Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Học bằng bản đồ tư duy

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • H c b ng B n Đ T Duy ư
  Các em H c sinh THCS Nguy n Đ c C nh thân m n ! ế
  Trong cu c s ng h c t p bi t bao nhiêu đi u chúng ta c n ghi nh mong mu n l u ế ư
  gi đ c, nh ng trí nh c a con ng i và kh năng ghi nh c a m i ng i thì l i có gi i h n. ư ư ườ ườ
  V y có cách nào đ l u gi nh ng đi u c n ghi nh trong cu c s ng nh ng ki n th c đã đ c ư ế ượ
  h c bên c nh nh ng ph ng pháp chúng ta đã bi t, đã quen s d ng nh : ghi chép b ng văn b n ươ ế ư
  và h c thu c?
  Có m t cách r t hi u qu và cũng r t thú v , không ch giúp chúng ta “ghi chép” mà còn giúp chúng
  ta “ghi nh ”, “t ng h p”, “t duy” phát tri n c v năng l c h i h a! Đó chính là: ư B n đ t ư
  duy!
  BĐTD đ c s d ng trong nhi u lĩnh v c tác d ng r t l n trong H tr các ho t đ ngượ
  D y- H c. Trên th gi i, BĐTD đã đang đ c coi m t trong nh ng Ph ng pháp d y-h c tích ế ượ ươ
  c c các nhà tr ng. Nhi u tr ng h c c a n c ta cũng đã đ a BĐTD vào h tr các ho t đ ng ườ ườ ư ư
  d y - h c có hi u qu t nh ng năm h c tr c nh Ti u h c Tô Hoàng, THCS Nam Trung - Hà N i. ướ ư
  Năm h c này,Tr ng THCS Nguy n Đ c C nh đã tri n khai chuyên đ “S d ng BĐTD trong ườ
  d y - h c” v i CBGV toàn tr ng vào ng12/9. ườ s tri n khai chuyên đ t i toàn th các em HS.
  N i dung chuyên đ tri n khai t i các em đ n gi n g n nh h n v i m c đích giúp các em: ơ ơ H C
  B NG B N Đ T DUY Ư ; Trên c s hi u: B n đ t duy gì? Tác d ng c a BĐTD? Cách l pơ ư
  BĐTD nh th nào?ư ế
  I. BĐTD là gì.
  B n đ t duy ồ ư (Mindmap) còn g i s đ t duy, l c đ t duy…là hình th c ghi chép nh m ơ ồ ư ượ ồ ư
  tìm tòi đào sâu, m r ng m t ý t ng, tóm t t nh ng ý chính c a m t n i dung, h th ng hoá m t ưở
  ch đ b ng cách k t h p vi c s d ng hình nh, đ ng nét, màu s c, ch vi t theo m ch t duy ế ườ ế ư
  c a m i ng i. ườ
  II. Tác d ng c a BĐTD .
  1.Tác d ng chung
  - Giúp b não con ng i hi u sâu, nh lâu in đ m đi u do chính mình t suy nghĩ, t vi t, t ườ ế
  v ra theo ngôn ng , kí hi u, màu s c và m ch t duy c a mình. ư
  - t m b n đ tuy t v i cho trí nh , cho phép b n t ch c các s ki n, các suy nghĩ theo c ch ơ ế
  ho t đ ng t nhiên c a b não, nghĩa vi c nh l i các thông tin sau này s r t d dàng, đáng tin ớ ạ
  c y h n so v i khi s d ng kĩ thu t ghi chép truy n th ng. ơ
  - h th ng truy c p khôi ph c d li u phi th ng c a th vi n kh ng l th c t đang t n t i ườ ư ế
  trong não
  2. Tác d ng trong h c t p .
  - Huy đ ng t i đa ti m năng b não giúp HS h c t p m t cách tích c c.
  - Giúp HS chi m lĩnh ki n th c m t cách nh nhàng, t nhiên nh ng l i r t hi u qu , đ ng th i kíchế ế ư
  thích h ng thú h c t p c a HS.
