Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 văn cảnh Thứ hai, Tháng 10 2, 2017 - 13:14
2 Anh Hoàng Vũ Chủ nhật, Tháng 1 14, 2018 - 19:23
3 Anh Hoàng Vũ Chủ nhật, Tháng 1 14, 2018 - 19:24
4 Nguyễn Thắng Thứ năm, Tháng 1 18, 2018 - 14:37
5 Phan Đức Quỳnh Thứ sáu, Tháng 8 3, 2018 - 08:52
6 Dang Thi Thanh Dung Thứ ba, Tháng 8 14, 2018 - 00:19
7 Thuy Ngan Thứ sáu, Tháng 9 28, 2018 - 12:20
8 Lê Anh Thứ sáu, Tháng 10 19, 2018 - 07:47
9 Phạm Phú Thứ năm, Tháng 12 20, 2018 - 09:57

Hợp đồng mua bán quặng sắt

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 142
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 10 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p – T do - H nh phúc
  ***********************
  Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2014
  H P Đ NG S
  H p đ ng này đ c l p t i Hà N i, Vi t Nam vào ngày 10/06/2014 gi a: ượ
  * BÊN BÁN (Bên A) : CÔNG TY TNHH TH NG M I THÀNH S NƯƠ Ơ
  - Ng i đ i di nườ : Bùi Th M Ch c v : Giám đ c
  - Có TK s : 2311100098008 t i Ngân hàng C ph n Quân đ i
  Chi nhánh Ninh Bình Phòng giao d ch Tam Đi p
  - Mã s thu ế : 2800840971
  - Đi n tho i : 0373824322 Fax : 0373824322
  - Đ a ch : S 297, Đ ng Tr n H ng Đ o, P. Ba Đình, B m S n, ườ ư ơ
  Thanh Hóa
  * BÊN MUA (Bên B) :
  - Ng i đ i di nườ :
  - Có TK s :
  - Mã s thu ế :
  - Đi n tho i : Fax :
  - Đ a ch :
  Bên bán đ ng ý bán Bên mua đ ng ý mua tinh qu ng s t xu t x Laos
  theo các đi u kho n và đi u ki n sau:
  ĐI U 1: HÀNG HÓA
  1. Tên hàng: Qu ng s t Thô Tiêu Chu n Laos
  2. Các thông s nh sau: ư
  TT Đ n v tínhơ Ch tiêu Hàm l ngượ
  1 % Al2O3 ≤2.50
  2 As <0.08
  3 TFe (t ng s t)
  1
 • 4 SiO2 ≤6.0
  5 S ≤0.1
  6 P ≤0.1
  ĐI U 2: S L NG, GIÁ VÀ TR GIÁ: ƯỢ
  Lo i hàng X p hàng tr c ngày …./4/2014ế ướ
  S l ng (MT) ượ FOB c ng Vũng Áng – Hà Tĩnh
  Đ n giá (VNĐ/MT)ơ Thành ti n (VNĐ)
  Tinh Qu ng s t
  Laos
  20.000 1700.000(VNĐ)
  T ng c ng
  T ng giá tr h p đ ng: ...........VNĐ (B ng ch :..... ngàn VNĐ).
  Ghi chú:
  (1) Đ n giá và tr giá tính theo giá FOB t i Vũng Áng Hà Tĩnh. ơ
  (2) Khi k t qu ki m tra ch t l ng c a Vinacontrol Vi t Nam xác nh nế ượ
  th y k t qu hàm l ng s t (TFe) khác v i m l ng s t quy đ nh trong h p ế ượ ượ
  đ ng thì c tăng 01% thì tăng 60.000 VNĐ/MT (Sáu m i nghìn đ ng trên t n) ươ
  n u gi m thì c gi m 01% thì s gi m 60.000 VNĐ/MT (Sáu m i nghìn đ ngế ươ
  trên t n), và t ch i nh n hàng n u hàm l ng s t d i 60%. ế ượ ướ
  (3) Dung sai S l ng và Tr giá +/-10%. ượ
  ĐI U 3. ĐI U KHO N GIAO HÀNG
  3.1. Ph ng th c giao hàng: FOB C ng Vũng Áng-Hà Tĩnh,Vi tươ Nam theo
  Incoterms 2010.
  3.2. C ng x p hàng: M t b n an toàn và/ho c khu v c neo đ u tàu t i ế ế
  c ng Vũng Áng, M n n c t i thi u là 7.5m ướ
  3.3. Tr c khi ti n hành v n chuy n hàng t nhà máy đ n đ a đi m giaoướ ế ế
  hàng, bên mua ph i g i tr c cho bên bán đ n đ t hàng c a t ng t u hàng trong ướ ơ
  đó quy đ nh tr ng t i hàng, th i gian m hàng, các n i dung khác trong đ n ơ
  đ t hàng đ c th c hi n theo đi u kho n c a h p đ ng này. ượ
  3.4. C ng đ n: Theo v n đ n t ng tàu hàng ế ơ
  3.5. Th i h n x p hàng: Hàng s đ c giao thành t ng ph n chia đ u k ế ượ
  t ngày h p đ ng cho đ n ngày .../.../2016. K ho ch x p hàng đ c hai bên ế ế ế ượ
  2
 • th ng nh t theo nguyên t c: Bên mua ch u trách nhi m b trí đ tàu đ nh n
  kh i l ng hàng đã cam k t. ượ ế
  3.6. Bên mua c cán b c anh giám sát s n l ng s n xu t c a bên A ượ
  đ giám sát vi c giao nh n hàng theo h p đ ng đã ký ch khi nào bên bán giao đ
  kh i l ng hàng theo h p đ ng thì bên bán m i đ c bán cho các đ i tác khác. ượ ượ
  3.7. Bên mua không đ c quy n khi u n i Bên bán trong tr ng h p Bênượ ế ườ
  bán không giao đúng s l ng hàng theo cam k t n u nguyên nhân là do Bên ượ ế ế
  mua không nh n hàng đ u đ n theo đúng th a thu n.
  ĐI U 4: ĐI U KI N VÀ M C X P HÀNG
  4.1. Quy trình x p hàng: Hai bên th ng nh t quy trình x p hàng nh sau:ế ế ư
  (1) Bên mua s g i thông báo ch đ nh tàu đ Bên bán xác nh n b ng fax
  ho c email ít nh t là 7 ngày tr c ngày ngày d ki n tàu đ n c ng x p hàng, ghi ướ ế ế ế
  rõ: tên tàu, qu c t ch, các đ c đi m c a tàu đ c ch đ nh s ngày b c d ượ
  hàng (t i đa là 7 ngày).
  Bên bán s thông báo b ng fax ho c email vi c ch p nh n tàu hay không
  trong vòng 1 ngày làm vi c căn c theo thông báo nói trên c a Bên mua. Tr ng ườ
  h p Bên bán không ch p nh n thì c n đ a ra lý do. ư
  (2) Bên mua s chính th c đ t tàu ngay sau khi Bên bán đ ng ý. N u Bên ế
  mua ý đ nh thay tàu đã xác nh n thì ph i thông báo b ng fax ho c email đ
  Bên bán xác nh n theo đi u 4.1, m c (1) nêu trên.
  (3) Năm (5) ngày tr c ngày d ki n tàu đ n c ng x p hàng, Bên muaướ ế ế ế
  ho c Thuy n tr ng ph i g i đi n thông báo cho Bên bán v ngày tàu có m t. ưở
  (4) Ba (3) ngày tr c khi tàu đ n, đi n thông báo chính xác ngày tàu đ nướ ế ế
  s l ng hàng g i đi c n đ c chuy n cho Bên bán ho c đ i di n c a Bên ượ ượ
  bán t i c ng x p hàng. ế
  (5) Đ hoàn t t các th t c cho tàu vào c ng cùng các chi phí thanh toán
  cho đ i lý c a ch tàu tr c khi tàu đ n, ch tàu/thuy n tr ng ph i liên h v i ướ ế ưở
  đ i lý v n t i sau:
  Tên đ i lý:
  Đ a ch :
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016 , 15:30

