Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ chinh Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:57
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:41
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:41
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:41

Hướng đi phát triển bền vững cho cây vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 38 | Loại file: DOC
 • Đ tài
  H ng đi phát tri n b n v ng cho câyướ
  v i thi u huy n L c Ng n, t nh B c
  Giang
  Nhóm 3
  1
 • M C L C
  Ch ng I: Đ t v n đươ
  Ch ng II: Tiêu chu n Viet Gap nói chung và tiêu ươ
  chu n Viet Gap áp d ng cho cây v i thi u huy n
  L c Ng n
  2.1 Tiêu chu n Viet Gap nói chung
  2.1.1 Gi i thi u
  2.1.2 Nh ng y u t đ c quy đ nh trong s n xu t nông nghi p ế ượ
  2.2 Tiêu chu n Viet Gap áp d ng cho cây v i thi u
  huy n L c Ng n
  2.2.1 Đánh giá và l a ch n vùng s n xu t
  2..2.2 Gi ng và g c ghép
  2.2.3 Thi t k v nế ế ườ
  2.2.4 S d ng hóa ch t
  2.2.5 S d ng n c t i ướ ướ
  2.2.6 S d ng phân bón và ch t ph gia
  2.2.7 Thu ho ch và x lý sau thu ho ch
  2.2.8 Qu n lý và x lý ch t th i
  2.2.9 Quy đ nh v ng i lao đ ng ườ
  2.2.10 Ghi chép và l u tr h s , truyư ơ nguyên ngu n g c và thu h i s n ph m
  2.2.11 Ki m tra n i b
  2.2.12 Gi i quy t khi u n i ế ế
  2.3 Quy trình th c hành tiêu chu n Viet Gap áp d ng cho
  v i thi u L c Ng n
  2
 • 2.4 M t s k t qu thu đ c ế ượ
  2.4.1 Đ a đi m ng d ng
  2.4.2 K t qu ng d ngế
  Ch ng III: Công tác qu n lý nhà n c trong s n ươ ướ
  xu t và tiêu th v i thi u theo tiêu chu n Viet Gap
  3.1 Thông tin v t ch c, con ng i c p c s ườ ơ
  3.1.1 Phòng nông nghi p và phát tri n nông thôn
  3.1.2 Các đ n v khác có liên quanơ
  3.2 Xây d ng, ban hành các văn b n qu n lý s n xu t
  kinh doanh
  3.3 T ch c s n xu t và đào t o hu n luy n cho nông
  dân
  3.3.1 T ch c s n xu t
  3.3.2 Đào t o hu n luy n
  3.4 H tr v n và công c s n xu t
  3.5 Công tác ki m tra, giám sát
  3.5.1 N i dung ki m tra
  3.5.2 Hình th c ki m tra
  3.5.3 Giám sát
  3.6 C p gi y ch ng nh n
  3.7 Xây d ng th ng hi u và xúc ti n th ng m i ươ ế ươ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2016 , 00:13

Mô tả tài liệu:

Hướng đi phát triển bền vững cho cây vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Hướng đi phát triển bền vững cho cây vải thiều huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang hiện nay.

Tin mới nhất

Trang