  - Dùng đ h th ng hoá ki n th c c a m t bài h c, m t chuyên đ , hay m t ch ng, ho c tóm l c ế ươ ượ
  n i dung m t cu n sách; l p k ho ch h c t p. ế
  - Dùng trong ti p thu bài m i, làm ki m tra bài cũ, trong các ho t đ ng nhóm…ế
  III. Cách l p BĐTD .
  Trên th gi i đã khá nhi u ph n m m l p BĐTD. M i ph n m m nh ng u đi m h nế ư ư
  ch khác nhau. Chúng tôi gi i thi u t i các em 2 ph n m m nhi u tính u vi t d s d ng nh tế ư
  hi n nay. Đó là ph n m m Concerp Draw Mindmap Pro 5 và ph n m m Tony Buzan
  Đ s d ng hai ph n m m này, tr c h t các em ph i cài các ph n m m vào máy tính c a mình. ướ ế
  A. Cách l p b n đ t duy CD Draw ư
  Ban Biªn tËp chuyªn ®Ò Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh -Th¸i Thôy
  -Th¸i B×nh
  1
 • H c b ng B n Đ T Duy ư
  1.M ph n m m.
  - Nháy đúp vào bi u t ng ph n m m trên màn hình. ượ
  - Ch n ô Start to mind map.
  2. T o ch đ chính.
  Lúc này, gi a ph n m m s có ô “Main idea”, đây là đ tài chính c a b n.
  Đ ch vào ô ta nháy chu t vào ph n ch , ch n c ch “Main idea”, xoá đi, ch ch đ c a
  mình vào, nháy chu t ra ngòai ho c enter đ k t thúc . ế
  3. T o nhánh con.
  T đ tài chính, ta l n l t đi vào nh ng v n đ ph , ta s b t đ u t o các nhánh con b ng cách ượ
  nháy chu t vào ch đ chính, nh n enter. M i l n ta đ c m t nhánh con. ượ
  Cách gõ ch vào nhánh con t ng t nh ch đ chính. ươ ư
  4. T o nhánh cháu.
  T nhánh con, nháy chu t ph i, ch n Add Sub topic, m i l n nh v y đ c m t nhánh cháu; Ho c ư ượ
  vào bi u t ng th 2 t trên xu ng bên trái màn hình, nháy chu t vào đó, ta đ c 1 nhánh cháu. ượ ượ
  Mu n t o nhánh ch t, chút, chít…ta làm t ng t . ươ
  5. Đ nh d ng ch , đ ng vi n, chèn hình, ghi chú. ườ
  Nh ng thao tác này tuy ph , nh ng r t quan tr ng giúp ta xác đ nh ý nào quan tr ng, ph n ư
  nào là chính, c n l u tâm nh t trong mind map c a chúng ta. ư
  a. Đ nh d ng ch .
  - Cách ch n phông ch , ki u ch , c ch t ng t trên Word. ươ
  - Cách ch n màu ch : Vào bi u t ng ch ượ A ( Text color ) phía trên màn hình,nháy chu t, s m t
  b ng màu hi n ra, thích màu nào tuỳ b n ch n.
  b. Đ ng vi nườ .
  - Cách ch n màu đ ng vi n: Vào bi u t ng cây bút g ch chân phía trên màn hình ( ườ ượ Line color )
  ch n màu gi ng nh ch n màu ch . ư
  - Cách đ m, m nh cho đ ng vi n: Nháy chu t vào đ ng vi n c n ch n, r i nháy chu t ph i, ườ ườ
  vào Format, vào Line & Fill, s hi n ra m t b ng, đây ta ch n ki u đ ng vi n, đ đ m m nh, và ườ
  c màu cho đ ng vi n n a. ườ
  c. Chèn hình, ch vi t ế .
  - Đ a hình v vào trung tâm ho c các nhánh BĐTDư : các hình v đó c n save d ng (.JPEG), có th v
  và đ a vào ư Paint r i ghi (Save) l i hình v đó d ng JPEG. Trên Mindmap ta s d ng chu t ph i vào
  Insert/ Picture r i tìm ch n fie nh có trong máy tính đ đ a vào ư MindMap .
