Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 41
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 31 | Loại file: DOC
 • Giáo án l p 5 Tu n 21
  Th hai ngày 18 tháng 1 năm 2016
  T P Đ C
  Bài41: TRÍ DŨNG SONG TN.
  I.M c tiêu:
  1 Bi t đ c di n c m bài văn,đ c phân bi t gi ng c a các nhân v t.ế
  Hi u:Ca ng i Giang Văn Minh trí dũng song toàn,b o v đ c danh d ,quy n l iu c u ượ
  đ t n c. ướ
  2 Rèn k năng di n c m văn xuôi.
  * GDKNS: K năng t nh n th c( nh n th c đ c trách nhi m công dân c a mình, ượ
  tăng thêm ý th c t hào, t tr ng, t tôn dân t c).
  II.Đ dùng -Tranh minh ho bài h c.-B ng ph ghi đo n luy n đ c.
  III.Các ho t đ ng :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c
  sinh
  1.Bài cũ: G i HS đ c và tr l i câu h i bài: Nhà tài
  tr đ c bi t c a cách m ng. +Nh n xét,ghi đi m.
  2.Bài m i :
  2.1.Gi i thi u bài :Gi i thi u bài qua tranh minh ho
  2.2.Luy n đ c :-G i HS khá đ c bài.NX.
  -Chia bài thành 4 đo n đ luy n đ c.T ch c cho HS
  đ c n i ti p đo n k t h p gi i nghĩa t khó ế ế
  *L u ý HS đ c đúng các ti ng d l n ư ế (trí dũng,Li u
  Thăng,… )
  -GV đ c m u toàn bài gi ng đ c r n r i hào h ng
  tr m l ng, ti c th ng,… ế ươ
  2.3.Tìm hi u bài : T ch c cho h c sinh đ c th m
  th o lu n và tr l i các câu h i 1,2,3 trong sgk.
  H tr câu 4: Giang Văn Minh v a m u trí,v a b t ư
  khu t.Gi a tri u đình nhà Minh ông dùng m u đ vua ư
  Minh bu c ph i b l góp gi li u Thăng;Đ gi th
  -HS phân vai đ c v k ch
  và tr l i câu h i sgk.
  HS quan sát tranh,NX.
  -1HS khá đ c toàn bài.
  -HS luy n đ c n i ti p ế
  đo n.
  Luy n phát âm ti ng ,t ế
  d l n
  Đ c chú gi i trong sgk.
  -HS nghe,c m nh n.
  Tr ng TH B Văn Đàn ườ ế GV : Ph m Th
  Liên
 • Giáo án l p 5 Tu n 21
  di n cho đ t n c ông dũng c m không s ch t,dám ướ ế
  đ i l i v đ i tràn đ y ni m t hào dân t c. ế
  2.4.Luy n đ c di n c m :
  -H ng d n gi ng đ c toàn bài.Treo b ng ph chép ướ
  đo n 3 h ng d n HS đ c.T ch c cho HS luy n ướ
  đ c trong nhóm,thi đ c tr c l p.NX b n đ c.GV NX ướ
  đánh giá.
  3.C ng c -D n dò :H th ng bài.
  Nh n xét ti t h c. ế
  D n HS chu n b bài: Ti ng rao đêmế
  -HS đ c th m th o lu n
  tr l i câu h i trong sgk.
  -HS phát bi u
  -HS luy n đ c trong
  nhóm;thi đ c tr c ướ
  l p;nh n xét b n đ c.
  -Nêu ý nghĩa c a bài.
  TOÁN
  Bài 101: LUY N T P V TÍNH DI N TÍCH
  I.M c tiêu:
  1.Cúng c v cách tính di n tích m t s hình.
  2.V n d ng tính di n tích m t s nh đ c c u t o t các hình đã h c. ượ
  3.GD:Tính c n th n,trình bày s ch đ p,khoa h c.
  II.Đ dùng : -B ng ph ,b ng nhóm.
  III.Các ho t đ ng :
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  1.Bài cũ: G i HS lên b ng làm bài t p 2 ti t tr c. ế ướ
  +Ki m tra v ,nh n xét,nh n xét ch a bài trên b ng
  2.Bài m i :
  2.1.Gi i thi u bài :Gi i thi u bài,nêu yêu c u ti t ế
  h c.
  2 Gi i thi u cách tính:
  -3HS lên b ng làm bài t p
  2 ti t tr c.Nh n ế ướ
  xét,ch a bài.
  -HS theo dõi cách th c
  hi n.
  Tr ng TH B Văn Đàn ườ ế GV : Ph m Th
  Liên
 • Giáo án l p 5 Tu n 21
  -Thông qua ví d trong sgk đ gi i thi u cách tính:
  +Chia hoình đã cho thành các hình quen thu c.
  +Xác đ nh kích th c c a các hình m i t o ra. ướ
  Tính di n tích c a t ng ph n nh ,t đó tính di n tích
  chung c a toàn hình .
  1.3T ch c cho HS làm các bài luy n t p:
  Bài 1:T ch c cho HS làm bài 1 vào v .M t HS làm
  trên b ng l p.Nh n xét ch a bài.
  Bài gi i : Chia hình:
  Di n tích H1 là: 3,5m
  3,5m
  3,5x(3,5+3,5+4,2)=39,2m
  2
  6,5m
  Di n tích hình 2 là3,5m
  4,2 x 6,5= 27,3m
  2
  Di n tích c a m nh đ t là:
  39,2 + 27,3 =66,5m
  2
  4,2m
  Đáp s: 66,5 m
  2
  2.4.C ng c dăn dò
  H th ng bài.
  Yêu c u HS v nhà làm bài 2 trong sgk.
  Nh n xét ti t h c. ế
  Tính di n tích c a các
  hình.
  -HS làm v ,ch a bài trên
  b ng.
  Đ O Đ C
  Bài 10: U BAN NHÂN DÂN XÃ PH NG EM. (TI T 1) ƯỜ
  I.M c tiêu :
  1.Ki n th cế :B c đ u bi t đ c vai trò c a UBND xã ph ng đ/v c ng đ ng.ướ ế ượ ườ
  2. Kĩ năng:K đ c m t s công vi c c a UBND xã ph ng đ i v i tr em trong c ng ượ ườ
  đ ng.
  3.Thái đ:Nh n bi t đ c các hành vi vi c làm phù h p khi đ n UBND. ế ượ ế
  Tr ng TH B Văn Đàn ườ ế GV : Ph m Th
  Liên

