Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 00:29
2 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:13
3 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:13
4 Tranthu Phuong Thứ tư, Tháng 4 4, 2018 - 16:31
5 Tranthu Phuong Thứ tư, Tháng 4 4, 2018 - 16:31

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 82 | Loại file: DOC
 • L i m đ u
  Trong c ch t p trung quan liêu bao c p, các doanh nghi p h uơ ế ậ
  nh không m y quan tâm đ n v n đ bán hàng xác đ nh k t qu bánư ế ế
  hàng, b i đã Nhà n c lo, Nhà n c ch u. Do s can thi p quá sâu c a ướ ướ
  Nhà n c vào ho t đ ng s n xu t kinh doanh nên t o ra s c l i l n cácướ
  doanh nghi p, đi u đó đã góp ph n làm cho n n kinh t ch m phát tri n. ế
  Hi n nay, Nhà n c ta th c hi n đ ng l i phát tri n n n kinh t ướ ườ ế
  hàng hoá nhi u thành ph n, v n hành theo c ch th tr ng, các doanh ơ ế ườ
  nghi p thu c các thành ph n kinh t cùng t n t i, c nh tranh v i nhau bình ế
  đ ng tr c pháp lu t. th , bu c các doanh nghi p ph i năng đ ng h n, ướ ế ơ
  t ch c t t công tác ho t đ ng kinh doanh c a mình, n m b t quy lu t c ơ
  ch th tr ng đ ra các quy t đ nh đúng đ n, k p th i. V n đ bán hàng vàế ườ ế
  xác đ nh k t qu bán hàng cũng đã đ c các doanh nghi p chú ý t i b i ế ượ
  nh h ng tr c ti p t i s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p. Đ c bi t ưở ế
  doanh thu bán hàng ý nghĩa r t l n đ i v i toàn b ho t đ ng c a
  doanh nghi p. đ m b o cho doanh nghi p trang tr i chi phí, th c hi n
  không nh ng tái s n xu t gi n đ n mà còn th c hi n tái s n xu t m r ng, ơ ở ộ
  giúp doanh nghi p th c hi n nghĩa v đ i v i Nhà n c, n đ nh tình hình ướ
  tài chính,. . ..V y, đ đ ng v ng trên th tr ng t doanh nghi p ph i t ườ
  ch c t t công tác bán hàng, xác đ nh k t qu , chi n l c tiêu th thích ế ế ượ
  h p nh m đ m b o thu đ c hi u qu cao trong kinh doanh, có lãi. ượ
  Xu t phát t quan đi m trên, trong th i gian th c t p t i Công ty c
  ph n v t t nông nghi p Pháp Vân, em đã nghiên c u, tìm hi u v công tác ư
  k toán bán hàng c a Công ty. V i s giúp đ nhi t tình c a các cán b ,ế
  nhân viên trong Công ty nói chungcác nhân viên phòng k toán nói riêng,ế
  cùng s h ng d n c a các th y giáo Vũ L c, em đã ch n đ tài ướ “K toánế
  bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng t i Công ty c ph n v t t nông ế ư
  nghi p Pháp Vân.”
  Nguyeãn Thò Ngoïc Yeán – 843088 ÑHDL Phöông Ñoâng
  1
 • Lu n văn t t nghi p g m 3 ch ng: ươ
  Ch ng 1: C s lu n chung v k toán bán hàng xác đ nh k t quarươ ơ ế ế
  bán hàng trong các doanh nghi p th ng m i ươ
  Ch ng 2: Tình hình th c t v k toán bán hàng xác đ nh k t qu bánươ ế ế ế
  hàng t i công ty c ph n v t t nông nghi p Pháp Vân. ư
  Ch ng 3: M t s nh n xét đ xu t nh m hoàn thi n công tác k toánươ ế
  bán hàng xác đ nh k t qu bán hàng t i công ty c ph n v t t nông ế ư
  nghi p Pháp Vân.
  Do th i gian h n nên lu n văn ca em không tránh kh i nh ng
  thi u sót khi m khuy t. Em r t mong nh n đ c s ch b o, đóng gópế ế ế ượ
  c a các th y cô giáo và các b n đ đ c hoàn thi n h n n a. ượ ơ
  Em xin chân thành c m n! ơ
  Nguyeãn Thò Ngoïc Yeán – 843088 ÑHDL Phöông Ñoâng
  2
 • CH NG 1ƯƠ
  LÝ LU N CHUNG V K TOÁN BÁN HÀNG
  XÁC Đ NH K T QU BÁN HÀNG TRONG
  DOANH NGHI P TH NG M I ƯƠ
  I. NH NG V N Đ CHUNG V BÁN HÀNG VÀ XÁC Đ NH K T
  QU BÁN HÀNG
  1-Khái ni m v bán hàng và xác đ nh k t qu bán hàng : ế
  - Bán hàng vi c chuy n quy n s h u v bán hàng, thành ph m,
  d ch v cho khách hàng; doanh nghi p thu đ c ti n hay đ c quy n thu ượ ượ
  ti n. Đó cũng chính là quá trình v n đ ng c a v n kinh doanh t v n thành
  ph m, hàng hoá sang v n b ng ti n hình thành k t qu bán hàng, k t ế ế
  qu cu i cùng c a ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đ n v . Thông qua bán ơ
  hàng giá tr giá tr s d ng c a hàng hoá đ c th c hi n. Ngoài quá trình ượ
  bán hàng ra bên ngoài doanh nghi p, còn th phát sinh nghi p v bán
  hàng n i b doanh nghi p theo yêu c u phân c p qu n tiêu dùng n i
  b .
  - Bán hàng là m t ch c năng ch y u c a doanh nghi p, b t kỳ m t ế
  doanh nghi p th ng m i nào cũng ph i th c hi n hai ch c năng mua ươ
  bán. Hai ch c năng này s liên h v i nhau: mua t t s t o đi u ki n
  cho bán t t. Đ th c hi n t t các nghi p v trên đòi h i ph i có s t ch c
  h p các ho t đ ng đ ng th i t ch c nghiên c u nhu c u ng i tiêu ườ
  dùng. Nh v y bán hàng t ng th các bi n pháp v m t t ch c n mư
  b t nhu c u c a th tr ng. Tóm l i, quá trình bán hàng doanh nghi p ườ
  th ng m i có nh ng đ c đi m chính sau đây:ươ
  + s tho thu n trao đ i gi a ng i mua ng i bán: Ng i ườ ườ ườ
  bán đ ng ý bán, ng i mua đ ng ý mua h tr ti n ho c ch p nh n tr ườ
  ti n.
  Nguyeãn Thò Ngoïc Yeán – 843088 ÑHDL Phöông Ñoâng
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2016 , 23:21

Mô tả tài liệu:

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Pháp Vân

Tin mới nhất

Trang