  - Đ a ch vi t, hình v , công th c toán vào trang b n đ t duy t do- th nh c t ch nàyư ế ồ ư
  sang ch kia) ta copy ch vi t, hình v , công th c toán… t m t trang khác (hay ph n m m khác) r i ế
  paste vào màn hình c a b n đ t duy. ư
  d. Chèn ghi chú.
  Nháy chu t vào m c c n chèn ghi chú, sau đó nháy chu t ph i, r i ch n Add Text Note; bên ph i
  màn hình s xu t hi n m t khung tr ng đ chúng ta ch vào đó. Đ k t thúc, đ a chu t ra ch ế ư
  khác r i enter.
  N u mu n s a ghi chú, b n nháy chu t vào bi u t ng ghi c(là trang gi y nh ) trong m c đó r iế ượ
  ti n hành t ng t .ế ươ
  e. Cách s a, xoá m c ho c nh trên Mindmap .
  - Mu n s a m c nào, ta nháy chu t vào m c đó, bôi đen ch r i gõ l i theo ý mu n. ữ ồ
  - Mu n xoá m c hay nh nào, ta nháy chu t vào m c đó r i nh n Delete.
  g. Cách n , hi n m c .
  Ban Biªn tËp chuyªn ®Ò Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh -Th¸i Thôy
  -Th¸i B×nh
  2
 • H c b ng B n Đ T Duy ư
  Mu n ân m c nào, ta nháy chu t vào d u ‘’ m c đó, sau khi n, m c đó s xu t hi n d u +
  ‘’, mu n hi n tr l i, ta chi vi c nháy chu t vào d u c ng này.
  h. Cách ch n ki u Mindmap .
  - Vào Format, r i vào Map theme, có r t nhi u ki u b n đ , tuỳ b n ch n.
  - Mu n chuy n t d ng b n đ sang d ng ghi chép nh m t trang sách, nh n F3, n u mu n tr l i ư ế ở ạ
  nh cũ, nh n F3 m t l n n a.ư
  k. Cách l u Mindmapư .
  Vào d u thoát bên ph i màn hình, r i nh n “ YES”, Sau đó ch n l u, đ t tên cho map, r i nh n vào ư
  save đ k t thúc. ế
  B. Cách l p b n đ t duyTony Buzan ư .
  1.M ph n m m.
  - Nháy đúp vào bi u t ng ph n m m (ch m t chút cho ph n m m ch y) ượ
  2. T o ch đ chính.
  - Nháy chu t vào bi u t ng trang gi y trên góc trái màn hình đ ch n hình cho ch đ chính. ượ
  - Nháy đúp vào ch đ chính đ gõ ch .
  3. T o nhánh con.
  - T đ tài chính, ta l n l t đi vào nh ng v n đ ph , ta s b t đ u t o các nhánh con b ng cách ượ
  đ a chu t vào ch đ chính, m t ch m tròn xu t hi n, b n đk chu t vào đó, nh n chu t, gi kéoư
  ra màn hình, nh chu t ra. M i l n nh v y ta đ c m t nhánh con. ư ượ
  - Cách gõ ch vào nhánh con t ng t nh ch đ chính. ươ ư
  4. T o nhánh cháu.
  - Di chu t vào đ u nhánh con (ch m tròn), gi kéo ra màn hình, nh chu t. m i l n nh v y ư
  đ c m t nhánh cháu.ượ
  - Mu n t o nhánh ch t, chút, chít…ta làm t ng t . ươ
  5. Đ nh d ng ch , đ ng vi n, chèn hình, ghi chú. ườ
  a. Đ nh d ng ch .
  - Cách ch n phông ch , ki u ch , c ch t ng t trên Word. ươ
  - Cách ch n màu ch : Vào bi u t ng ch ượ A ( Text color ) phía trên màn hình,nháy chu t, s m t
  b ng màu hi n ra, thích màu nào tuỳ b n ch n.
  b. Đ ng vi n.ườ
  - Cách ch n màu đ ng vi n: Vào bi u t ng sát bên ph i bi u t ng ch ườ ượ ượ A (Line color ) ch n màu
  gi ng nh ch n màu ch . ư
  c. Chèn hình, ch vi t. ế
  - Đ a ch vi t, hình v , công th c toán vào trang b n đ t duy(đ t do- th nh c t ch nàyư ế ồ ư ể ự
  sang ch kia) ta copy ch vi t, hình v , công th c toán… t m t trang khác (hay ph n m m khác) r i ế
  paste vào màn hình c a b n đ t duy. ư
  d. Chèn ghi chú.
