Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 HTM Long Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 11:05

Kế hoạch lớp 5 tuổi trường mầm non

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 377
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 47 | Loại file: DOC
 • K HO CH TH C HI N CH NG TRìNHế ƯƠ
  L p 5 Tu i A
  Tr ng : M m non Y Canườ
  Năm h c : 2014 - 2015.
  I. Đ C ĐI M TìNH HìNH c a l p.
  * Tên giáo viên:
  + Giáo viên 1: Khu t Th Thu Nga
  + Giáo viên 2: Ph ng Th Kim Oanh
  * T ng s tr : 33. Trong đó tr trai : 19 ; tr gái:14 ; Tr khuy t t t: 0.
  1. Thu n l i :
  + Phòng h c s ch s khang trang, thoáng mát, khang trang thu n ti n t i các ho t đ ng chăm sóc - giáo d c tr .
  + Có đ giá đ ch i.
  + Trình đ chuyên môn: 2 giáo viên đ u đ t chu n tr lên.
  + Giáo viên còn tr nhi t tình, yêu ngh , m n tr , ham h c h i, ch đ ng sáng t o trong gi ng d y.
  + T l tr nam nhi u h n n .
  + Kh năng nh n th c c a đa s tr là t t.
  + Đa s ph huynh nhi t tình, s quanm đ n l p, đ n tr , th ng xuyên k t h p v i giáo đ chăm sóc 
  tr .
  2. Khó khăn.
  - Trang thi t b , đ dùng d y h c, tranh nh theo ch đ c p phát còn ít, giáo viên ph i dành th i gian đ m đ
  dùng d y h c.
  - M t s tr còn nhút nhát ch a t tin, kh năng ngôn ng kém.
  - 100% con em nông thôn, đi u ki n kinh t khó khăn, vi c h i hóa mua s m đ dùng d y h c cho tr còn
  h n ch .
  - Nhi u gia đình tr xa tr ng đ ng đi l i khó khăn, không thu n l i, nh t v i mùa m a bão nh h ng   
  t i vi c đ n tr ng h c c a tr . 
  - M t s ph huynh ch a th c s quan tâm đ n vi c h c t p c a con.
  II. M C TIÊU PHáT TRI N GIáO D C
  1. Phát tri n th ch t:
  - Tr kh e m nh, cân n ng chi u cao phát tri n bình th ng theo l a tu i.  T m c và c i đ c o (CS5) 
  1
 • - T màu k n, kh ng ch m ra ngoài đ ng vi n c c h nh v (CS6)  !
  - C t theo đ ng vi n th ng và cong c a c c h nh đ n gi n (CS7)  " !
  - D n c c h nh vào đỳng v tr cho tr c, kh ng b nhăn (CS8) Nh y lũ cũ đ c ít nh t 5 b c liên t c, đ i chân !   
  theo yêu c u (CS9)#
  - Đ p và b t đ c búng b ng 2 tay (CS10)  $
  - Đi thăng b ng đ c tr n gh th d c (2m x 0,25m x 0,35m) (CS11) Ch y 18m trong kho ng th i gian 5-7 giõy$ 
  (CS12)
  - Ch y li n t c 150m kh ng h n ch th i gian (CS13)
  - Tham gia ho t đ ng h c t p li n t c và kh ngbi u hi n m t m i trong kho ng 30 phỳt (CS14). Bi t r a tay %
  b ng xà phũng tr c khi ăn, sau khi đi v sinh và khi tay b n (CS15). T r a m t, ch i răng hàng ngày (CS16) Che$   %
  mi ng khi ho, h t h i, ngáp (CS17) Gi đ u tóc, qu n áo g n gàng (CS18). K đ c tên m t s th c ăn c n # #  #
  trong b a ăn hàng ngày (CS19). Bi t và không ăn, u ng m t s th có h i cho s c (CS20)
  - Nh n ra và không ch i m t s đ v t có th gây nguy hi m (CS21)
  - Bi t và không làm m t s vi c có th gây nguy hi m (CS22)
  - Không ch i nh ng n i m t v sinh, nguy hi m (CS23)
  - Không đi theo, không nh n quà c a ng i l khi ch a đ c ng i thõn cho ph p (CS24)   
  - Bi t kêu c u và ch y kh i n i nguy hi m (CS25)
