Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trần Trang Thứ tư, Tháng 3 16, 2016 - 10:02
2 Nguyen Phuong Mai Chủ nhật, Tháng 3 20, 2016 - 22:05
3 dominh Chiến Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 09:41
4 Hung Phuong Hoang Thứ ba, Tháng 5 3, 2016 - 12:18
5 Nguyễn Hà Thứ sáu, Tháng 8 5, 2016 - 19:46
6 NgocHuynh Pham Thứ sáu, Tháng 9 23, 2016 - 14:14
7 Thùy Linh Thứ hai, Tháng 10 24, 2016 - 09:56
8 Ngo Nghiem Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 15:21
9 Lệ My Thứ tư, Tháng 7 12, 2017 - 15:29
10 Trần Bình Thứ sáu, Tháng 7 14, 2017 - 08:33

Trang

Hợp đồng mua bán quặng sắt

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 754
16
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 9 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p – T do - H nh phúc
  ***********************
  Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2014
  H P Đ NG S
  H p đ ng này đ c l p t i Hà N i, Vi t Nam vào ngày 10/06/2014 gi a: ượ
  * BÊN BÁN (Bên A) : CÔNG TY TNHH TH NG M I THÀNH S NƯƠ Ơ
  - Ng i đ i di nườ : Bùi Th M Ch c v : Giám đ c
  - Có TK s : 2311100098008 t i Ngân hàng C ph n Quân đ i
  Chi nhánh Ninh Bình Phòng giao d ch Tam Đi p
  - Mã s thu ế : 2800840971
  - Đi n tho i : 0373824322 Fax : 0373824322
  - Đ a ch : S 297, Đ ng Tr n H ng Đ o, P. Ba Đình, B m S n, ườ ư ơ
  Thanh Hóa
  *BÊN MUA (Bên B) :
  - Ng i đ i di nườ :
  - Có TK s :
  - Mã s thu ế :
  - Đi n tho i : Fax :
  - Đ a ch :
  Bên bán đ ng ý bán Bên mua đ ng ý mua tinh qu ng s t xu t x Laos
  theo các đi u kho n và đi u ki n sau:
  ĐI U 1: HÀNG HÓA
  1. Tên hàng: Qu ng s t Thô Tiêu Chu n Laos
  2. Các thông s nh sau: ư
  TT Đ n v tínhơ Ch tiêu Hàm l ngượ
  1 % Al2O3 ≤2.50
  2 As <0.08
  3 TFe (t ng s t)
 • 4 SiO2 ≤6.0
  5 S ≤0.1
  6 P ≤0.1
  ĐI U 2: S L NG, GIÁ VÀ TR GIÁ: ƯỢ
  Lo i hàng X p hàng tr c ngày …./4/2014ế ướ
  S l ng (MT) ượ FOB c ng Vũng Áng – Hà Tĩnh
  Đ n giá (VNĐ/MT)ơ Thành ti n (VNĐ)
  Tinh Qu ng s t
  Laos
  20.000 1700.000(VNĐ)
  T ng c ng
  T ng giá tr h p đ ng: ...........VNĐ(B ng ch :..... ngàn VNĐ).
  Ghi chú:
  (1) Đ n giá và tr giá tính theo giá FOB t i Vũng Áng Hà Tĩnh.ơ
  (2) Khi k t qu ki m tra ch t l ng c a Vinacontrol Vi t Nam xác nh nế ượ
  th y k t qu hàm l ng s t (TFe) khác v i m l ng s t quy đ nh trong h p ế ượ ượ
  đ ng thì c tăng 01% thì tăng 60.000 VNĐ/MT (Sáu m i nghìn đ ng trên t n) ươ
  n u gi m thì c gi m 01% thì s gi m 60.000 VNĐ/MT (Sáu m i nghìn đ ngế ươ
  trên t n), và t ch i nh n hàng n u hàm l ng s t d i 60%. ế ượ ướ
  (3) Dung sai S l ng và Tr giá +/-10%. ượ
  ĐI U 3. ĐI U KHO N GIAO HÀNG
  3.1. Ph ng th c giao hàng: FOB C ng Vũng Áng-Hà Tĩnh,Vi tươ Nam theo
  Incoterms 2010.
  3.2. C ng x p hàng: M t b n an toàn và/ho c khu v c neo đ u tàu t i ế ế
  c ng Vũng Áng, M n n c t i thi u là 7.5m ướ
  3.3. Tr c khi ti n hành v n chuy n hàng t nhà máy đ n đ a đi m giaoướ ế ế
  hàng, bên mua ph i g i tr c cho bên bán đ n đ t hàng c a t ng t u hàng trong ướ ơ
  đó quy đ nh tr ng t i hàng, th i gian m hàng, các n i dung khác trong đ n ơ
  đ t hàng đ c th c hi n theo đi u kho n c a h p đ ng này. ượ
  3.4. C ng đ n: Theo v n đ n t ng tàu hàng ế ơ
  3.5. Th i h n x p hàng: Hàng s đ c giao thành t ng ph n chia đ u k ế ượ
  t ngày h p đ ng cho đ n ngày .../.../2016. K ho ch x p hàng đ c hai bên ế ế ế ượ
 • th ng nh t theo nguyên t c: Bên mua ch u trách nhi m b trí đ tàu đ nh n
  kh i l ng hàng đã cam k t. ượ ế
  3.6. Bên mua c cán b c anh giám sát s n l ng s n xu t c a bên A ượ
  đ giám sát vi c giao nh n hàng theo h p đ ng đã ký ch khi nào bên bán giao đ
  kh i l ng hàng theo h p đ ng thì bên bán m i đ c bán cho các đ i tác khác. ượ ượ
  3.7. Bên mua không đ c quy n khi u n i Bên bán trong tr ng h p Bênượ ế ườ
  bán không giao đúng s l ng hàng theo cam k t n u nguyên nhân là do Bên ượ ế ế
  mua không nh n hàng đ u đ n theo đúng th a thu n.
  ĐI U 4: ĐI U KI N VÀ M C X P HÀNG
  4.1. Quy trình x p hàng: Hai bên th ng nh t quy trình x p hàng nh sau:ế ế ư
  (1) Bên mua s g i thông báo ch đ nh tàu đ Bên bán xác nh n b ng fax
  ho c email ít nh t là 7 ngày tr c ngày ngày d ki n tàu đ n c ng x p hàng, ghi ướ ế ế ế
  rõ: tên tàu, qu c t ch, các đ c đi m c a tàu đ c ch đ nh s ngày b c d ượ
  hàng (t i đa là 7 ngày).
  Bên bán s thông báo b ng fax ho c email vi c ch p nh n tàu hay không
  trong vòng 1 ngày làm vi c căn c theo thông báo nói trên c a Bên mua. Tr ng ườ
  h p Bên bán không ch p nh n thì c n đ a ra lý do. ư
  (2) Bên mua s chính th c đ t tàu ngay sau khi Bên bán đ ng ý. N u Bên ế
  mua ý đ nh thay tàu đã xác nh n thì ph i thông báo b ng fax ho c email đ
  Bên bán xác nh n theo đi u 4.1, m c (1) nêu trên.
  (3) Năm (5) ngày tr c ngày d ki n tàu đ n c ng x p hàng, Bên muaướ ế ế ế
  ho c Thuy n tr ng ph i g i đi n thông báo cho Bên bán v ngày tàu có m t. ưở
  (4) Ba (3) ngày tr c khi tàu đ n, đi n thông báo chính xác ngày tàu đ nướ ế ế
  s l ng hàng g i đi c n đ c chuy n cho Bên bán ho c đ i di n c a Bên ượ ượ
  bán t i c ng x p hàng. ế
  (5) Đ hoàn t t các th t c cho tàu vào c ng cùng các chi phí thanh toán
  cho đ i lý c a ch tàu tr c khi tàu đ n, ch tàu/thuy n tr ng ph i liên h v i ướ ế ưở
  đ i lý v n t i sau:
  Tên đ i lý:
  Đ a ch :

