Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp đảm bảo

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  ----------------
  H P Đ NG VAY TÀI S N KHÔNG CÓ BI N PHÁP B O
  Đ M
  T i Phòng Công ch ng s ........ thành ph H Chí Minh (Tr ng h p vi cườ
  công ch ng đ c th c hi n ngoài tr s , thì ghi đ a đi m th c hi n công ch ng Phòng ượ
  Công ch ng) , chúng tôi là:
  Bên cho vay (sau đây g i là Bên A) :
  Ông (Bà): .................................................................................................................
  Sinh ngày:................................................................................................................
  Ch ng minh nhân dân s : ..................c p ngày .................... t i ..........................
  H kh u th ng trú ườ (Tr ng h p không có h kh u th ng trú thì ghi đăng ký t m trú)ườ ườ :
  .................................................................................................................................
  Ho c có th ch n m t trong các ch th sau:
  1. Ch th là v ch ng:
  Ông : .......................................................................................................................
  Sinh ngày: ...............................................................................................................
  Ch ng minh nhân dân s : ...............c p ngày ...................... t i ..........................
  H kh u th ng trú: ườ ..............................................................................................
  .................................................................................................................................
  Cùng v là bà: .........................................................................................................
  Sinh ngày: ...............................................................................................................
  Ch ng minh nhân dân s : ...................c p ngày ......................t i .......................
  H kh u th ng trú: ườ ...............................................................................................
  .................................................................................................................................
  (Tr ng h p v ch ng h kh u th ng trú khác nhau, thì ghi h kh u th ng trú c aườ ườ ườ
  t ng ng i) ườ
  2. Ch th là h gia đình:
  H và tên ch h : ...................................................................................................
  Sinh ngày:................................................................................................................
  Ch ng minh nhân dân s : ....................c p ngày ..................... t i .......................
  H kh u th ng trú: ườ ...............................................................................................
  .................................................................................................................................
  Các thành viên c a h gia đình:
  - H và tên: ..............................................................................................................
  Sinh ngày:................................................................................................................
  Ch ng minh nhân dân s : .....................c p ngày .................... t i ......................
  H kh u th ng trú: ườ ...............................................................................................
  .................................................................................................................................
  1
 • - ...
  * Tr ng h p các ch th nêu trên có đ i di n thì ghi:ườ
  H và tên ng i đ i di n: ườ ......................................................................................
  Sinh ngày: ...............................................................................................................
  Ch ng minh nhân dân s : ....................c p ngày .................... t i .......................
  H kh u th ng trú: ườ ...............................................................................................
  .................................................................................................................................
  Theo gi y y quy n ( tr ng h p đ i di n theo y quy n)ườ s :
  ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..l p.
  3. Ch th là t ch c:
  Tên t ch c: ...........................................................................................................
  Tr s : ....................................................................................................................
  Quy t đ nh thành l p s : ... ngày .... tháng ...... năm ...., do............................ c p.ế
  Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh s :...........ngày.......tháng........năm ............
  do......................................................................................................................c p.
  S Fax: ..........................S đi n tho i: .................................................................
  H và tên ng i đ i di n: ườ ......................................................................................
  Ch c v : .................................................................................................................
  Sinh ngày:................................................................................................................
  Ch ng minh nhân dân s : ........................c p ngày ................... t i ....................
  Theo gi y y quy n ( tr ng h p đ i di n theo y quy n)ườ s :
  ………………………..
  ngày ……………….do ……………………………………………………..l p.
  Bên vay (sau đây g i là Bên B):
  (Ch n m t trong các ch th nêu trên)
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  Hai bên đ ng ý th c hi n vi c vay tài s n v i các th a thu n sau đây:
  ĐI U 1
  TÀI S N VAY
  t c th các chi ti t v tài s n vay. (N u tài s n v t ph i nêu rõ s l ng, ế ế ượ
  ch t l ng, ch ng lo i, tr giá...) ượ ..................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  2
 • ĐI U 2
  KỲ H N VAY
  Kỳ h n vay là: ...... ................................. k t ngày ...................................................
  Vi c vay th kỳ h n ho c không kỳ h n, n u không kỳ h n thì ghi rõ ế
  không có kỳ h n.
  ĐI U 3
  LÃI SU T VAY
  Lãi su t vay là (Do các bên th a thu n, có th không có lãi ho c có lãi, n u có thì ế
  lãi su t không đ c v t quá 50% c a lãi su t cao nh t do Ngân hàng nhà n c quy đ nh ượ ượ ướ
  đ i v i lo i cho vay t ng ng) ươ :...................................................................................
  .................................................................................................................................
  ĐI U 4
  M C ĐÍCH VAY VÀ S D NG TÀI S N VAY
  M c đích vay ( Các bên th th a thu n v vi c tài s n vay ph i đ c s ượ
  d ng đúng m c đích vay; bên A có quy n ki m tra vi c s d ng tài s n quy n đòi tài
  s n vay tr c th i h n, n u đã nh c nh mà bên B v n s d ng tài s n trái m c đích) ướ ế :......
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  ĐI U 5
  Đ A ĐI M, PH NG TH C GIAO TÀI S N VAY ƯƠ
  Ghi rõ nghĩa v c a bên A liên quan đ n vi c giao tài s n vay (s l ng, ch t l ng, ế ượ ượ
  th i gian, đ a đi m....)
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  ĐI U 6
  Đ A ĐI M, PH NG TH C TR N ƯƠ
  Ghi các th a thu n v nghĩa v c a bên B liên quan đ n vi c tr n nh tr ế ư
  b ng ti n hay b ng v t; tr ng h p không th tr v t; tr ng h p đ n h n không tr đ c ườ ườ ế ượ
  n ho c tr không đ ; tr ng h p tr n tr c th i h n; tr ng h p đòi l i tài s n đ i v i ườ ướ ườ
  h p đ ng vay không kỳ h n có lãi ho c không có lãi...
  .................................................................................................................................
  .................................................................................................................................
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015 , 16:46

Mô tả tài liệu:

Hợp đồng vay tài sản không có biện pháp đảm bảo

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Trang