Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:07
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 14:18
6 Huong Truong Thứ năm, Tháng 4 20, 2017 - 10:13
7 Huong Truong Thứ năm, Tháng 4 20, 2017 - 10:13
8 Tran Thanh Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 18:43
9 Tran Thanh Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 18:43

Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước của một số con sông lớn hiện nay

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 38
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 49 | Loại file: DOC
 • M C L C
  L I NÓI Đ U .........................................................................................................................2
  I. Ô nhi m môi tr ng n c ườ ướ ..............................................................................................3
  1.1. Khái ni m ô nhi m n c  .................................................................................................3
  1.2. Ngu n g c, các tác nhân gây ô nhi m .............................................................................3
  1.Ngu n g c ............................................................................................................................3
  2.Các tác nhân gây ô nhi m ...................................................................................................13
  1.3 Phân lo i n c ô nhi m  ............................................................................................14
  1. Ô nhi m sinh h c: .............................................................................................................14
  2. Ô nhi m hóa h c do ch t vô c : .......................................................................................16
  3.Ô nhi m do ch t h u c t ng h p: ...................................................................................17
  4. Ô nhi m v t lý: ................................................................................................................21
  II. Hi n tr ng ô nhi m n c c a m t s con sông l n hi n nay ướ ................................22
  1. L u v c sông C u .............................................................................................................22
  2. L u v c sông Nhu ...........................................................................................................24
  3. L u v c sông Ð ng Nai và sông Sài Gòn ........................................................................25
  4. L u v c sông Ti n Giang và H u Giang .........................................................................28
  III. nh h ng đ n con ng i ưở ế ườ .....................................................................................29
  1. S c kh e con ng i:  .........................................................................................................29
  2. nh h ng đ n đ i s ng:  .................................................................................................40
  IV. Gi i pháp gi m thi u ô nhi m ..................................................................................44
  V. K t lu n và ki n nghế ế ...................................................................................................45
  1. Nâng cao ý th c ng i dân và ý th c c a các doanh nghi p s n xu t:  .........................45
  2. Qu n lý c a nhà n c và các ch tài x lý vi ph m lu t môi tr ng:   .........................46
  3. S h tr đ u t c a chính ph : .....................................................................................47
  1
 • L I NÓI Đ U
  Vi t Nam n c nm trong đi khí hu nhit đi gió mùa mùa đông
  l nh, l ng ma hàng năm ln trung bình t 1500-2000mm/ năm. N c ta
  tt c 2360 con sông, th nói tài nguyên nc ca chúng ta ht sc
  phong phú, đa dng là ngun tài nguyên quan trng đi vi m!t nc
  nông nghip nh nc ta. Do đ c đi m c a đ a hình nên sông ngòi m i" #
  vùng mi n s khác nhau r t. N u sông mi n b c mi n nam $
  thng r!ng, nông, và giàu phù sa thì sông mi n trung nh h p, ng n và d c. % $
  Sông - đ i v i con ng i Vi t Nam không ch ý nghĩa mang l i ngu n  &
  n c t i tiêu con đi vào ti m th c c a m i ng  i khi nh$c ti quê
  hng. Tuy nhiên, hin nay do hot đ!ng sn xut, sinh hot đ"c bit
  các hot đ!ng công nghip ca con ngi đang ngày càng gây ô nhim n"ng
  n cho các con sông. Trong thi gian gn đây, d lun ht sc bt bình v
  tình tr ng ô nhi m nghiêm tr ng c a các con sông do các công ti tr c ti p x
  nc thi cha qua x ra th ng các con sông nh' sông Th# Vi, sông
  Hng, sông Nhu ...
  N c - ngu n tài nguyên vô cùng quý giá nh ng không ph i vô t n. M c "
  l ng n c chi m h n 97% b m t trái đ t nh ng l ng n c th  "  
  dùng cho sinh ho t s n xu t r t ít, ch chi m kho ng 3%. Nh ng hi n &
  nay ngu n n c này đang b ô nhi m tr m tr ng do nhi u nguyên nhân  #
  nguyên nhân chính là do ho t đ ng s n xu t và ý th c c a con ng i. ! 
  Vi c khan hi m ngu n n c ng t đã đang gây ra h u qu h t s c 
  nghiêm tr ng đ n môi tr ng, h sinh thái, các loài sinh v t, trong đó con 
  ng i ,ti m n nguy c chi n tranh….Do v y đ tài  ( “th c tr ng ô nhi m
  c a các con sông hi n nay” v i m c tiêu gi i thi u s l c v hi n tr ng ô ) 
  nhi m n c đ c bi t ô nhi m c a sông ngòi n c ta, cũng nh h u  " 
  qu gây ra. T đó đ ra bi n pháp gi i quy t, kêu g i m i ng i 
  2
 • chung tay b o v ngu n tài nguyên quý giá này, cũng chính b o v chúng
  ta và th h mai sau.
  I. Ô nhi m môi tr ng n c ườ ướ
  1.1. Khái ni m ô nhi m n c ư
  Ô nhi m n c s thay đ i theo chi u x u đi các tính ch t v t lý - hoá ướ
  h c- sinh h c c a n c, v i s xu t hi n các ch t l th l ng, r n làm ướ
  cho ngu n n c v t quá tiêu chu n cho phép tr nên đ c h i v i con ướ ượ
  ng i và sinh v t, làm gi m đ đa d ng sinh v t trong ườ n c.ướ
  Xét v t c đ lan truy n quy nh h ng thì ô nhi m n c v n đ !  
  đáng lo ng i h n ô nhi m đ t.
  Ô nhi m n c x y ra khi n c b m t ch y qua rác th i sinh ho t, n c   " 
  rác công nghi p, các ch t ô nhi m trên m t đ t, r i th m xu ng n c " 
  ng m.
  STT Thông s Đ n v #
  Giá tr gi i h n A#
  A
  1
  A
  2
  1 PH 6- 8,5 6 - 8,5
  2 Oxy hòa tan (DO) mg/l >6 > 5
  3 T ng ch t r n l l ng $
  (TSS)
  mg/l 20 30
  4 CDO mg/l 10 15
  5 BOD
  -5
  (20 c)*+ mg/l 4 6
  6 Amoni (NH
  +
  4
  ) tính
  theo H
  mg/l 0,1 0,2
  7 Clorua ( Cl
  -
  ) mg/l 250 400
  1.2. Ngu n g c, các tác nhân gây ô nhi m
  1.Ngu n g c
  a. Ô nhi m t nhiên
  do m a,tuy t tan, l t, gió bão… ho c do các s n ph m ho t đ ng ) " ( !
  s ng c a sinh v t, k c xác ch t c a chúng.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 12:07

Mô tả tài liệu:

Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước của một số con sông lớn hiện nay

Báo cáo thực tập chuyên nghành môi trường. Hiện trạng ô nhiễm nước của một số con sông lớn hiện nay

Tin mới nhất

Trang