Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Van tc Thứ bảy, Tháng 4 2, 2016 - 16:30
2 Mai ngọc Thứ hai, Tháng 4 11, 2016 - 02:15
3 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:50
4 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:50
5 Nguyễn Văn Hoàng Thứ tư, Tháng 8 24, 2016 - 13:09
6 Người Đưa Tin Thứ hai, Tháng 2 27, 2017 - 09:32
7 Nguyễn Khánh Huyền Thứ bảy, Tháng 6 24, 2017 - 07:01
8 truong binh Thứ ba, Tháng 8 14, 2018 - 09:28

Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix cho sản phẩm điện thoại di động Maxfone của Công ty cổ phần đầu tư Đức Hiếu

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 49
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 48 | Loại file: DOC
 • Chuyên đ th c t p t t nghi p GVHD: Th.s Nguy n Th H ng
  Minh
  L I M Đ U
  Các công ty đang ph i ho t đ ng trong m t môi tr ng kh c li t h n ườ ơ
  bao gi h t. Thay m t th tr ng v i nh ng đ i th c nh tranh c đ nh ế ườ
  đã bi t, h ph i ho t đ ng trong m t môi tr ng v i nh ng đ i thế ườ
  c nh tranh thay đ i nhanh chóng, nh ng ti n b công ngh , nh ng đ o lu t ế
  m i, nh ng chính sách qu n th ng m i m i s trung thành c a ươ
  khách hàng ngày càng gi m sút. Các công ty đang ph i ch y đua v i nhau
  trên m t tuy n đ ng v i nh ng bi n báo lu t l luôn luôn thay đ i, ế ườ
  không tuy n đích, không chi n th ng vĩnh c u. H bu c ph i khôngế ế
  ng ng ch y đua và hy v ng là mình đang ch y theo đúng ph ng h ng. ươ ướ
  Trong s ít nh ng công ty d n đ u th tr ng thành công r c r ườ
  nh ng công ty đã ho ch đ nh đ c s m nh, t m nhìn đúng đ n, không đi ượ
  ch ch h ng v i s m nh, t m nhìn đó; thi t k cho mình chi n l c kinh ướ ế ế ế ượ
  doanh hoàn h o kh thi cao. đ c bi t m t nhân t không th thi u ế
  t o nên s thành công c a các công ty này, đó ho ch đ nh các chi n l c ế ượ
  marketing th c thi đúng đ n nh t. Qu th c, ngày này, chi n l c ế ượ
  marketing càng đ c các nhà qu n coi tr ng h n bao gi h t. H xemượ ơ ế
  marketing m t tri t c a toàn công ty, ch không ph i ch c năng ế
  riêng bi t. Chi n l c marketing đã đ c hình thành, đi vào th c thi, ế ượ ượ
  ph i ti p t c đ c hoàn thi n nh v y m i th b t k p nh ng bi n ế ượ ư ế
  đ ng t th tr ng ườ
  Hi u đ c t m quan tr ng c a vi c hoàn thi n chi n l c marketing ượ ế ượ
  trong doanh nghi p, em xin l a ch n chuyên đ th c t p c a mình là:
  Hoàn thi n chi n l c Marketing Mix cho s n ph m đi n tho i di ế ượ
  đ ng Maxfone c a Công ty c ph n đ u t Đ c Hi u ư ế ”.
  SVTH: Phan Thanh Nhàn L p: QLKT
  50B
  1
 • Chuyên đ th c t p t t nghi p GVHD: Th.s Nguy n Th H ng
  Minh
  CH NG I:C S LÝ LU N V CHI N L C MARKETINGƯƠ Ơ ƯỢ
  1.1. M T S KHÁI NI M
  1.1.1. Chi n l cế ượ
  Quan ni m v chi n l c phát tri n d n theo th i gian ng i ta ế ượ ườ
  ti p c n nó theo nhi u cách khác nhau.ế
  Theo cách ti p c n truy n th ng, chi n l c nh là “vi c xác đ nh cácế ế ượ ư
  m c tiêu, m c đích c b n dài h n c a doanh nghi p vi c áp d ng m t ơ
  chu i các ho t đ ng cũng nh vi c phân b các ngu n l c c n thi t đ ư ế
  th c hi n m c tiêu này”. Khái quát h n ơ Chi n l c th c hay kế ượ ế
  ho ch tích h p các m c tiêu chính y u, các chính sách, chu i hành đ ng ế
  vào m t t ng th đ c c k t m t cách ch t ch ượ ế ”. Đ nh nghĩa l i v chi n ế
