Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 HTM Long Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 11:01
2 Tran Thien Thứ năm, Tháng 3 9, 2017 - 19:05
3 Công Lý Đoàn Thứ hai, Tháng 9 4, 2017 - 20:29

Kế hoạch giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 891
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: PDF
 • 1
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  Độc lập Tự do – Hạnh phúc
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  Số: 2794/KH-GDĐT-MN
  Minh, ngày 23 tháng 8 
  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017
  Giáo dục Mầm non
  Năm học 2016 - 2017 là m học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung Đại
  hội Đảng bộ Thành phlần thứ X Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu
  tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2016 - 2021, ngành giáo dục
  đào tạo thành phố đang tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết 29/NQ-
  TW của Hội nghị lần 8 - BCHTW Khóa XI vĐổi mới căn bản giáo dục đào tạo;
  nhằm đưa giáo dục đào tạo thành phố nhanh chóng hội nhập khu vực quốc tế,
  góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giáo dục phổ thông
  là nền tảng.
  Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, ngành học
  Mầm non thành phố HChí Minh đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng m m học
  2016 - 2017 như sau:
  I. Mục tiêu, định hướng:
  1. Tiếp tục giữ vững mục tiêu phát triển an toàn, bền vững, từng bước hội nhập
  với giáo dục mầm non trong khu vực với phương châm: “Tất cả trẻ em và sự
  phát triển của nhà trường”.
  2. Nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục mầm non, giảm tải cường độ lao động
  cho giáo viên, giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm m, nh thành
  những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.
  3. Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới sở giáo dục mầm non trên địa bàn
  thành phố.
  4. Giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
  II. Nhiệm vụ trọng tâm:
  1. Tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.
  2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác quản lý các
  sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.
  Thực hiện lộ trình để đảm bảo t lệ trẻ mầm non học công lập và ngoài công lập theo
  đề án của thành phố.
  3. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương
  châm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên.
 • 2
  4. Duy trì việc đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe
  an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tăng t lệ huy động trẻ đến trường t lệ trẻ học bán trú,
  đặc biệt là trẻ 5 tuổi.
  5. Tiếp tục thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi 24 quận, huyện.
  Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm 2 năm thực hiện tại 12 quận, huyện.
  6. Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập thục khu
  công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  7. Trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện Kế
  hoạch: “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất công nghiệp
  trên địa bàn thành phố từ năm 2016 đến 2020
  8. Đẩy mạnh công tác y dựng trường đạt chuẩn quốc gia. ng cao số lượng
  trường mầm non đạt chuẩn quốc gia hàng năm. Nâng cao chất lượng các trường mầm
  non ngoại thành trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
  9. Tiếp tục làm tốt ng tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha
  mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non.
  10. y dựng trường mầm non tiên tiến hội nhập tại 10 quận, huyn theo tiêu
  chí đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
  11. Đẩy mạnh công tác phát hiện chẩn đoán, can thiệp sớm xây dựng kế
  hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật học hoà nhập tại trường mầm non.
  12. y dựng triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trlàm
  trung tâm”.
  III. Biện pháp thực hiện:
  1. 
  .
  Duyệt kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện.
  Chỉ đạo quận, huyện kiểm tra sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên các lớp
  mẫu giáo 5 tuổi.
  Chỉ đạo tăng t lệ trẻ 5 tuổi học bán trú ở các huyện ngoại thành.
  2.  
  
  
  .
  Triển khai Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về ban
  hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.
  Các quận, huyện y dựng lộ trình quy hoạch mạng lưới trường thục, nhóm
  trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hộ giữ trẻ gia đình phù hợp với nhu cầu thực tế của địa
  phương.
  Chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo quận, huyện kế hoạch tổ chức các lớp
  bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ chủ nhóm, giáo viên, nhân viên
  nguời giữ trẻ các sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Ban Giám hiệu các trường
 • 3
  công lập tiếp tục hỗ trcác sở giáo dục mầm non ngoài công lập về chuyên môn
  nghiệp vụ.
  Phối hợp với địa phương tăng cường công tác kiểm tra giám sát sở giáo dục
  mầm non ngoài công lập.
  Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền kiến thức chăm sóc giáo dục
  trẻ trong cộng đồng.
  Tổ chức học tập chia sẻ về công tác chăm sóc giáo dục trẻ giữa các trường công
  lập và ngoài công lập.
  3. 
  
  Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non:
  Tổ chức các chuyên đề:
  + Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nhận thức trong trường mầm
  non.
  + y dựng triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm
  trung m”.Triển khai thí điểm hỗ trợ nâng cao năng lực thực hành chuyên môn cho
  giáo viên mầm non theo kế hoạch của Vụ Mầm non tại TP. Hồ Chí Minh
  Tiếp tục củng cố các Chuyên đề: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận
  động” (năm thứ 4); “Xây dựng môi trường thân thiện”; “Đánh giá giáo viên tổ chức
  hoạt động vui chơi”; Đổi mới tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc trong trường
  mầm non”; “Đổi mới tchức hoạt động tạo hình trong trường mầm non”; Đổi mới
  hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ mầm non” “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển
  ngôn ngữ trong trường mầm non”. Chỉ đạo các sở giáo dục mầm non nghiêm túc
  thực hiện việc không dạy chữ trước cho trẻ.
  Tiếp tục đưa nội dung “Phòng ngừa, ng phó, giảm nhẹ thảm họa thiên tai”;
  “Giáo dục tài nguyên, biển, hải đảo, giảm tải sử dụng túi ni lon”; “Hoạt động bảo vệ
  môi trường ớng tới sử dụng tiết kiệm nước năng lượng, tái sử dụng nguyên liệu
  thải bỏ” vào chương trình giáo dục mầm non.
  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chất lượng thành phố trong việc bồi
  dưỡng chuyên môn cho các quận, huyện.
  Tiếp tục triển khai ng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả bảng
  tương tác trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
  Tổ chức dự giờ, chuyên đề, tham quan học tập... nhằm hỗ trnâng cao chất
  lượng chuyên môn cho các trường mầm non ngoại thành trong chương trình xây dựng
  nông thôn mới.
  , 
  
  
  Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng:

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016 , 15:42

Mô tả tài liệu:

Kế hoạch giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017

Kế hoạch giáo dục mầm non năm học 2016 - 2017

Tin mới nhất

Trang