Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 bảo trâm Thứ bảy, Tháng 4 9, 2016 - 18:06
2 nguyễn thành Thứ năm, Tháng 4 21, 2016 - 21:52
3 Trung Son Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 13:03
4 Trung Son Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 13:03
5 Nguyễn Luân Chủ nhật, Tháng 10 14, 2018 - 13:26
6 lê hoa Thứ bảy, Tháng 12 22, 2018 - 15:11

Hãy làm rõ nhận định:" Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc mang tính sáng tạo cao".

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 36
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 11 | Loại file: DOC
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
  BÀI TẬP MÔN
  Tư Tưởng Hồ Chí
  Minh
  Họ và tên : Dương Công Đức
  Mã sinh viên : 11130899
  Lớp tín chỉ: Tư tưởng Hồ Chí Minh (114)_36
 • Tháng 10 Năm 2014
  Đề bài :
  Hãy làm rõ nhận định:" Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải
  phóng dân tộc mang tính sáng tạo cao".
  Mở Đầu
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc chiếm
  một vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh . Đây
  cũng là vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Tư
  tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng
  giai cấp, giải phóng con người vừa là sự kết hợp tinh hoa văn hóa
  dân tộc và trí tuệ thời đại, vừa thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ
  sáng tạo của người trong việc vận dụng những nguyên lý phổ biến
  của Chủ nghĩa Mac-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam. Chính vì vậy,
  tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, giải
  phóng giai cấp, giải phóng con người được coi là bước phát triển
  mới học thuyết Mac Lênin về cách mạng thuộc địa ở thời điểm các
  dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh cho độc lập, tự do. Vì vậy
  em xem đây là nội dung rất đáng quan tâm, cần thiết làm và hiểu
  rõ tư tưởng này của Hồ Chủ tịch.
  Nội Dung
  1. Làm rõ cơ sở lý luận và nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh
  về dân tộc:
 • • Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh – là vấn đề dân tộc
  thuộc địa
  “Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải
  phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của
  nước ngoài, giành độc lập dân tộc, xoá bỏ áp bức, bóc lột thực
  dân, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân
  tộc độc lập”.
  • Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất
  cả các dân tộc.
  • “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc
  nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
  Trích "Tuyên Ngôn Độc Lập" Bác Hồ đọc tại Quảng trường Ba đình
  ngày 02/09/1945.
  • Độc lập, tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa.
  Độc lập hoàn toàn và thật sự trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị,
  quân sự, ngoại giao. Trong nền độc lập, mọi người đều được ấm
  no, tự do, hạnh phúc.
  • Độc lập thật sự phải gắn với hoà bình thật sự. “Nhân dân chúng
  tôi thành thật mong muốn hoà bình…kiên quyết chiến đấu đến
  cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ
  cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”.
  • Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnh
  thổ quốc gia.
  • Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu
  tranh giành độc lập • Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc là
  một động lực to lớn của đất nước.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2016 , 15:26

Mô tả tài liệu:

Hãy làm rõ nhận định:" Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc mang tính sáng tạo cao".

Hãy làm rõ nhận định:" Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc mang tính sáng tạo cao".

Tin mới nhất

Trang