Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 16:27
2 Hấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 16:27
3 Hương Thảo Thứ hai, Tháng 8 29, 2016 - 09:58
4 Hương Thảo Thứ hai, Tháng 8 29, 2016 - 09:58
5 Hương Thảo Thứ hai, Tháng 8 29, 2016 - 09:58
6 Hương Thảo Thứ hai, Tháng 8 29, 2016 - 10:03
7 Hương Thảo Thứ hai, Tháng 8 29, 2016 - 10:03
8 Minh Nguyet Thứ hai, Tháng 11 14, 2016 - 23:41
9 Minh Nguyet Thứ hai, Tháng 11 14, 2016 - 23:41
10 Minh Nguyet Thứ hai, Tháng 11 14, 2016 - 23:41

Trang

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ Tân Phong

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 110
14
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 64 | Loại file: PDF
 • Chuyên đề tốt nghệp Trường Đại Học Thương Mại
  SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh GVHD:Th.S Nguyễn Thành Hưng
  1
  Đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh
  Công Nghệ Tân Phong.
  CHƢƠNG I
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Những năm vừa qua cột mốc đánh dấu schuyển mình đổi mới
  cùng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với việc m rộng nền kinh tế,
  Đảng và nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển nền kinh
  tế hàng hoá nhiều thành phần, mở rộng giao lưu, hợp tác trên thị trường kinh tế
  rộng lớn. Đặc biệt sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đã
  mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho các DN song cũng tiềm ẩn không ít những
  khó khăn thử thách nhất tại thời điểm hiện tại nền kinh tế đang trong tình
  trạng khủng hoảng. Trước tình hình đó đòi hỏi DN phải nỗ lực hết mình để tồn
  tại và phát triển.
  Cũng như các DN khác, DN thương mại khi tiến hành hoạt động KD không nhng
  chu tác động ca qui lut gtr mà còn chu tác động ca qui lut cung cu và qui
  lut cnh tranh, khi sn phm ca DN được th trường chp nhn có nghĩa giá tr
  ca sn phm được thc hin, lúc này DN s thu vđược mt khon tin, khon
  tin này được gi doanh thu. Nếu doanh thu đạt được th đắp toàn b chi
  phí bt biến và kh biến b ra, thì phn còn li sau khi bù đắp được gi là li nhun.
  Bt c DN nào khi kinh doanh cũng mong mun li nhun đạt được ti đa,để
  li nhun thì DN phi mc doanh thu hp lí, phn ln trong các DN sn xut
  kinh doanh thì doanh thu đạt được ch yếu do quá trình tiêu th hang hoá, sn
  phm. Do đó vic thc hin h thng kế toán v xác định kết qu KD s đóng vai
  trò quan trng trong vic xác định hiu qu hot động ca DN.
 • Chuyên đề tốt nghệp Trường Đại Học Thương Mại
  SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh GVHD:Th.S Nguyễn Thành Hưng
  2
  Từ những nhận thức đó, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Kinh
  doanh công nghệ Tân Phong , em đã chọn đề tài : “kế toán xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH Kinh doanh công nghệ Tân Phong”làm đề i chuyên
  đề cho mình.
  2.Mục tiêu nghiên cứu:
  Qua vic nghiên cu đề tài này th giúp chúng ta nm hơn v th
  trường tiêu th ca DN,đánh gđược hiu qu hot động KD ca DN, xem xét vic
  thc hin h thng kế toán nói chung, kế toán XĐKQ KD nói riêng DN như thế
  nào, vic hch toán đó khác so vi nhng đã hc được trường đại hc hay
  không? Qua đó th rút ra được nhng ưu khuyết đim ca h thng kế toán
  đó,đồng thi đưa ra mt s kiến ngh nhm góp phn hoàn thin h thng kế toán v
  XĐKQ KD để hot động KD ca DNngày càng có hiu qu .
  3.Phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH
  Kinh doanh công nghệ Tân Phong.
  Nội dung nghiên cứu thuộc kế toán tài chính
  - Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH Kinh doanh công nghệ Tân Phong
  - Số liệu được lấy từ kết quả kinh doanh năm 2010
  4.Một số vấn đề luận chung của kế toán xác định kết quả KD:
