Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Vi Thứ năm, Tháng 10 11, 2018 - 21:14

Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn Bắc Giang

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 35 | Loại file: DOC
 • M C L C
  CH NG 1: T NG QUAN NGHIÊN C U V HOÀN THI N CHÍNH SÁCH ƯƠ
  S N PH M C A KHÁCH S N B C GIANG 1
  1.1. Tính c p thi t nghiên c u đ tài 1 ế
  1.2. Xác l p và tuyên b v n đ trong đ tài 2
  1.3. Các m c tiêu nghiên c u 2
  1.4. Ph m vi nghiên c u 2
  1.5. M t s khái ni m và phân đ nh n i dung v n đ nghiên c u 2
  1.5.1. M t s khái ni m 2
  1.5.2. Phân đ nh n i dung v n đ nghiên c u 6
  CH NG 2ƯƠ :PH NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ CÁC K T QU PHÂN ƯƠ
  TÍCH TH C TR NG CHÍNH SÁCH S N PH M C A KHÁC S N B C
  GIANG 12
  2.1. Ph ng pháp h nghiên c u 12ươ
  2.1.1. Ph ng pháp thu th p d li u 12ươ
  2.1.2. Ph ng pháp phân tích d li u 12ươ
  2.2. Đánh giá t ng quan tình hình và nh h ng nhân t môi tr ng đ n vi c ưở ườ ế
  hoàn thi n chính sách s n ph m c a khách s n B c Giang. 12
  2.2.1. Đánh giá t ng quan tình hình hoàn thi n chính sách s n ph m c a
  khách s n B c Giang 12
  2.2.2. Các nhân t môi tr ng nh h ng đ n vi c hoàn thi n chính sách ườ ưở ế
  s n ph m c a khách s n B c Giang 15
  2.3. K t qu phân tích các d li u v gi i pháp hoàn thi n chính sách s n ế
  ph m c a khách s n B c Giang 17
  2.3.1. Danh m c s n ph m c a khách s n B c Giang 17
  2.3.2. Quy t đ nh liên quan đ n chính sách s n ph m 20ế ế
  2.3.3. Quy t đ nh phát tri n s n ph m m i 20ế
  1
 • CH NG 3: CÁC K T LU N VÀ Đ XU T GI I PHÁP HOÀN THI N ƯƠ
  CHÍNH SÁCH S N PH M C A KHÁCH S N B C GIANG 22
  3.1.Các k t lu n và phát hi n qua nghiên c u th c tr ng chính sách s n ph m ế
  c a khách s n B c Giang
  3.1.1. Nh ng thành t u và nguyên nhân 22
  3.1.2.Nh ng h n ch và nguyên nhân 23 ế
  3.2. Các đ xu t,ki n ngh v i chính sách hoàn thi n s n ph m c a khách s n ế
  B c Giang 25
  3.2.1. Hoàn thi n v danh m c s n ph m 25
  3.2.2. V chính sách s n ph m 27
  3.2.3. Phát tri n s n ph m m i 27
  3.3. M t s ki n ngh 29 ế
  3.3.1. Đ i v i Nhà n c và T ng c c Du l ch 29 ướ
  3.3.2. Đ i v i S Văn hóa - Th thao và Du l ch B c Giang T ng công ty
  c ph n du l ch B c Giang 29
  2
 • CH NG 1: T NG QUAN NGHIÊN C U V HOÀN THI N CHÍNH SÁCHƯƠ
  S N PH M C A KHÁCH S N B C GIANG
  1.1. Tính c p thi t nghiên c u đ tài ế
  Sau g n 5 năm gia nh p WTO Vi t Nam đang hòa nh p v i th gi i m t cách ế
  m nh m , chính đi u đó đã và đang thúc đ y n n kinh t Vi t Nam đ t m c đ tăng ế
  tr ng phát tri n cao v i t c đ tăng tr ng g n hai con s , đ c th gi iưở ưở ượ ế
  đánh giá là m t trong các n c có t c đ tăng tr ng nhanh nh t th gi i. Ngành du ướ ưở ế
  l ch cũng đã góp m t ph n không nh vào thành qu n n kinh t n c nhà đã ế ướ
  đ t đ c ượ . Du l ch đang đ c xem nh nghành kinh t mũi nh n c a c n c ượ ư ế ướ
  nghành công nghi p không khói đã đang kh ng đ nh t m quan tr ng c a mình
  trong c c u nghành kinh t .ơ ế
  m t b ph n quan tr ng, c t y u trong nghành du l ch thì lĩnh v c kinh ế
  doanh khách s n ngày càng phát tri n v i hàng lo t khách s n m c lên, thu l i l i
  nhu n cao đóng góp vào n n thu nh p qu c dân hàng nghìn t đ ng m i năm.
  Tuy nhiên s phát tri n c a nghành du l ch nói chung lĩnh v c kinh doanh khách
  s n nói riêng v n ch a đáp ng đ c v i ti m năng du l ch c a Vi t Nam. M t ư ượ
  trong nh ng nguyên nhân làm gi m t c đ phát tri n c a nghành du l ch kinh
  doanh khách s n chính là s kém đa d ng s n ph m d ch v . Các s n ph m d ch v
  hi n nay v n còn nh ng s n ph m d ch v truy n th ng, quá ít các s n ph m
  d ch v m i ch t l ng cao mang tính đ c tr ng. Đi u r t nhi u khách hàng ượ ư
  hi n nay quan tâm chính là ch t l ng s n ph m và chính sách s n ph m c a doanh ượ
  nghi p. Do v y đ th c hi n đ c m c tiêu các doanh nghi p c n hoàn thi n các ượ
  chính sách s n ph m đ đ t đ c hi u qu kinh doanh nh mong mu n. ượ ư
  Trong các chính sách marketing chính sách s n ph m vai trò đ c bi t quan
  tr ng, th c hi n t t chính sách s n ph m thì các chính sách marketing khác m i phát
  huy h t tác d ng. Chính sách s n ph m h t nhân trong các ph ng án kinh doanhế ươ
  c a doanh nghi p khách s n, x ng s ng c a chi n l c marketing. Vi c t o ra ươ ế ượ
  nh ng s n ph m ch t l ng, phù h p v i nhu c u c a khách hàng năng l c kinh ượ
  doanh c a doanh nghi p s nâng cao l i nhu n v th c a doanh nghi p. Đ ế
  đ c s n ph m khác bi t hóa thì ph i chính sách s n ph m phù h p, các kháchượ
  s n c n ph i nghiên c u đánh giá v s th a mãn c a khách hàng ph n ng c a
  th tr ng đ i v i s n ph m c a mình, t đó đ a ra nh ng bi n pháp hoàn thiên ườ ư
  chính sách s n ph m cho phù h p
  Qua quá trình th c t p t i khách s n B c Giang em nh n th y s n ph m d ch
  v c a khách s n đang đ c m r ng v ch ng lo i ch t l ng nh ng v n còn ượ ở ộ ượ ư
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2016 , 11:41