  - Bi t hút thu c lá có h i và không l i g n ng i đang hút thu c (CS26) # 
  2. Phát tri n nh n th c.
  - Tìm hi u và khám phá đ v t và hay đ t các câu h i: T i sao? vì sao? Đ làm gì?...
  - Nh n bi t đ c m t s đ c đi m gi ng nhau và khác nhau c a b n thân v i ng i g n gũi.   #
  - Phân lo i đ c các đ i t ng theo 2- 3 d u hi u cho tr c.   
  - Nh n ra m i liên h đ n gi n gi a s v t, hi n t ng quen thu c. 
  - Nh n bi t đ c phía ph i, phía trái c a b n thân và c a đ i t ng khác có s đ nh h ng.   
  - Nh n bi t đ c các bu i sáng, tr a, chi u,t i; hôm nay, hôm qua, ngày mai. 
  - Đ m đ c trong ph m vi 10, bi t thêm b t trong ph m vi 10 và đ m theo kh năng. 
  - Có bi u t ng v các ch s trong ph m vi 10. 
  2
 • - So sánh, s d ng đ c các t : b ng nhau, to h n - nh h n, cao h n - th p h n, r ng h n - h p h n, nhi u h n -%  & $ '
  ít h n.
  - Nh n bi t m t s công d ng, s n ph m, ý nghĩa c a m t s ngh ph bi n và g n gũi. #
  - Nói đ c đ a ch , đi n tho i c a gia đình. (
  - Bi t tên m t vài danh lam th ng c nh quê h ng đ t n c.  
  - G i tên nhóm cây c i, con v t theo đ c đi m chung( CS92)
  - Nh n ra s thay đ i trong quá tr nh ph t tri n c a cõy, con v t và m t s hi n t ng t nhiên( Cs93) ! 
  - i đ c nh ng đ c đi m n i b t c a c mùa trong năm n i tr s ng( Cs94)
  - D đoán m t s hi n t ng t nhiên đ n gi n s p x y ra( CS95) 
  - Phân lo i đ c m t s đ dùng thông th ng theo ch t li u và c ng d ng( CS960  
  - K đ c m t s đ a đi m công c ng g n gũi n i tr s ng(CS97)  # K đ c m t s ngh ph bi n n i tr 
  s ng(CS98) Nh n ra giai đi u (vui, m d u, bu n) c a bài h t ho c b n nh c(CS99)H t đúng giai đi u bài hát tr
  em(CS100)Th hi n c m xúc và v n đ ng phù h p v i nh p đi u c a bài h t ho c b n nh c(CS101) Bi t s d ng %
  c c v t li u kh c nhau đ làm m t s n ph m đ n gi n(CS102)Nói đ c ý t ng th hi n trong s n ph m t o  
  h nh c a m nh(CS103)! !
  - Nh n bi t con s ph h p v i s l ng trong ph m vi 10 (CS104)  Tách 10 đ i t ng thành 2 nhóm b ng ít nh t  $
  2 cách và so sánh s l ng c a các nhóm( cS105)  Bi t c ch đo đ dài và nói k t qu đo(CS106)
  - Ch ra đ c kh i c u, kh i vuông, kh i ch nh t và kh i tr theo y u c u (CS107)(  # #
  - Xác đ nh đ c v trí (trong, ngoài, trên, d i, tr c, sau, ph i, trái) c a m t v t so v i m t v t kh c(CS108)   
  - G i t n c c ngày trong tu n theo th t (CS109) Phân bi t đ c h m qua, h m nay, ngày mai qua c c s ki n #   
  hàng ngày(CS110)Nói đ c ngày trên l c l ch và gi trên đ ng h (CS111) Hay đ t câu h i (CS112)
  - Thích khám phá các s v t, hi n t ng xung quanh (CS113) 
  - Gi i thích đ c m i quan h nguyên nhân - k t qu đ n gi n trong cu c s ng h ng ngày (CS114)  $
  - Lo i đ c m t đ i t ng không cùng nhóm v i các đ i t ng n l i (CS115)    )*
  - Nh n ra quy t c s p x p đ n gi n và ti p t c th c hi n theo qui t c (CS116)
  - Đ t tên m i cho đ v t, cõu chuy n, đ t l i m i cho bài h t (CS117)
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2016 , 00:12

Mô tả tài liệu:

Kế hoạch lớp 5 tuổi trường mầm non

Kế hoạch lớp 5 tuổi trường mầm non

Tin mới nhất

Trang