Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:17
2 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:17
3 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:17
4 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:17
5 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:17
6 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 15:29
7 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 15:30
8 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 15:30
9 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 15:30
10 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 15:30

Hợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ mạng nowrron phi tuyến tế bào

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 187 | Loại file: PDF
 • viÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ viÖt nam
  viÖn c«ng nghÖ th«ng tin
  B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi nghÞ ®Þnh th
  hîp t¸c nghiªn cøu ph¸t triÓn
  c¸c hÖ thèng xö lý ¶nh nhanh trªn c¬ së
  ¸p dông c«ng nghÖ m¹ng n¬ron
  phi tuyÕn tÕ bµo
  Chñ nhiÖm ®Ò tµi: PGs. TSKH. ph¹m thîng c¸t
  6730
  19/02/2008
  hµ néi - 2007
 • MC LC
  Trang
  1. BÁO CÁO KT QU KHO SÁT, NGHIÊN CU MNG NƠRON T BÀO VÀ
  CÔNG NGH XNH NHANH TRÊN MNG NƠRON T BÀO CNN
  01
  1.1. M đầu 01
  1.2. Mng nơron tế bào CNN 03
  1.3. Máy tính vn năng mng nơron tế bào CNN – UM 32
  1.4. Công ngh xnh nhanh trên nn mng CNN 39
  1.4.1. Máy tính xnh nhanh CNN Bi – I 39
  1.4.2. H phn mm phát trin Bi – I 46
  1.4.3. Thư vin xnh InstantVision 55
  1.5. Mt s phương pháp x lý theo công ngh mng CNN 71
  1.5.1. Thiết kế các mu (A, B, z) cho mng CNN 71
  1.5.2. Mô hình hóa phương trình đạo hàm riêng s dng mng CNN 81
  1.5.3. Mô hình mt nhân to s dng mng CNN 86
  1.5.4. Phương pháp xnh vân tay s dng mng CNN 91
  1.6. Kh năng ng dng ca CNN 97
  1.6.1. Kh năng ng dng công ngh CNN trong công nghip và các ngành kinh tế 97
  1.6.2. Nhu cu và tim năng ng dng công ngh CNN cho quc phòng và an ninh 100
  1.7. Mt s kết qu chính v nghiên cu phát trin công ngh CNN ti Vin MTA SzTAKI
  Hungary thi gian gn đây
  104
  2. XÂY DNG CÁC MÔ HÌNH VÀ TH NGHIM CÔNG NGH XNH
  NHANH CNN PHC V CHO NGHIÊN CU VÀ ĐÀO TO
  107
  2.1. Mô hình phát tia la đin phc v cho thí nghim thu nh tc độ cao 107
  2.2. Mô hình nhn dng kim tra sn phm tc độ cao phc v cho nghiên cu và đào to 120
  2.3. Thí nghim kim tra nhanh đai c đường st s dng công ngh CNN 147
  2.4. Th nghim kh năng thu nh nhanh các s kin thay đổi đột ngt bng thí nghim n
  bong bóng
  153
  3. KIN NGH PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIN VÀ NG DNG CÔNG NGH
  VIT NAM
  165
  4. CÁC N PHM ĐÃ CÔNG B 169
  TÀI LIU THAM KHO 170
  0
 • 1. BÁO CÁO KT QU KHO SÁT, NGHIÊN CU MNG NƠRON
  T BÀO VÀ CÔNG NGH XNH TC ĐỘ CAO TRÊN CƠ S
  MNG NƠRON T BÀO
  Mng nơ ron tế bào và công ngh xnh tc độ cao trên cơ s mng nơ ron tế bào là
  mt lĩnh vc khoa hc công ngh mi Vit nam và trên thế gii; có nhiu trin vng cho nhiu
  ng dng đột phá. Mc tiêu ca nhim v hp tác qua đường ngh định thư vi Hungary là tiếp
  nhn và làm ch đựợc công ngh xnh nhanh, x lý song song trên nn mng nơ ron tế bào.
