Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Hương Thứ năm, Tháng 10 11, 2018 - 17:46

Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 36 | Loại file: PDF
 • 1
  LI NÓI ĐẦU
  Toàn cu hoá kinh tế là xu thế tt yếu biu hin s phát trin nhy vt ca
  lc lượng sn sut do phân công lao động quc tế din ra ngày càng sâu rng
  trên phm vi toàn cu dưới tác động ca cuc cách mng khoa hc công ngh
  và tích t tp trung tư bn dn ti hình thành nn kinh tế thng nht. S hp
  nht v kinh tế gia các quc gia tác độ
  ng mnh m và sâu sc đến nn kinh tế
  chính tr ca các nước nói riêng và ca thế gii nói chung. Đó là s phát trin
  vượt bc ca nn kinh tế thế gii vi tc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cu kinh
  tế có nhiu s thay đổi. S ra đời ca các t chc kinh tế thế gii như WTO,
  EU, AFTA...và nhiu tam giác phát trin khác cũng là do toàn cu hoá đem l
  i.
  Theo xu thế chung ca thế gii, Vit Nam đã và đang tng bước c gng
  ch động hi nhp kinh tế quc tế. Đây không phi là mt mc tiêu nhim v
  nht thi mà là vn đề mang tính cht sng còn đối vi nn kinh tế Vit Nam
  hin nay cũng như sau này. Bi mt noc mà đi ngược vi xu hướng chung ca
  thi
  đại s tr nên lc hu và b cô lp, sm hay mun nước đó s b loi b trên
  đấu trường quc tế. Hơn thế na, mt nước đang phát trin, li va tri qua
  chiến tranh tàn khc, ác lit...thì vic ch động hi nhp kinh tế vi khu vc và
  thế gii thì li càng cn thiết hơn bao gi hết. Trong quá trình hi nh
  p, vi ni
  lc di dào sn có cùng vi ngoi lc s to ra thi cơ phát trin kinh tế. Vit
  Nam s m rng được th trường xut nhp khu, thu hút được vn đầu tư nước
  ngoài, tiếp thu được khoa hc công ngh tiên tiến, nhng kinh nghim quý báu
  ca các nước kinh tế phát trin và to được môi trường thun li để phát trin
  kinh tế
  . Tuy nhiên, mt vn đề bao gi cũng có hai mt đối lp. Hi nhp kinh
  tế quc tế mang đến cho Vit Nam rt nhiu thi cơ thun li nhưng cũng đem
  li không ít khó khăn th thách. Nhưng theo ch trương ca Đảng: “ Vit Nam
  mun làm bn vi tt c các nước “, chúng ta s khc phc nhng khó khăn để
  hoàn thành s mnh. Hi nh
  p kinh tế quc tế là tt yếu khách quan đối vi
 • 2
  Vit Nam. Em xin chn đề tài: "Hi nhp kinh tế quc tế và nhng thách thc
  đối vi Vit Nam". Đây là đề tài rt sâu rng, mang tính thi s. Đã có rt nhiu
  nhà kinh tế đề cp đến vn đề này. Bn thân em, mt sinh viên năm th hai, khi
  được giao viết đề tài này cũng cm thy rt hng thú và say mê. Tuy nhiên do
  s hiu biết còn hn chế nên em ch xin đóng góp mt ph
  n nh suy nghĩ ca
  mình. Bài viết còn có rt nhiu sai sót, em kính mong thy giúp đỡ em hoàn
  thành bài viết tt hơn.
  Em xin chân thành cm ơn.
 • 3
  PHN NI DUNG
  I. Mt s vn đề lí lun v hi nhp kinh tế quc tế:
  1. Khái nim:
  Hi nhp kinh tế quc tế là quá trình gn bó mt cách hu cơ nn kinh tế
  quc gia vi nn kinh tế thế gii góp phn khai thác các ngun lc bên trong
  mt cách có hiu qu.
  2. Ni dung ca hi nhp kinh tế quc tế:
  2.1. Nguyên tc ca hi nhp kinh tế quc tế:
  Bt kì mt quc gia nào khi tham gia vào các t chc kinh tế trong khu
  vc cũng như
  trên thế gii đều phi tuân th theo nhng nguyên tc ca các t
  chc đó nói riêng và nguyên tc ca hi nhp kinh tế quc tế nói chung.
  Sau đây là mt s nguyên tc cơ bn ca hi nhp:
  - Không phân bit đối x gia các quc gia; tiếp cn th trường các nước, cnh
  tranh công bng, áp dng các hành động khn cp trong trường hp cn
  thiế
  t, dành ưu đãi cho các nước đang và chm phát trin.
  Đối vi tng t chc có nguyên tc c th riêng bit.
  2.2. Ni dung ca hi nhp (ch yếu là ni dung hi nhp WTO):
  Ni dung ca hi nhp kinh tế quc tế là m ca th trường cho nhau,
  thc hin thun li hoá, t do hoá thương mi và đầu tư:
  - V thương m
  i hàng hoá: các nước cam kết bãi b hàng rào phi thuế quan
  như QUOTA, giy phép xut khu..., biu thuế nhp khu được gi hin
  hành và gim dn theo lch trình tho thun...
  - V thương mi dch v, các nước m ca th trường cho nhau vi c bn
  phương thc: cung cp qua biên gii, s dng dch v ngoài lãnh th, thông
  qua liên doanh, hin din

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015 , 16:04

Mô tả tài liệu:

Hội nhập kinh tế quốc tế và những thách thức đối với Việt Nam

1LỜI NÓI ĐẦU Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế tất yếu biểu hiện sự phát triển nhảy vọt của lực lượng sản suất do phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và tích tụ tập trung tư bản dẫn tới hình thành nền kinh tế thống nhất. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra đời của các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, EU, AFTA...và nhiều tam giác phát triển khác cũng là do toàn cầu hoá đem lại. Theo xu thế chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không phải là một mục tiêu nhiệm vụ nhất thời mà là vấn đề mang tính chất sống còn đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay cũng như sau này. Bởi một nứoc mà đi ngược với xu hướng chung của thời đại sẽ trở nên lạc hậu và bị cô lập, sớm hay muộn nước đó sẽ bị loại bỏ trên đấu trường quốc tế. Hơn thế nữa, một nước đang phát triển, lại vừa trải qua chiến tranh tàn khốc, ác liệt...thì việc chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới thì lại càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong quá trình hội nhập, với nội lực dồi dào sẵn có cùng với ngoại lực sẽ tạo ra thời cơ phát triển kinh tế. Việt Nam sẽ mở rộng được thị trường xuất nhập khẩu, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài, tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến, những kinh nghiệm quý báu của các nước kinh tế phát triển và tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt đối lập. Hội nhập kinh tế quốc tế mang đến cho Việt Nam rất nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đem lại không ít khó khăn thử thách. Nhưng theo chủ trương của Đảng: “ Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước “, chúng ta sẽ khắc phục những khó khăn để hoàn thành sứ mệnh. Hội nhập kinh tế quốc tế là tất yếu khách quan đối với

Tin mới nhất

Trang