Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Kế hoạch phát triển vận động

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 24
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • PHÒNG GD&ĐT HUYÊN QU S N Ơ
  TR NG MG QU PHONGƯỜ
  C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T
  NAM
  Đ c l p – T do – H nh phúc
  S : /KH-MG Qu Phong, ngày tháng năm 2015ế
  K HO CH
  Th c hi n chuyên đ “Nâng cao ch t l ng giáo d c phát tri n v n ượ
  đ ng cho tr trong tr ng m m non ườ
  Năm h c: 2015 – 2016”
  I. Đ C ĐI M TÌNH HÌNH
  1. Thu n l i
  - Tr ng M u giáo Qu Phong luôn nh n đ c s quan tâm t o đi uườ ế ượ
  c a các c p lãnh đ o, nh t phòng GD&ĐT Qu S n v ế ơ vi c đ u t , b ư
  sung c s v t ch t ph c v cho công tác d y h c trong nhà tr ng. Đãơ ườ
  xây d ng khu phát tri n các lo i đ dùng đ ch i ph c v chuyên đ . ơ
  Năm h c 2015 -2016 nhà tr ng ti p t c h p H i cha m h c sinh đ huyườ ế
  đ ng ngu n h i hóa giáo d c, m thêm m t s trang thi t b đ m b o ế
  công tác ph c v phát tri n chuyên đ “Phát tri n v n đ ng cho tr m m
  non”: Thanh leo, khu phát tri n th ch t…, v y r t thu n ti n cho vi c
  th c hi n chuyên đ phát tri n v n đ ng cho tr trong nhà tr ng.ườ
  - Nhà trư ng luôn t o đi u ki n thu n l i đ cho giáo viên h c t p l n
  nhau qua các bu i sinh ho t chuyên môn, chuyên đ v phát tri n v n đ ng
  cho tr và th c hành luy n t p.
  2. Khó khăn
  Phát tri n v n đ ng cho tr vi c làm th ng ngày c a giáo viên khi ườ
  tr c ti p d y các cháu trong nhà tr ng. Song khi đi sâu vào chuyên đ phát ế ườ
  tri n v n đ ng v n còn g p m t s khó khăn, h n ch nh sau: ế ư
  - Phòng nhóm l p ch t h p ch a góc ho t đ ng ch c năng riêng ư
  cho chuyên đ “Phát tri n v n đ ng”
  - Kh năng xây d ng k ho ch s sáng t o c a m t s giáo viên ế
  còn h n ch , ch a bi t l a ch n các bài t p v n đ ng phù h p v i chuyên đ ế ư ế
  - Ch a phòng ho t đ ng giáo d c th ch t nên còn nhi u như
  h ng đ n vi c cho tr làm quen v i 1 s ho t đ ng v th ch t cho tr .ưở ế
  T nh ng thu n l i và khó khăn trên nhà tr ng xây d ng k ho ch chườ ế
  đ o vi c th c hi n chuyên đ phát tri n v n đ ng cho tr trong nhà tr ngườ
  năm h c 2015 – 2016 nh ư sau:
  II. M C ĐÍCH YÊU C U
  1. Đ i v i nhà tr ng:ườ
  1
 • - Xây d ng k ho ch ch đ o th c hi n chuyên đ phát tri n v n ế
  đ ng năm h c 2015 – 2016.
  - Tăng c ng b i d ng chuyên đ cho đ i ngũ giáo viên, đ m b oườ ưỡ
  100% giáo viên đ ng l p đ ư c b i d ng chuyên đ phát tri n v n đ ng. ưỡ
  - Ph n đ u 100% giáo viên d y đúng ph ư ng pháp; 6/6 l p môiơ
  tr ng cho tr phát tri n v n đ ngườ đ t lo i khá, t t;
  - 11/11 giáo viên bi t l a ch n s d ng hi u qu các trò ch i phátế ơ
  tri n th ch t cho tr .
  - Coi tr ng ph ng pháp l y tr làm trung tâm, phát tri n các giác quan ươ
  và tâm v n đ ng c a tr .
  - Th c hi n t t công tác tham m u đ u tư ư c s v t ch t ph c vơ
  chuyên đ phát tri n v n đ ng cho tr .
  - Phát đ ng phong trào làm đ dùng, đ ch i ph c v chuyên đ . ơ
  - Ch đ o giáo viên làm t t công tác tuyên truy n v chuyên đ t i các
  l p.
  - Tăng c ng công tác ki m tra chuyên đ , đánh giá x p lo i chuyênườ ế
  đ .
  2. Đ i v i giáo viên:
  - L p k ho ch th c hi n chuyên đ phát tri n v n đ ng d a trên k ế ế
  ho ch c a nhà tr ng, k ho ch đ c xây d ng c th theo năm h c, t ngườ ế ượ
  tháng /ch đ c th t ng tu n ph i đ m b o các n i dung ch y u: Tên ế
  ch đ , Tên bài d y trong tu n(ch đ nhánh); trang trí b sung góc B
  công c t p th d c” nh th nào?; S u t m, t ch c trò ch i gì?; V n đ ng ư ế ư ơ
  ph huynh ng h nh ng gì ph c v cho chuyên đ ...
