Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đinh Minh Hải Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 06:14
2 Nguyễn Trọng Khánh Thứ tư, Tháng 11 2, 2016 - 19:56
3 tinhgiang dungchung Thứ năm, Tháng 4 5, 2018 - 21:19

Giáo dục kĩ năng sống lớp 5 (trọn bộ)

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 505
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 22 | Loại file: DOC
 • BÀI 1: T CH C, S P X P CÔNG VI C H P
  I.M c tiêu:
  -T o d ng đ c thói quen t ch c, s p x p công vi c h p lí. ượ ế
  II.Chu n b :
  -GV: SGK, b ng ph .
  -HS: SGK
  III. Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.Ki m tra: Ki m sĩ s
  2.Bài m i:
  -GTB, ghi t a bài
  *Ho t đ ng 1: Chuy n c a Nam.
  -GV cho HS m SGK đ c nh m câu
  chuy n : Chuy n c a Nam.
  -GV đ c câu chuy n.
  -Cho HS đ c câu chuy n.
  *Ho t đ ng 2: Tr i nghi m
  Bài t p 1: Th o lu n nhóm và tr
  l i câu h i:
  -GV chia nhóm
  -GV giao vi c cho các nhóm
  +Qua câu chuy n trên, các em th y
  Nam đã s p x p công vi c h p lí ế
  ch a?ư
  +Nam c n làm gì đ có th v a h c
  đ c bài v a đi đá bong v i các ượ
  b n?
  -Cho các nhóm th o lu n.
  -Cho HS phát bi u.
  -GV nh n xét
  *Liên h : Qua câu chuy n trên em
  rút ra đi u gì?
  Bài t p 2: Em cùng các b n trong
  t th o lu n xem nh ng vi c nào
  d i đây là: ph i làm, nên làm, ướ
  không làm cũng đ cượ
  -GVHD HS làm bài.
  -Cho HS làm bài vào SGK.
  -Cho HS phát bi u.
  -HS nh c l i
  -C l p
  -HS l ng nghe
  -1, 2 HS đ c
  -2 HS nêuYC
  -Nhóm 6
  -Các nhóm nghe
  -Các nhóm TL
  i di n nhóm phát bi u
  -HS nêu ti p n iế
  -HS đ c YC
  -C l p l ng nghe.
  -HS làm vào SGK.
  -Vài HS nêu: Ph i làm: h c bài,
  chu n b d ng c h c t p, ….
  Nên làm: quan tâm chăm sóc
  ông bà, d n d p nhà c a, ....
 • -GV nh n xét
  Bài t p 3: Li t kê công vi c ph i
  làm trong ngày c a em.
  -GV HD HS làm bài vào SGK.
  -Cho HS làm bài vào SGK.
  -Cho HS trình bày.
  -GV nh n xét ý ki n c a HS. ế
  Bài t p 4: Đánh d u X vào (ô
  vuông) nh ng ý em cho là đúng.
  -Cho HS làm cá nhân.
  -GV l ng nghe, nh n xét.
  *Ho t đ ng 3: C ng c , d n dò:
  GDKNS: Có thói quen t ch c, s p
  x p công vi c h p lí.ế
  -Th c hành đi u em đã h c.
  Không làm cũng đ c: ch i ượ ơ
  game, ăn quà v t, đá bóng,…
  -HS nêu YC.
  -HS nghe
  -HS làm vào SGK
  -HS trình bày
  -HS l ng nghe
  -2 HS nêuYC
  -C l p
  - HS trình bày: công vi c quan
  tr ng làm tr c ướ
  -HS nghe
 • Th hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016.
  Kĩ năng s ng
  BÀI 1: T CH C, S P X P CÔNG VI C H P
  I.M c tiêu:
  -T o d ng đ c thói quen t ch c, s p x p công vi c h p lí. ượ ế
  II.Chu n b :
  -GV: SGK, b ng ph .
  -HS: SGK
  III. Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.Ki m tra:
  -Th c hi n t ch c, s p x p công vi c h p ế
  +Nêu cách s p x p công vi c c a b n thân. ế
  2.Bài m i:
  GTB, ghi t a bài
  *Ho t đ ng 1: Bài h c
  Bài 1: Nh ng công vi c ph i làm trong ngày
  -GV cho HS m SGK đ c nh m n i dung
  -GV chia nhóm
  -GV giao vi c cho các nhóm: K nh ng
  công vi c ph i làm trong ngày.
  -Cho các nhóm th o lu n.
  -Cho HS phát bi u.
  -GV nh n xét
  YC HS ghi nh t i l p
  Bài 2: Nh ng đi u c n tránh
  -YC HS nêu n i ti p ế
  *Liên h : Th c hi n t t vi c t ch c, s p
  x p công vi c h p lí giúp em rèn đ c ế ượ
  nh ng gì?
  -K t lu n -NXế
  *Ho t đ ng 2: Đánh giá, nh n xét,:
  Bài t p 1: Em t đánh giá
  -GV – HS đ c YC
  +S p x p th i gian h c bài, giúp đ b m ế
  và vui ch i.ơ
  +Em r p th d c, v sinh cá nhân, chu n b
  đ dùng h c t p.
  -GVHD HS làm bài.
  -Cho HS làm bài vào SGK.
  -HS Tr l i
  -HS nh c l i
  -C l p
  -Nhóm 6
  -Trính bày
  -HS l ng nghe
  -Các nhóm TL
  i di n nhóm phát bi u
  -HS đ c YC
  -C l p l ng nghe.
  -HS tô màu vào SGK.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2016 , 21:54

Mô tả tài liệu:

Giáo dục kĩ năng sống lớp 5 (trọn bộ)

Giáo dục kĩ năng sống lớp 5 (trọn bộ)

Tin mới nhất

Trang