  l c trong đi u ki n môi tr ng thay đ i nhanh chóng: ượ ườ Chi n l c ế ượ
  đ nh h ng ph m vi c a m t t ch c v dài h n nh m giành l i th ướ ế
  c nh tranh cho t ch c thông qua vi c đ nh d ng các ngu n l c c a
  trong môi tr ng thay đ i, đ đáp ng nhu c u th tr ng th a mãnườ ườ
  mong đ i c a các bên h u quan ”.
  Theo cách ti p c n hi n đ i, chi n l c nh ng m t t ch cế ế ượ
  ph i làm d a trên nh ng đi m m nh y u c a mình trong b i c nh ế
  nh ng c h i và c nh ng m i đe d a. Khái ni m chi n l c đ c k t n i ơ ế ượ ượ ế
  v i khái ni m v l i th c nh tranh: ế Chi n l c s tìm ki m th nế ượ ế
  tr ng m t k ho ch hành đ ng đ phát tri n k t h p l i th c nh tranh ế ế ế
  c a t ch c. Nh ng đi u khác bi t gi a b n đ i th c nh tranh c ơ
  s cho l i th c a b n ế ”. “Chi n l c c nh tranh liên quan t i s khác bi t.ế ượ
  Đó là vi c l a ch n c n th n m t chu i ho t đ ng khác bi t đ t o ra m t
  t p h p giá tr đ c đáo ”.
  1.1.2. Marketing
  Nhi u ng i nghĩ r ng marketing ch nghĩa bán hàng qu ng ườ
  cáo. đi u đó cũng ch ng l khi h ng ngày, chúng ta b t n ị ấ
  công b i r t nhi u nh ng ti t m c qu ng cáo trên truy n hình, trên báo, th ế ư
  SVTH: Phan Thanh Nhàn L p: QLKT
  50B
  2
 • Chuyên đ th c t p t t nghi p GVHD: Th.s Nguy n Th H ng
  Minh
  đi n t Ng i ta luôn c g ng đ bán cho chúng ta m t cái đó. Nh ng ườ ư
  bán hàng các ho t đ ng marketing ch hai trong s nhi u ch c năng
  khác c a marketing, chúng cũng không ph i nh ng ch c năng quan
  tr ng nh t. Ngày nay, marketing ph i đ c hi u không nh nghĩa cũ là th c ượ ư
  hi n m t cu c mua bán t c “m i chào bán” v i nghĩa m i
  làm th a mãn nhu c u c a khách hàng .”
  Tùy theo quan đi m nghiên c u, t n t i nhi u đ nh nghĩa marketing
  khác nhau. Trong lĩnh v c kinh doanh, “ Marketing là t p h p ho t đ ng c a
  doanh nghi p nh m th a mãn nhu c u c a th tr ng m c tiêu thông qua ườ
  quá trình trao đ i, giúp doanh nghi p đ t m c tiêu t i đa hóa l i nhu n ”.
  Marketing quá trình nh h ng t i các trao đ i t nguy n gi a doanh ưở
  nghi p v i khách hàng và các đ i tác nh m đ t các m c tiêu kinh doanh ”.
  Các khái ni m marketing luôn đ c c p nh t cho phù h p v i nh ng ượ
  đi u ki n kinh doanh m i. Marketing t p h p các ho t đ ng, c u trúc,
  c ch quy trình nh m t o ra, truy n thông phân ph i nh ng th ơ ế
  giá tr cho ng i tiêu dùng, khách hàng, đ i tác và xã h i nói chung ườ ”.
  M t cách t ng quát, Marketing quá trình h i nh đó các t ch c
  ho c cá nhânth th a mãn nhu c u và mong mu n thông qua vi c t o ra
  và trao đ i nh ng th có giá tr v i nh ng ng i khác. ườ
  S khác bi t gi a các đ nh nghĩa nói trên quan đi m, góc đ nhìn
  nh n v marketing. Các đ nh nghĩa đã ch ra marketing đ c ng d ng ượ
  không ch cho các doanh nghi p kinh doanh còn cho ho t đ ng c a các
  t ch c phi kinh doanh v c quan đi m, nguyên k năng. Marketing
  cũng đang đ c ng d ng r ng rãi trong các lĩnh v c chính tr , văn hóa, ượ
  h i, th thao…
  1.1.3. Chi n l c Marketingế ượ
  Đ th a mãn nhu c u c a ng i tiêu dùng, qua đó t i đa hóa l i nhu n ườ
  cho doanh nghi p, các nhà marketing ph i phát tri n các chi n l c ế ượ
  marketing hi u qu , xác l p h n h p marketing v i b n bi n pháp ch y u ế
  SVTH: Phan Thanh Nhàn L p: QLKT
  50B
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2016 , 14:37

