Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:53

KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • M Đ U
  CH NG IƯƠ
  M T S V N Đ LU N CHUNG V V N Đ K T HÔN
  GI A CÔNG DÂN VI T NAM V I NG I N C NGOÀI ƯỜ ƯỚ
  1. S hình thành phát tri n c a v n đ k t hôn gi a công dân Vi t ế
  Nam và ng i n c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Namườ ướ
  a. Tr c năm 2000ướ
  b. T năm 2000 đ n nay ế
  2. Khái ni m v v n đ k t hôn gi a công dân Vi t Nam ng i ế ườ
  n c ngoàiướ
  a. Khái ni m v v n đ k t hôn ế
  Hôn nhân là c s hình thành gia đình - t bào c a xã h i. Trong m iơ ế
  ch đ h i, gia đình đ u th c hi n nh ng ch c năng c b n mang tínhế ơ
  ch t h i c a nó. M t trong nh ng ch c năng c b n c a gia đình ơ
  sinh s n nh m tái s n xu t ra con ng i, quá trình ti p t c nòi gi ng. ườ ế
  Đó m t quá trình c n thi t c a cu c s ng trong m t h i nh t đ nh. ế
  Quá trình này đ c th hi n ch ượ hàng ngày tái t o ra đ i s ng c a
  b n thân mình, con ng i b t đ u t o ra nh ng con ng i khác, sinh sôi, ườ ườ
  n y n - đó quan h gi a ch ng v , gi a cha m con cái đó
 • gia đình”. N u không s n xu t tái s n xu t ra con ng i thì h iế ườ
  không th phát tri n, th m chí không th t n t i đ c. Nh v y, gia đìnhế ượ ư
  là m t trong nh ng th ch c b n c a xã h i. ế ơ
  Gia đình ra đ i, t n t i phát tri n tr c h t nh Nhà n c ướ ế ướ
  th a nh n hôn nhân c a đôi nam n , đ ng th i quy đ nh quy n nghĩa
  v pháp gi a h . Hôn nhân s liên k t đ c bi t gi a m t ng i nam ế ườ
  m t ng i n , s liên k t đó ph i đ c Nhà n c th a nh n b ng s ườ ế ượ ướ
  phê chu n d i hình th c pháp đó đăng k t hôn. Nh v y, đăng ướ ế ư
  k t hôn làm xác l p quan h hôn nhân c s đ hình thành giaế ơ
  đình. Trong h i giai c p, quan h hôn nhân b chi ph i b i ý chí c a
  giai c p th ng tr . Thông qua Nhà n c b ng pháp lu t, giai c p th ng ướ
  tr tác đ ng vào các quan h hôn nhân gia đình làm cho nh ng quan h
  này phát sinh, thay đ i hay ch m d t phù h p l i ích c a giai c p đó.
  Pháp lu t c a Nhà n c phong ki n Vi t Nam tr c đây quy đ nh ướ ế ướ
  vi c k t hôn c a nam n ph i s đ ng ý c a cha m ho c h hàng ế
  thân thích. Pháp lu t c a Nhà n c ta hi n nay quy đ nh vi c k t hôn c a ướ ế
  nam n ph i d a trên nguyên t c hoàn toàn t nguy n, phù h p v i đ o
  đ c xã h i ch nghĩa và phù h p v i nguy n v ng c a nhân dân lao đ ng.
  Hôn nhân là c s c a gia đình gia đình t bào c a h i.ơ ế
  “Gia đình t t thì h i m i t t, h i t t thì gia đình càng t t” . v y,
  Nhà n c ta luôn quanm c ng c ch đ hôn nhân đ ra nh ng bi nướ ế
  pháp nh m làm n đ nh quan h này. “Nhà n c b o hôn nhân giaướ
  đình…” (Đi u 64 Hi n pháp năm 1992). ế
  K t hôn vi c nam n xác l p quan h v ch ng theo quy đ nhế
  c a pháp lu t v đi u ki n k t hôn và đăng ký k t hôn. ế ế
  H th ng pháp lu t c a Nhà n c ta quy đ nh vi c k t hôn ph i ướ ế
  đ c đăng t i c quan nhà n c th m quy n. Trong tr ng h p haiượ ơ ướ ườ
 • ng i k t hôn cùng công dân Vi t Nam k t hôn v i nhau t i Vi t Namườ ế ế
  thì c quan nhà n c th m quy n đăng vi c k t hôn u ban nhânơ ướ ế
  dân c p c s n i c trú c a bên nam ho c bên n . Trong tr ng h p k t ơ ơ ư ườ ế
  hôn y u t n c ngoài vi c k t hôn ti n hành Vi t Nam thì uế ướ ế ế
  ban nhân dân c p t nh n i th ng trú c a công dân Vi t Nam đăng ký vi c ơ ườ
  k t hôn. C quan đ i di n ngo i giao, c quan lãnh s Vi t Nam n cế ơ ơ ướ
  ngoài th c hi n vi c đăng k t hôn gi a công dân Vi t Nam v i nhau ế
  n c ngoài. Khi yêu c u đăng k t hôn, hai bên nam n ph i cùng ướ ế
  m t t i c quan đăng k t hôn, n p t khai đăng k t hôn nh ng ơ ế ế
  gi y t c n thi t khác. Trong tr ng h p do chính đáng, m t trong ế ườ
  hai bên k t hôn không th đ n n p h s đăng k t hôn thì th g iế ế ơ ế
  cho c quan đăng k t hôn đ n xin n p h s v ng m t, trong đ n ph iơ ế ơ ơ ơ
  nêu rõ lý do v ng m tph i có xác nh n c a u ban nhân dân c p c s ơ
  n i ng i v ng m t c trú.ơ ườ ư
  b. Khái ni m v v n đ k t hôn có y u t n c ngoài ế ế ướ
  Trong khoa h c t pháp qu c t nói chung các quy đ nh c a pháp ư ế
  lu t Vi t Nam v hôn nhân gia đình nói riêng thì quan h hôn nhân
  và gia đình thu c đ i t ng đi u ch nh c a T pháp qu c t là quan ượ ư ế
  h hôn nhân gia đình y u t n c ngoài tham gia. Trên th ế ướ ế
  gi i r t nhi u quan đi m khác nhau v “y u t n c ngoài”ế ướ
  trong quan h hôn nhân gia đình. Vi t Nam “y u t n cế ướ
  ngoài” trong quan h hôn nhân gia đình đ c quy đ nh t i kho n ượ
  14 Đi u 8 lu t hôn nhân và gia đình năm 2000. Theo đó quan h hôn
  nhân gia đình y u t n c ngoài là quan h hôn nhân giaế ướ
  đình:

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:16

Mô tả tài liệu:

KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ KẾT HÔN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Tin mới nhất

Trang