  Nháy chu t vào m c c n chèn ghi chú, sau đó vào Notes bên ph i màn hình, s xu t hi n m t khung
  tr ng đ chúng ta gõ ch vào đó. Đ k t thúc, đ a chu t ra ch khác r i enter. ế ư
  N u mu n s a ghi chú, b n nháy chu t vào bi u t ng ghi chú ( là trang gi y nh ) trong m c đó r iế ượ
  ti n hành t ng t .ế ươ
  e. Cách s a, xoá m c ho c nh trên Mindmap .
  - Mu n s a m c nào, ta nháy chu t vào m c đó, bôi đen ch r i gõ l i theo ý mu n.
  - Mu n xoá m c hay nh nào, ta nháy chu t vào m c đó r i nh n Delete.
  g. Cách n , hi n m c .
  Ban Biªn tËp chuyªn ®Ò Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh -Th¸i Thôy
  -Th¸i B×nh
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 23:45

Mô tả tài liệu:

Học bằng bản đồ tư duy

H c b ng B n Đ T Duyọ ằ ả ồ ư Các em H c sinh THCS Nguy n Đ c C nh thân m n !ọ ễ ứ ả ế Trong cu c s ng và h c t p có bi t bao nhiêu đi u mà chúng ta c n ghi nh và mong mu n l uộ ố ọ ậ ế ề ầ ớ ố ưgi đ c, nh ng trí nh c a con ng i và kh năng ghi nh c a m i ng i thì l i có gi i h n.ữ ượ ư ớ ủ ườ ả ớ ủ ỗ ườ ạ ớ ạ V y có cách nào đ l u gi nh ng đi u c n ghi nh trong cu c s ng và nh ng ki n th c đã đ cậ ể ư ữ ữ ề ầ ớ ộ ố ữ ế ứ ượh c bên c nh nh ng ph ng pháp mà chúng ta đã bi t, đã quen s d ng nh : ghi chép b ng văn b nọ ạ ữ ươ ế ử ụ ư ằ ảvà h c thu c?ọ ộ Có m t cách r t hi u qu và cũng r t thú v , không ch giúp chúng ta “ghi chép” mà còn giúp chúngộ ấ ệ ả ấ ị ỉta “ghi nh ”, “t ng h p”, “t duy” và phát tri n c v … năng l c h i h a! Đó chính là: ớ ổ ợ ư ể ả ề ự ộ ọ B n đ tả ồ ưduy! BĐTD đ c s d ng trong nhi u lĩnh v c và có tác d ng r t l n trong H tr các ho t đ ngượ ử ụ ề ự ụ ấ ớ ỗ ợ ạ ộD y- H c. Trên th gi i, BĐTD đã và đang đ c coi là m t trong nh ng Ph ng pháp d y-h c tíchạ ọ ế ớ ượ ộ ữ ươ ạ ọc c các nhà tr ng. Nhi u tr ng h c c a n c ta cũng đã đ a BĐTD vào h tr các ho t đ ngự ở ườ ề ườ ọ ủ ướ ư ỗ ợ ạ ộd y - h c có hi u qu t nh ng năm h c tr c nh Ti u h c Tô Hoàng, THCS Nam Trung - Hà N i.ạ ọ ệ ả ừ ữ ọ ướ ư ể ọ ộ Năm h c này,Tr ng THCS Nguy n Đ c C nh đã tri n khai chuyên đ “S d ng BĐTD trongọ ườ ễ ứ ả ể ề ử ụd y - h c” v i CBGV toàn tr ng vào sáng12/9. ạ ọ ớ ườ Và s tri n khai chuyên đ t i toàn th các em HS.