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2016 , 14:48

Mô tả tài liệu:

Giáo án

Giáo án l p 5 ớ Tu n 21ầTh hai ngày 18 tháng 1 năm 2016ứT P ĐẬ ỌCBài41: TRÍ DŨNG SONG TOÀN.I.M c tiêu:ụ1 Bi t đ c di n c m bài văn,đ c phân bi t gi ng c a các nhân v t.ế ọ ễ ả ọ ệ ọ ủ ậHi u:Ca ng i Giang Văn Minh trí dũng song toàn,b o v đ c danh d ,quy n l iu c uể ợ ả ệ ượ ự ề ợ ảđ t n c.ấ ướ2 Rèn k năng di n c m văn xuôi.ỹ ễ ả* GDKNS: K năng t nh n th c( nh n th c đ c trách nhi m công dân c a mình, ỹ ự ậ ứ ậ ứ ượ ệ ủtăng thêm ý th c t hào, t tr ng, t tôn dân t c).ứ ự ự ọ ự ộII.Đ dùngồ -Tranh minh ho bài h c.-B ng ph ghi đo n luy n đ c.ạ ọ ả ụ ạ ệ ọIII.Các ho t đ ngạ ộ :Ho t đ ng c a giáo viênạ ộ ủ Ho t đ ng c a h cạ ộ ủ ọsinh1.Bài cũ: G i HS đ c và tr l i câu h i bài:ọ ọ ả ờ ỏ Nhà tài tr đ c bi t c a cách m ng.ợ ặ ệ ủ ạ +Nh n xét,ghi đi m.ậ ể2.Bài m iớ :2.1.Gi i thi u bàiớ ệ :Gi i thi u bài qua tranh minh ho ớ ệ ạ2.2.Luy n đ cệ ọ :-G i HS khá đ c bài.NX.ọ ọ-Chia bài thành 4 đo n đ luy n đ c.T ch c cho HS ạ ể ệ ọ ổ ứđ c n i ti p đo n k t h p gi i nghĩa t khó ọ ố ế ạ ế ợ ả ừ*L u ý HS đ c đúng các ti ng d l n ư ọ ế ễ ẫ (trí dũng,Li u ễThăng,… )-GV đ c m u toàn bài gi ng đ c r n r i hào h ng ọ ẫ ọ ọ ắ ỏ ứtr m l ng, ti c th ng,…ầ ắ ế ươ2.3.Tìm hi u bàiể : T ch c cho h c sinh đ c th m ổ ứ ọ ọ ầth o lu n và tr l i các câu h i 1,2,3 trong sgk.ả ậ ả ờ ỏH tr câu 4:ỗ ợ Giang Văn Minh v a m u trí,v a b t ừ ư ừ ấkhu t.Gi a tri u đình nhà Minh ông dùng m u đ vuaấ ữ ề ư ểMinh bu c ph i b l góp gi li u Thăng;Đ gi thộ ả ỏ ệ ỗ ễ ể ữ ể-HS phân vai đ c v k chọ ở ịvà tr l i câu h i sgk.ả ờ ỏHS quan sát tranh,NX.-1HS khá đ c toàn bài.ọ-HS luy n đ c n i ti p ệ ọ ố ếđo n.ạLuy n phát âm ti ng ,t ệ ế ừd l nễ ẫĐ c chú gi i trong sgk.ọ ả-HS nghe,c m nh n.ả ậTr ng TH B Văn Đàn ườ ế GV : Ph m Th ạ ịLiên

Tin mới nhất

Trang