Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 10:09
2 nguyen lam Thứ bảy, Tháng 5 7, 2016 - 18:42
3 KIM ANH K45 KTQD Thứ sáu, Tháng 6 17, 2016 - 15:54
4 Nguyễn Xuân Trực Thứ ba, Tháng 8 23, 2016 - 19:48
5 Vũ Thu Thứ bảy, Tháng 6 24, 2017 - 17:30
6 pham thao Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 20:31
7 Linh Linh Thứ bảy, Tháng 7 14, 2018 - 12:38

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 22
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 70 | Loại file: DOC
 • Lu n văn t t nghi p Tr ng Đ i h c M đ a ườ
  ch t
  Trong công cu c đ i m i đ t n c, cùng v i quá trình Công nghi p ướ
  hóa Hi n đ i hóa, các doanh nghi p đang t ng b c m r ng quan h ướ
  hàng hóa ti n t nh m t o ra nhi u s n ph m thích h p đáp ng t t nhu
  c u c a xã h i.
  Tr c s c nh tranh sôi đ ng và quy t li t c a n n kinh t th tr ng,ướ ế ế ườ
  đ t n t i phát tri n, các doanh nghi p ph i hi u b n ch t, c ch ,ể ồ ơ ế
  quy lu t c a th tr ng, t đó đ a ra các quy t đ nh đúng đ n cho quá trình ườ ư ế
  s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p mình. Chính v y, các doanh
  nghi p ph i s d ng đ ng th i nhi u công c qu n khác nhau, trong đó
  k toán đ c coi là m t công c h u hi u nh t.ế ượ
  Môn h c k toán tài chính m t trong nh ng môn h c quan tr ng ế
  trong quá trình đào t o sinh viên chuyên ngành k toán, theo em vi c làm đ ế
  án môn h c này giúp sinh viên n m ch c các v n đ thuy t c b n c a ế ơ
  môn h c k toán tài chính , đ ng th i c ng c rèn luy n năng th c ế
  hành công tác k toán trong doanh nghi p m t trong nh ng qui trình cế ơ
  b n trong quá trình đào t o chuyên ngành k toán. ế
  Trong các chi n l c kinh doanh, con ng i luôn y u t đ c đ tế ượ ườ ế ượ
  lên hàng đ u. B i ch t l ng c a các s n ph m d ch v ph thu c r t ượ
  nhi u vào trình đ nghi p v , ki n th c chuyên môn đ c bi t s hăng ế
  say, nhi t tình v i công vi c c a ng i lao đ ng. Con ng i s d ng s c ườ ườ
  lao đ ng c a mình đ t o ra c a c i v t ch t cho doanh nghi p. V y h
  nh n v đ c nh ng gì? Đó ti n l ng các kho n trích theo l ng ượ ươ ươ
  bao g m BHXH, BHYT, KPCĐ. v y vi c hình thành qu l ng, chi tr ỹ ươ
  l ng cho ng i lao đ ng, các kho n ph c p l ng nh ng chính sáchươ ườ ươ
  v l ng đ i v i ng i lao đ ng luôn m t v n đ các doanh nghi p ươ ườ
  ph i th c hi n sao cho h p luôn v n đ c doanh nghi p
  ng i lao đ ng quan tâm.ườ
  SV: Nguy n Th Thanh L p: K toán doanh nghi p – K49 ế 1
 • Lu n văn t t nghi p Tr ng Đ i h c M đ a ườ
  ch t
  K t h p gi a nh ng ki n th c đã h c tr ng qua th i gian th cế ế ườ
  t p, Em đã m nh d n ch n đ tài: H ch toán ti n l ng các kho n ươ
  trích theo l ng t i Công ty C ph n bánh k o H i Hà”.ươ Lu n văn bao
  g m các n i dung sau :
  Ch ng 1ươ : Tình hình chung các đi u ki n s n xu t kinh doanh c a
  Công ty C ph n bánh k o H i Hà
  Ch ng 2ươ : Phân tích tài chính tình hình s d ng lao đ ng ti n
  l ng c a Công ty C ph n bánh k o H i Hà năm 2008ươ
  Ch ng 3ươ : Ch ng chuyên đươ
  SV: Nguy n Th Thanh L p: K toán doanh nghi p – K49 ế 2
 • Lu n văn t t nghi p Tr ng Đ i h c M đ a ườ
  ch t
  CH NG 1ƯƠ
  TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐI U KI N S N
  XU T - KINH DOANH C A DOANH NGHI P
  1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRI N CÔNG TY C
  PH N BÁNH K O H I HÀ
  - Giai đo n t 1959 – 1961:
  Tháng 1 năm 1959 T ng công ty Nông th s n mi n B c đã xây d ng
  m t c s th nghi m nghiên c u h t trân châu v i 9 cán b công nhân viên ơ
  c a T ng công ty g i sang. Gi a năm 1959 Nhà máy chuy n sang nghiên
  c u, s n xu t mi n. Tháng 4 năm 1960 công trình th nghi m đã mang l i ế
  k t qu đ n ngày 25/12/1960 X ng mi n Hoàng Mai ra đ i đánh d uế ế ưở ế
  b c ngo t cho quá trình phát tri n c a nhà máy.ướ
  - Giai đo n t 1962 – 1967:
  Đ n năm 1962 X ng mi n Hoàng Mai thu c B Công nghi p nhế ưở ế
  qu n lý, năm 1966 nhi m v c a nhà máy đã s chuy n h ng đ phù ướ
  h p v i tình hình m i, t đây Nhà máy mang tên Nhà máy Th c ph m H i
  Hà. Nhà máy s n xu t các s n ph m nh d u đ u t ng, mi n, tinh b t ư ươ ế
  ngô...
  - Giai đo n t 1968 – 1991:
  Năm 1968 Nhà máy tr c thu c B L ng th c th c ph m. Tháng 6 ươ
  năm 1970 Nhà máy ti p nh n phân x ng k o c a Nhà máy k o H i Châuế ưở
  v i công su t 900 t n/năm. Sau đó đ c đ i tên thành Nhà máy th c ph m ượ
  H i Hà. Th i gian này nhà máy s n xu t ch y u các lo i k o, đ ng, ế ườ
  m ch nha…
  SV: Nguy n Th Thanh L p: K toán doanh nghi p – K49 ế 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015 , 11:43