  T đó nh m thúc đ y giáo viên c h i tìm hi u sâu v phát tri n ơ
  v n đ ng cho tr qua các bài t p th d c hàng ngày, đ nâng cao trình đ
  ki n th c và kh năng th c hànhế c a giáo viên và giáo viên có kh năng tri n
  khai các ho t đ ng th d c trong nhà tr ng hi u qu phát huy đườ cượ
  tính tích c c c a chuyên đ trong các ho t đ ng c a tr .
  - Giúp giáo viên v n d ng ph ng pháp t ch c ho t đ ng th d c trênươ
  l p và ho t đ ng th d c bu i sáng.
  - Xây d ng góc b d ng c t p th d c t ng l p, t o môi tr ư ng
  trong và ngoài nhóm l p phong phú, h p d n đ i v i tr .
  - T o nhi u c h i cho tr đ c t p luy n thông qua các ho t đ ng ơ ượ
  hàng ngày m i lúc, m i n i. ơ
  - Làm đ dùng, đ ch i ph c v chuyên đ . ơ
  - Hình thành m t s k năng trong ho t đ ng phát tri n th ch t cho
  tr
  - Hình thành tr m t s k năng trong ho t đ ng phát tri n v n đ ng
  nh :ư
  + T p đ ng tác phát tri n các nhóm c và hô h p ơ
  + T p luy n các năng v n đ ng c b n phát tri n các t ch t ơ
  trong v n đ ng
  + T p các c đ ng bàn tay, ngón tay s d ng m t s đ dùng, d ng
  c .
  2
 • 3. Đ i v i tr :
  - Tr kh năng, bi u hi n tích c c khi ti p xúc, làm quen v i các ế
  bài t p luy n k năng th d c, các bài t p phát tri n chung, các trò ch i luy n ơ
  t p th d c...
  - Có kh năng th hi n chính xác các đ ng tác t p luy n, sáng t o trong
  các ho t th d c.
  - T o cho tr yêu thích, hào h ng tham gia vào các ho t đ ng phát tri n
  v n đ ng.
  - Giúp tr nâng cao s phát tri n th l c phát tri n toàn di n trong
  quá trình ho t đ ng chuyên đ .
  III. N I DUNG TH C HI N
  1. Đ i v i nhà tr ư ng
  - Xây d ng k ho ch ch đ o th c hi n chuyên đ phát tri n v n đ ng ế
  theo giai đo n 2013 2016, k ho ch phát tri n v n đ ng c a năm h c 2015 ế
  – 2016;
  - B i d ng đ i ngũ giáo viên trong vi c Nâng cao ch t ưỡ l ng giáoượ
  d c th ch t thông qua các ho t đ ng hàng ngày đ i v i tr tr ng.ư
  - Th c hi n t t công tác tuyên truy n thông tranh nh, h th ng các góc
  ho t đ ng cho tr đ c tr i nghi m, vui ch i, luy n t p... ượ ơ
  - Xây d ng k ho ch ki m tra, đánh giá th ế ư ng xuyên theo l ch v ch t
  l ng giáo viên, h c sinh trong vi c th c hi n chuyên đ , th c hi n chượ ư ngơ
  trình.
  - Tham m u v i lãnh đ o Phòng giáo d c đ u t thêm trang thi t b đư ư ế
  dùng- đ ch i ph c v cho ho t đ ng phát tri n th ch t v các đ dùng ơ
  d ng c th d c nh : Thang leo, b liên hoàn , b p bênh các lo i ư
  2. Đ i v i giáo viên
  - Xây d ng k ho ch th c hi n chuyên đ phù h p v i đi u ki n c a ế
  l p và kh năng nh n th c c a tr .
  - Th c hi n t t công tác tuyên truy n thông qua bu i h p ph huynh
  gi đón - tr tr .
  - Đ a giáo d c th ch t l ng ghép vàoư các ho t đ ng hàng ngày c a
  tr nh : Gi đón tr , th d c sáng, ho t đ ng chung, ho t đ ng góc, ho t ư
  đ ng ngoài tr i…
  - Giáo viên căn c vào m c tiêu c n đ t kh năng c a tr đ xác
  đ nh n i dung tr ng m. Khi l a ch n n i dung tr ng tâm n i dung k t ế
  h p, giáo viên c n cân nh c k l ư ng tính phù h p, hài hoà theo t ng đ tu i,
  ch đ ng s p x p trình t ho t đ ng theo ch đích m c đ c m nh n, ế
  h ng thú c a tr .
  - Tham m u v i BGH nhà tr ng, h i cha m h c sinh đ u t thêmư ườ ư
  trang thi t b đ ch i ph c v cho ho t đ ng phát tri n v n đ ngế ơ nh :ư
  Đ ng ph c bi u di n, d ng c th d c nh vòng, g y, gh , c ng chui, n , ư ế ơ
  đích ném, bóng, băng đĩa th d c....
  4. Đ u t c s v t ch tư ơ
  Nhà tr ng ti p t c tham m u v iườ ế ư lãnh đ o phòng GD&ĐT đ u t ư
  trang c p các đ dùng thi t b ph c v phòng giáo d c th ch t đ cho tr ế
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015 , 01:06