Mô tả tài liệu:

Hợp đồng mua bán quặng sắt

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p – T do - H nh phúcộ ậ ự ạ***********************Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2014ộH P Đ NG SỢ Ồ Ố H p đ ng này đ c l p t i Hà N i, Vi t Nam vào ngày 10/06/2014 gi a:ợ ồ ượ ậ ạ ộ ệ ữ* BÊN BÁN (Bên A) : CÔNG TY TNHH TH NG M I THÀNH S NƯƠ Ạ Ơ- Ng i đ i di nườ ạ ệ : Bùi Th Mị ỹ Ch c v : ứ ụ Giám đ cố- Có TK s ố : 2311100098008 t i Ngân hàng C ph n Quân đ iạ ổ ầ ộ Chi nhánh Ninh Bình Phòng giao d ch Tam Đi pị ệ- Mã s thu ố ế : 2800840971- Đi n tho i ệ ạ : 0373824322 Fax : 0373824322- Đ a ch ị ỉ : S 297, Đ ng Tr n H ng Đ o, P. Ba Đình, B m S n,ố ườ ầ ư ạ ỉ ơThanh Hóa * BÊN MUA (Bên B) :- Ng i đ i di nườ ạ ệ : - Có TK s ố : - Mã s thu ố ế : - Đi n tho i ệ ạ : Fax : - Đ a ch ị ỉ : Bên bán đ ng ý bán và Bên mua đ ng ý mua tinh qu ng s t xu t x Laosồ ồ ặ ắ ấ ứtheo các đi u kho n và đi u ki n sau:ề ả ề ệĐI U 1: HÀNG HÓAỀ1. Tên hàng: Qu ng s t Thô Tiêu Chu n Laosặ ắ ẩ2. Các thông s nh sau:ố ưTT Đ n v tínhơ ị Ch tiêuỉ Hàm l ngượ1 % Al2O3 ≤2.502 As <0.083 TFe (t ng s t)ổ ắ1

Tin mới nhất

Trang