Mô tả tài liệu:

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Trong công cuộc đổi mới đất nước, cùng với quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng quan hệ hàng hóa tiền tệ nhằm tạo ra nhiều sản phẩm thích hợp đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Trước sự cạnh tranh sôi động và quyết liệt của nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải hiểu rõ bản chất, cơ chế, quy luật của thị trường, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, các doanh nghiệp phải sử dụng đồng thời nhiều công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán được coi là một công cụ hữu hiệu nhất. Môn học kế toán tài chính là một trong những môn học quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên chuyên ngành kế toán, theo em việc làm đồ án môn học này giúp sinh viên nắm chắc các vấn đề lý thuyết cơ bản của môn học kế toán tài chính , đồng thời củng cố và rèn luyện kĩ năng thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp – một trong những qui trình cơ bản trong quá trình đào tạo chuyên ngành kế toán. Trong các chiến lược kinh doanh, con người luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Bởi chất lượng của các sản phẩm dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn đặc biệt là sự hăng say, nhiệt tình với công việc của người lao động. Con người sử dụng sức lao động của mình để tạo ra của cải vật chất cho doanh nghiệp. Vậy họ nhận về được những gì? Đó là tiền lương và các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. Vì vậy việc hình thành quỹ lương, chi trả lương cho người lao động, các khoản phụ cấp lương và những chính sách về lương đối với người lao động luôn là một vấn đề mà các doanh nghiệp phải thực hiện sao cho hợp lý và luôn là vấn đề mà cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Kết hợp giữa những kiến thức đã học ở trường và qua thời gian thực tập, Em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà”. Luận văn bao gồm các nội dung sau : Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Chương 2: Phân tích tài chính và tình hình sử dụng lao động tiền lương của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà năm 2008 Chương 3: Chương chuyên đề

Tin mới nhất

Trang