ẽ ể ề ớ ểN i dung chuyên đ tri n khai t i các em đ n gi n g n nh h n v i m c đích giúp các em: ộ ề ể ớ ơ ả ọ ẹ ơ ớ ụ H CọB NG B N Đ T DUYằ ả ồ Ư ; Trên c s hi u: B n đ t duy là gì? Tác d ng c a BĐTD? Cách l pơ ở ể ả ồ ư ụ ủ ậBĐTD nh th nào?ư ếI. BĐTD là gì. B n đ t duy ả ồ ư (Mindmap) còn g i là s đ t duy, l c đ t duy…là hình th c ghi chép nh mọ ơ ồ ư ượ ồ ư ứ ằtìm tòi đào sâu, m r ng m t ý t ng, tóm t t nh ng ý chính c a m t n i dung, h th ng hoá m tở ộ ộ ưở ắ ữ ủ ộ ộ ệ ố ộch đ … b ng cách k t h p vi c s d ng hình nh, đ ng nét, màu s c, ch vi t theo m ch t duyủ ề ằ ế ợ ệ ử ụ ả ườ ắ ữ ế ạ ưc a m i ng i.ủ ỗ ườII. Tác d ng c a BĐTDụ ủ .1.Tác d ng chungụ- Giúp b não con ng i hi u sâu, nh lâu và in đ m đi u mà do chính mình t suy nghĩ, t vi t, tộ ườ ể ớ ậ ề ự ự ế ựv ra theo ngôn ng , kí hi u, màu s c và m ch t duy c a mình.ẽ ữ ệ ắ ạ ư ủ- Là t m b n đ tuy t v i cho trí nh , cho phép b n t ch c các s ki n, các suy nghĩ theo c chấ ả ồ ệ ờ ớ ạ ổ ứ ự ệ ơ ếho t đ ng t nhiên c a b não, nghĩa là vi c nh l i các thông tin sau này s r t d dàng, đáng tinạ ộ ự ủ ộ ệ ớ ạ ẽ ấ ễc y h n so v i khi s d ng kĩ thu t ghi chép truy n th ng.ậ ơ ớ ử ụ ậ ề ố- Là h th ng truy c p và khôi ph c d li u phi th ng c a th vi n kh ng l th c t đang t n t iệ ố ậ ụ ữ ệ ườ ủ ư ệ ổ ồ ự ế ồ ạtrong não 2. Tác d ng trong h c t pụ ọ ậ .- Huy đ ng t i đa ti m năng b não giúp HS h c t p m t cách tích c c.ộ ố ề ộ ọ ậ ộ ự- Giúp HS chi m lĩnh ki n th c m t cách nh nhàng, t nhiên nh ng l i r t hi u qu , đ ng th i kíchế ế ứ ộ ẹ ự ư ạ ấ ệ ả ồ ờthích h ng thú h c t p c a HS.ứ ọ ậ ủ- Dùng đ h th ng hoá ki n th c c a m t bài h c, m t chuyên đ , hay m t ch ng, ho c tóm l cể ệ ố ế ứ ủ ộ ọ ộ ề ộ ươ ặ ượn i dung m t cu n sách; l p k ho ch h c t p.ộ ộ ố ậ ế ạ ọ ậ- Dùng trong ti p thu bài m i, làm ki m tra bài cũ, trong các ho t đ ng nhóm…ế ớ ể ạ ộIII. Cách l p BĐTDậ . Trên th gi i đã có khá nhi u ph n m m l p BĐTD. M i ph n m m có nh ng u đi m và h nế ớ ề ầ ề ậ ỗ ầ ề ư ư ể ạch khác nhau. Chúng tôi gi i thi u t i các em 2 ph n m m nhi u tính u vi t và d s d ng nh tế ớ ệ ớ ầ ề ề ư ệ ễ ử ụ ấhi n nay. Đó là ph n m m Concerp Draw Mindmap Pro 5 và ph n m m Tony Buzanệ ầ ề ầ ề Đ s d ng hai ph n m m này, tr c h t các em ph i cài các ph n m m vào máy tính c a mình.ể ử ụ ầ ề ướ ế ả ầ ề ủA. Cách l p b n đ t duy CD Drawậ ả ồ ư Ban Biªn tËp chuyªn ®Ò Trêng THCS NguyÔn §øc C¶nh -Th¸i Thôy-Th¸i B×nh 1

Tin mới nhất

Trang