Mô tả tài liệu:

Hoàn thiện chính sách sản phẩm của khách sạn Bắc Giang

M C L CỤ ỤCH NG 1: T NG QUAN NGHIÊN C U V HOÀN THI N CHÍNH SÁCH ƯƠ Ổ Ứ Ề ỆS N PH M C A KHÁCH S N B C GIANG Ả Ẩ Ủ Ạ Ắ 11.1. Tính c p thi t nghiên c u đ tài 1ấ ế ứ ề1.2. Xác l p và tuyên b v n đ trong đ tài 2ậ ố ấ ề ề1.3. Các m c tiêu nghiên c u 2ụ ứ1.4. Ph m vi nghiên c u 2ạ ứ1.5. M t s khái ni m và phân đ nh n i dung v n đ nghiên c u 2ộ ố ệ ị ộ ấ ề ứ1.5.1. M t s khái ni m 2ộ ố ệ1.5.2. Phân đ nh n i dung v n đ nghiên c u 6ị ộ ấ ề ứCH NG 2ƯƠ :PH NG PHÁP NGHIÊN C U VÀ CÁC K T QU PHÂN ƯƠ Ứ Ế ẢTÍCH TH C TR NG CHÍNH SÁCH S N PH M C A KHÁC S N B C Ự Ạ Ả Ẩ Ủ Ạ ẮGIANG 122.1. Ph ng pháp h nghiên c u 12ươ ệ ứ2.1.1. Ph ng pháp thu th p d li u 12ươ ậ ữ ệ2.1.2. Ph ng pháp phân tích d li u 12ươ ữ ệ2.2. Đánh giá t ng quan tình hình và nh h ng nhân t môi tr ng đ n vi c ổ ả ưở ố ườ ế ệhoàn thi n chính sách s n ph m c a khách s n B c Giang. 12ệ ả ẩ ủ ạ ắ2.2.1. Đánh giá t ng quan tình hình hoàn thi n chính sách s n ph m c a ổ ệ ả ẩ ủkhách s n B c Giang 12ạ ắ2.2.2. Các nhân t môi tr ng nh h ng đ n vi c hoàn thi n chính sách ố ườ ả ưở ế ệ ệs n ph m c a khách s n B c Giang 15ả ẩ ủ ạ ắ2.3. K t qu phân tích các d li u v gi i pháp hoàn thi n chính sách s n ế ả ữ ệ ề ả ệ ảph m c a khách s n B c Giang 17ẩ ủ ạ ắ2.3.1. Danh m c s n ph m c a khách s n B c Giang 17ụ ả ẩ ủ ạ ắ2.3.2. Quy t đ nh liên quan đ n chính sách s n ph m 20ế ị ế ả ẩ2.3.3. Quy t đ nh phát tri n s n ph m m i 20ế ị ể ả ẩ ớ1

Tin mới nhất

Trang