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2016 , 22:34

Mô tả tài liệu:

Hợp đồng mua bán quặng sắt

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p – T do - H nh phúcộ ậ ự ạ***********************Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2014ộH P Đ NG SỢ Ồ Ố H p đ ng này đ c l p t i Hà N i, Vi t Nam vào ngày 10/06/2014 gi a:ợ ồ ượ ậ ạ ộ ệ ữ* BÊN BÁN (Bên A) : CÔNG TY TNHH TH NG M I THÀNH S NƯƠ Ạ Ơ- Ng i đ i di nườ ạ ệ : Bùi Th Mị ỹ Ch c v : ứ ụ Giám đ cố- Có TK s ố : 2311100098008 t i Ngân hàng C ph n Quân đ iạ ổ ầ ộ Chi nhánh Ninh Bình Phòng giao d ch Tam Đi pị ệ- Mã s thu ố ế : 2800840971- Đi n tho i ệ ạ : 0373824322 Fax : 0373824322- Đ a ch ị ỉ : S 297, Đ ng Tr n H ng Đ o, P. Ba Đình, B m S n,ố ườ ầ ư ạ ỉ ơThanh Hóa *BÊN MUA (Bên B) :- Ng i đ i di nườ ạ ệ : - Có TK s ố : - Mã s thu ố ế : - Đi n tho i ệ ạ : Fax : - Đ a ch ị ỉ : Bên bán đ ng ý bán và Bên mua đ ng ý mua tinh qu ng s t xu t x Laosồ ồ ặ ắ ấ ứtheo các đi u kho n và đi u ki n sau:ề ả ề ệĐI U 1: HÀNG HÓAỀ1. Tên hàng: Qu ng s t Thô Tiêu Chu n Laosặ ắ ẩ2. Các thông s nh sau:ố ưTT Đ n v tínhơ ị Ch tiêuỉ Hàm l ngượ1 % Al2O3 ≤2.502 As <0.083 TFe (t ng s t)ổ ắ

Tin mới nhất

Trang