  Phn báo cáo này gii thiu tóm tt các kết qu nghiên cu tiếp cn công ngh mi m này đã
  đạt được ca nhim v.
  M đầu
  Công ngh x lý trên cơ s mng nơron tế bào CNN (Cellular Neural Networks) đã
  được các nhà khoa hc M và Hungary phát minh vào năm 1992 có tc độ x lý 10
  12
  phép
  tính/giây và được áp dng cho các h thng xnh nhanh 10-50000 nh/giây. Đây là bước đột
  phá v cht do cu trúc ca máy tính x lý CNN là song song vi hàng chc ngàn CPU được kết
  ni thành mng nơ ron trong mt chip. Công ngh này cho phép gii quyết nhiu bài toán x
  phc tp trong thi gian thc mà các máy tính thông thường chưa làm được. Do là mt phát
  minh mi trên nn tng mng nơron, x lý song song nên hàng lot các hi ngh quc tế v CNN
  đã được t chc trên thế gii thi gian qua và đã to nn tng khoa hc cho công ngh CNN. Vi
  tc độ x lý 10
  12
  phép tính/giây và xnh 10-50000 nh/giây ranh gii gia x lý tín hiu
  tương t và s không còn nhiu khác bit.
  Các máy tính s s dng các b vi x lý vi h lnh ni tiếp đã phát trin mnh trong vài
  chc năm nay. Mc dù có các n lc trong vic ci tiến nguyên lý hot động ca các b vi x
  như xng lnh (pipeline), siêu lung (hyper threading) cùng vi vic tăng tc độ xung đồng
  h làm vic ca chip vi x lý, nhưng tuy vy v cơ bn vn là các b x lý vi các h lnh ni
  tiếp. Vic gii các phương trình sóng ph thuc không gian thi gian nhanh trong khong thi
  gian rt ngn (chng hn mt vài micro giây) vn còn là thách thc vi các máy tính tính toán
  hin hành.
  Trong nhiu lĩnh vc, yêu cu v các máy tính có công sut tính toán cc mnh là rt cp
  thiết, như trong xnh động thi gian thc, nhn dng và định v đa mc tiêu di động trong an
  ninh quc phòng, kim tra cht lượng sn phm chuyn động nhanh trên dây chuyn công
  nghip, x lý cht lượng nh siêu âm trong y tế, chế to robot thông minh, chế to các thiết b
  không người lái...
  Gn đây phn ln nhng nhà sn xut b vi x lý trên thế gii đã nhn thy mt trong
  nhng thách thc ln cho công ngh thông tin trong thi gian sp ti là to được mt b x lý có
  hiu sut cao và mt công ngh nn để có th biu din được hình nh và video trong thi gian
  thc hoc x lý nhng tín hiu cùng mt thi đim nhưng thu được t nhng ngun khác nhau
  trong không gian. C hai nhim v này đều liên quan đến tính toán không gian-thi gian. Vic s
  dng phương trình vi phân đạo hàm riêng ri rc phi tuyến (Nonlinear Partial Difference
  Equation-PDE) có th giúp cho máy tính thc hin được nhng tính toán này đã có mt nh
  hưởng rt ln. Kh năng li dng nhng tim năng tính toán tương t theo mng tín hiu thay
  cho cách tính toán s truyn thng theo dòng bit được đề cp đến như mt gii pháp mi. Mô
  hình mng nơron tế bào hay phi tuyến tế bào CNN (Cellullar Neural/Nonliear Network) đã th
  hin đầy đủ khái nim, gii thiu mt mô hình tính tóan mi cho quá trình x lý ma trn hn hp
  tín hiu tương t và logic. T khía cnh x lý siêu đẳng kết hp vi kh năng lp trình ca CNN
  1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2015 , 14:04

Mô tả tài liệu:

Hợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ mạng nowrron phi tuyến tế bào

Hợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ mạng nơron phi tuyến tế bào

Tin mới nhất

Trang