Mô tả tài liệu:

Kế hoạch phát triển vận động

PHÒNG GD&ĐT HUYÊN QU S NẾ ƠTR NG MG QU PHONGƯỜ ẾC NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI TỘ Ộ Ủ ỆNAMĐ c l p – T do – H nh phúcộ ậ ự ạS : /KH-MGố Qu Phong, ngày tháng năm 2015ếK HO CHẾ ẠTh c hi n chuyên đ “Nâng cao ch t l ng giáo d c phát tri n v nự ệ ề ấ ượ ụ ể ậđ ng cho tr trong tr ng m m non ộ ẻ ườ ầNăm h c: 2015 – 2016”ọI. Đ C ĐI M TÌNH HÌNHẶ Ể1. Thu n l iậ ợ- Tr ng M u giáo Qu Phong luôn nh n đ c s quan tâm t o đi uườ ẫ ế ậ ượ ự ạ ềc a các c p lãnh đ o, nh t là phòng GD&ĐT Qu S n vủ ấ ạ ấ ế ơ ề vi c đ u t , bệ ầ ư ổsung c s v t ch t ph c v cho công tác d y và h c trong nhà tr ng. Đãơ ở ậ ấ ụ ụ ạ ọ ườxây d ng khu phát tri n và các lo i đ dùng – đ ch i ph c v chuyên đ .ự ể ạ ồ ồ ơ ụ ụ ềNăm h c 2015 -2016 nhà trọ ng ti p t c h p H i cha m h c sinh đ huyườ ế ụ ọ ộ ẹ ọ ểđ ng ngu n xã h i hóa giáo d c, làm thêm m t s trang thi t b đ m b oộ ồ ộ ụ ộ ố ế ị ả ảcông tác ph c v phát tri n chuyên đ “Phát tri n v n đ ng cho tr m mụ ụ ể ề ể ậ ộ ẻ ầnon”: Thanh leo, khu phát tri n th ch t…, Vì v y r t thu n ti n cho vi cể ể ấ ậ ấ ậ ệ ệth c hi n chuyên đự ệ ề phát tri n v n đ ng cho trể ậ ộ ẻ trong nhà tr ng.ườ- Nhà trư ng luôn t o đi u ki n thu n l i đ cho giáo viên h c t p l nờ ạ ề ệ ậ ợ ể ọ ậ ẫnhau qua các bu i sinh ho t chuyên môn, chuyên đ v phát tri n v n đ ngổ ạ ề ề ể ậ ộ cho tr và th c hành luy n t p.ẻ ự ệ ậ2. Khó khănPhát tri n v n đ ng cho tr là vi c làm th ng ngày c a giáo viên khiể ậ ộ ẻ ệ ườ ủtr c ti p d y các cháu trong nhà tr ng. Song khi đi sâu vào chuyên đ phátự ế ạ ườ ềtri n v n đ ng v n còn g p m t s khó khăn, h n ch nh sau:ể ậ ộ ẫ ặ ộ ố ạ ế ư - Phòng nhóm l p ch t h p ch a có góc ho t đ ng ch c năng riêngớ ậ ẹ ư ạ ộ ứcho chuyên đ “Phát tri n v n đ ng”ề ể ậ ộ - Kh năng xây d ng k ho ch và s sáng t o c a m t s giáo viênả ự ế ạ ự ạ ủ ộ ốcòn h n ch , ch a bi t l a ch n các bài t p v n đ ng phù h p v i chuyên đạ ế ư ế ự ọ ậ ậ ộ ợ ớ ề - Ch a có phòng ho t đ ng giáo d c th ch t nên còn nhi u như ạ ộ ụ ể ấ ề ảh ng đ n vi c cho tr làm quen v i 1 s ho t đ ng v th ch t cho tr .ưở ế ệ ẻ ớ ố ạ ộ ề ể ấ ẻT nh ng thu n l i và khó khăn trên nhà trừ ữ ậ ợ ng xây d ng k ho ch chườ ự ế ạ ỉđ o vi c th c hi n chuyên đ phát tri n v n đ ng cho tr trong nhà trạ ệ ự ệ ề ể ậ ộ ẻ ngườnăm h c 2015 – 2016 nhọ ư sau:II. M C ĐÍCH YÊU C UỤ Ầ1. Đ i v i nhà trố ớ ng:ườ1

Tin mới nhất

Trang