  4.1.Khái niệm và ý nghĩa:
  4.1.1.Khái niệm:
  Kết quả hoạt động SXKD:
  Hot động SXKD hot động sn xut, tiêu th sn phm hàng hóa, lao v, dch
  v ca các ngành sn xut kinh doanh chính ph.
  Kết qu hot động SXKD(lãi hay l v tiêu th sn phm hàng hoá, cung ng lao v
  dch v) là s chênh lch gia doanh thu thun vi tr giá vn ca hàng bán, chi phí
 • Chuyên đề tốt nghệp Trường Đại Học Thương Mại
  SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh GVHD:Th.S Nguyễn Thành Hưng
  3
  BH và chi phí QLDN. Trong báo cáo kết qu hot động KD ch tiêu này được gi là
  “li nhun thun t hot động KD”.
  Kết qu hot động SXKD= doanh thu thun - (giá vn
  hàng bán+ chi phí BH + chi phí QLDN)
  Kết quả hoạt động tài chính:
  Hot động tài chính là hot động đầu tư v vn và đầu tư tài chính ngn hn, dài hn
  vi mc đích kiếm li.
  Kết qu hot động tài chính (lãi hay l t hot động tài chính) s chênh lch
  gia các khon thu nhp thun thuc hot động tài chính vi các khon chi phí
  thuc hot động tài chính.
  Kết qu hot động tài chính = Thu nhp hot động tài chính Chi phí hoạt
  động tài chính
  Kết quả hoạt động khác:
  Hot động khác nhng hot động din ra không thường xuyên, không d tính
  trước hoc d tính nhưng ít kh năng thc hin, các hot động khác như:
  thanh lý, nhượng bán tài sn cđịnh, thu được tin pht do vi phm hp đồng kinh
  tế, thu được khonn kđòi đã xoá s,… Kết qu hot động khác s chênh
  lch gia thu nhp thun khác và chi phí khác.
  Kết qu hot động khác = Thu nhp hot động khác Chi phí hot động khác
  Để đánh giá đầy đủ vhot động sn xut KD ca DN,ta căn c vào các ch tiêu
  sau :
  Li nhun gp = Doanh thu thun - Giá vn hàng bán.
  Li nhun thun = Lãi gp - (Chi phí BH + Chi phí QLDN) (LN trƣớc thuế)
  4.1.2.Ý nghĩa:
  Trong nn kinh tế th trường hin nay, vn đề các DN luôn quan tâm làm
  thế nào để hot động KD có hiu qu cao nht (ti đa hoá li nhun và ti thiu hoá
  ri ro); li nhun thước đo kết qu hot động KD ca DN, các yếut liên

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2016 , 15:15

Mô tả tài liệu:

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ Tân Phong

Chuyên đề tốt nghệp Trường Đại Học Thương Mại SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh GVHD:Th.S Nguyễn Thành Hưng 1 Đề tài: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Kinh Doanh Công Nghệ Tân Phong. CHƢƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Những năm vừa qua là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình đổi mới vô cùng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với việc mở rộng nền kinh tế, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở rộng giao lưu, hợp tác trên thị trường kinh tế rộng lớn. Đặc biệt sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đã mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho các DN song cũng tiềm ẩn không ít những khó khăn thử thách nhất là tại thời điểm hiện tại nền kinh tế đang ở trong tình trạng khủng hoảng. Trước tình hình đó đòi hỏi DN phải nỗ lực hết mình để tồn tại và phát triển. Cũng như các DN khác, DN thương mại khi tiến hành hoạt động KD không những chịu tác động của qui luật giá trị mà còn chịu tác động của qui luật cung cầu và qui luật cạnh tranh, khi sản phẩm của DN được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này DN sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ DN nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa,để có lợi nhuận thì DN phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các DN sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do quá trình tiêu thụ hang hoá, sản phẩm. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về xác định kết quả KD sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của DN.

Tin mới nhất

Trang