn đoán ĐTĐ (năm) 9,2±5,3
 • 3
  Đánh giá khả năng tự tiêm insulin trước khi được hướng dẫn
  Trong 40 bệnh nhân được nghiên cứu, có 11 bệnh nhân đã có tự tiêm insulin trước khi được
  hướng dẫn chiếm 27,5%.
  Kiểm tra khả năng tự tiêm những bệnh nhân này, chúng tôi ghi nhận
  Bảng2. Khả năng tự tiêm insulin trước khi hướng dẫn
  Khả năng thực hiện,trước khi hướng dẫn n(%)
  Vị trí tiêm Thời gian tiêm Kỹ thuật tiêm
  Thực hiện không chính xác 3 (27,2%) 1 (9,1%) 3(27,2%)
  Thực hiện thiếu chính xác - 3(27,2%) 5(45,5%)
  Thực hiện khá chính xác 4 (36,4%) 7 (63,7%) 3(27,2%)
  Thực hiện chính xác 4 (36,4%) - -
  T lệ người bệnh thực hiện chính c / khá cnh xác v vị t tiêm chiếm (72,8%), thời
  gian tiêm ( 63,7%), k thuật tiêm chiếm ( 27,2%). Về k thuật tiêm chưa thực hiện chính xác (
  45,5%), thực hiện sai hoàn toàn (27,2%)
  Đánh giá khả năng tự tiêm insulin sau khi được hướng dẫn
  40 bệnh nhân nghiên cứu đều được hướng dẫn k thuật tiêm insulin. Sau hướng dẫn, chúng tôi
  kho sát khả năng tự tiêm insulin ghi nhận.
  Bảng 3. Khả năng tự tiêm insulin sau khi hướng dẫn
  Khả năng thực hiện sau khi hướng dẫn n(%) Vị trí tiêm Thời gian tiêm Kỹ thuật tiêm
  Thực hiện không chính xác 4(10,0) 0
  Thực hiện thiếu chính xác 8 (20,0) 18(45,0) 7 (17,5)
  Thực hiện khá chính xác 15(37,5) 11 (27,5) 25 (62,5)
  Thực hiện chính xác 17(42,5) 7(17,5) 8 (20,0)
  Tlệ người bệnh thể thực hiện khá chính xác/chính c sau khi được hướng dẫn là
  80% (v t tiêm), 45% (thời gian tiêm), 82,5% (k thuật tiêm). Như vậy, kthuật tiêm insulin
  người bệnh dễ thực hiện được. Thời gian tiêm cn phải sự hướng dẫn tốt hơn (lưu ý vai t
  c sĩ kê toa).
  Với thang điểm t1 đến 5 để đánh giá độ chính xác khi thực hiện các yêu cầu về vị trí,
  thời gian, kỹ thuật tiêm, chúng tôi so sánh trước và sau hướng dẫn tiêm insulin:

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2017 , 21:46

Mô tả tài liệu:

Kết quả tiêm insulin

Kết quả tiêm insulin

Tin mới nhất

Trang