Mô tả tài liệu:

Hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix cho sản phẩm điện thoại di động Maxfone của Công ty cổ phần đầu tư Đức Hiếu

CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1.1. Chiến lược Quan niệm về chiến lược phát triển dần theo thời gian và người ta tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau. Theo cách tiếp cận truyền thống, chiến lược như là “việc xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và việc áp dụng một chuỗi các hoạt động cũng như việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu này”. Khái quát hơn “Chiến lược là mô thức hay kế hoạch tích hợp các mục tiêu chính yếu, các chính sách, và chuỗi hành động vào một tổng thể được cố kết một cách chặt chẽ”. Định nghĩa lại về chiến lược trong điều kiện môi trường thay đổi nhanh chóng: “Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi, để đáp ứng nhu cầu thị trường và thỏa mãn mong đợi của các bên hữu quan”. Theo cách tiếp cận hiện đại, chiến lược là những gì mà một tổ chức phải làm dựa trên những điểm mạnh và yếu của mình trong bối cảnh có những cơ hội và cả những mối đe dọa. Khái niệm chiến lược được kết nối với khái niệm về lợi thế cạnh tranh: “Chiến lược là sự tìm kiếm thận trọng một kế hoạch hành động để phát triển và kết hợp lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Những điều khác biệt giữa bạn và đối thủ cạnh tranh là cơ sở cho lợi thế của bạn”. “Chiến lược cạnh tranh liên quan tới sự khác biệt. Đó là việc lựa chọn cận thận một chuỗi hoạt động khác biệt để tạo ra một tập hợp giá trị độc đáo”. 1.1.2. Marketing Nhiều người nghĩ rằng marketing chỉ có nghĩa là bán hàng và quảng cáo. Và điều đó cũng chẳng có gì là lạ khi mà hằng ngày, chúng ta bị tấn công bởi rất nhiều những tiết mục quảng cáo trên truyền hình, trên báo, thư điện tử… Người ta luôn cố gắng để bán cho chúng ta một cái gì đó. Nhưng bán hàng và các hoạt động marketing chỉ là hai trong số nhiều chức năng khác của marketing, và chúng cũng không phải là những chức năng quan trọng nhất. Ngày nay, marketing phải được hiểu không như nghĩa cũ là thực hiện một cuộc mua bán – tức là “mời chào và bán” – mà với nghĩa mới là “ làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.”

Tin mới nhất

Trang