Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ly Thứ tư, Tháng 10 19, 2016 - 08:42
2 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 15:31

GIÁO ÁN TUẦN 9 LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017 - Giáo viên Vân

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 271
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN TU N 09 L P 5
  Th hai ngày 17 tháng 10 năm 2016
  T P Đ C : CÁI GÌ QUÝ NH T
  I.M c tiêu:
  1/KT:Hi u v n đ tranh lu n ý kh ng đ nh qua tranh lu n:ng i lao đ ng ườ
  là đáng quí nh t.(tr l i đ c các câu h i 1,2,3). ượ
  2/KN:Đ c di n c m bài, bi t phân bi t l i ng i d n chuy n và l i nhân v t ế ườ
  3/TĐ:Yêu quí, tôn tr ng ng i lao đ ng. ườ
  II/Chu n b : Tranh minh h a trang 85.
  . B ng ph ghi đo n văn c n h ng d n luy n đ c ướ
  III.Các ho t đ ng d y h c :
  A.Bài cũ (5p) : Tr c c ng tr i. ướ
  H:Vì sao đ a đi m trong bài th đ c g i ơ ượ
  là “C ng tr i”?
  - Nh n xét - tuyên d ng. ươ
  B.Bài m i:
  1.Gi i thi u bài (1’)
  2.Hd n luy n đ c và tìm hi u bài (25’)
  a.Luy n đ c:
  l1:rút t khó:vàng b c, phân gi i...
  l2:gi i nghĩa t khó:phân gi i...
  - Yc luy n đ c theo c p
  - GV đ c toàn bài.
  b.Tìm hi u bài:
  H:Theo Hùng, Quý, Nam cái quý nh t trên
  đ i là gì?
  H:M i b n đ a ra l ntn đ b o v ý ư
  ki n c a mình?ế
  H:Vì sao th y giáo cho r ng ng i lao ườ
  đ ng m i là quý nh t?
  H: ndung chính c a bài?
  c. Đ c di n c m;
  - T ch c thi đ c di n c m.
  - Nh n xét, khen ng i nhóm đ c hay.
  C.C ng c - D n dò (5p)
  - 1HS đ c, tr l i câu h i.
  -1hs gi i đ c bài, chia 3 đo n.
  -HS luy n đ c n i ti p (3l t) ế ượ
  - HS đ c cá nhân, đ ng thanh.
  c t chú gi i.
  - luy n đ c theo c p.
  -1 HS đ c toàn bài.
  -Ti n b c ,th i gian...
  - n i ti p nhau nêu ý ki n. ế ế
  -vì h làm ra c a c i cho xh...
  - HS đ c theo
  *Ng i lao đ ng đáng quíườ
  nh t.
  - 5 HS luy n đ c theo vai. L p
  theo dõi, tìm cách đ c hay.
  - c l p trao đ i, th ng nh t v
  gi ng đ c cho t ng nhân v t
  - đ c di n c m theo vai .
  -thi đ c di n c m.
  1
 • H:em hãy t l i b c tranh minh h a
  c a bài t p đ c cho bi t b c tranh ế
  mu n kh ng đ nh đi u gì?
  - D n h c bài và cb bài: Đ t Cà Mau.
  - Nh n xét ti t h c. ế
  TOÁN: LUY N T P
  I/M c tiêu :
  1/KT:C ng c cách vi t s đo đ dài d i d ng s th p phân. ế ướ
  2/KN:Bi t vi t s đo đ dài d i d ng s th p phân.ế ế ướ
  3/TĐ: Yêu thích d ng toán trên.
  II/Chu n b :
  III/Các h at đ ng:
  Ho t đ ng giáo viên Ho t đ ng h c sinh
  A/Bài cũ:4’
  H:Nêu các đ n v đo đ dài theo th t tơ
  bé d n l n?ế
  Nh n xét tuyên d ng. ươ
  B/Bài m i : Luy n t p: 30’
  Bài 1: Vi t stphân vào ch ch m:ế
  a/35m23cm = …m
  b/51dm3cm = …m
  c/14m7cm= …m
  Bài 2: Vi t stp thích h p vào ch ch m:ế
  315cm = …m
  Có th vi t : ế
  315cm = 300cm + 15cm
  =3m15cm = 3 15/100m = 3,15m
  Bài 3:
  Nh n xét kl.
  Bài 4:
  a/12,44m = …m…cm
  b/7,4dm = …dm…cm
  c/3,45km =…m
  d/ 34,3km = …m
  -g i ý làm các ph n c. d
  3/C ng c - d n dò : 5’
  H:M i đ n v đo đ dài g p m y l n đ n ơ ơ
  v li n sau?
  Nh n xét ti t h c. ế
  1hs.
  1 hs đ c yc.
  1 hs làm b ng, l p v .
  1 hs đ c yc bài.
  Phân tích 315cm > 300cm
  Mà 300cm = 3m
  -còn l i l p làm v , nêu k t qu . ế
  1 hs đ c yc .
  1 hs làm b ng, l p làm v .
  1 hs đ c yc bài,th o lu n nhóm
  đôi cách làm ph n a, b.
  1 s em trình bày k t qu . ế
  L p nh n xét.
  KHOA H C : THÁI Đ Đ I V I NG I NHI M HIV/AIDS ƯỜ
  I.M c tiêu :
  1/KT:Xác đ nh các hành vi ti p xúc thông th ng không lây nhi m HIV ế ườ
  2
 • 2/KN:Không phân bi t đ i x v i ng i nhi m HIV và gia đình c a h . ườ
  3/TĐ: Có thái đ yêu th ng chia s v i ng i b nhi m HIV. ươ ườ
  *KNS: Xác đ nh giá tr , th hi n s c m thông.
  II.Chu n b :Hình trang 36,37 SGK.
  -5 t m bìa ho t đ ng đóng vai “ Tôi b nhi m HIV”.
  III.Ho t đ ng d y - h c:
  Ho t d ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/Bài cũ:4’
  H:HIV/AIDS có th lây truy n qua
  đ ng nào?ườ
  H:Chúng ta ph i làm đ phòng tránh
  HIV/AIDS?
  Nh n xét tuyên d ng. ươ
  B/Bài m i:
  1/Gi i thi u bài:
  2/Các ho t đ ng:
  HĐ1:Trò ch i “Ti p s c”:10’.ơ ế
  Chia l p thành 2 đ i x p hàng d c ế
  tr c 2 b ng k s n. M i đ i m tướ
  h p đ ng th hành vi (SGV). Gv ra l nh
  b t đ u. M i đ i viên l y 1 th g n vào
  b ng c a đ i mình, ti p t c cho đ n ế ế
  h t h p th . Đ i nào g n xong phi uế ế
  tr c và đúng là th ng cu c.ướ
  HĐ2: Không nên xa lánh phân bi t đ i
  x v i ng i nhi m HIV và gđ h :10’ ườ
  Trò ch i: Đóng vai tôi b nhi m HIV:ơ
  Ng i 1:B nhi m HIV. Ng i2,3,4,5ườ ườ
  bày t thái đ .
  H: Các em nghĩ th nào v cách ng xế
  trên? Ng i b nhi m HIV có c m nh nườ
  th nào v các tình hu ng đó?ế
  HĐ3: Bày t thái đ ý ki n ế : 8’
  Treo tranh, th o lu n:
  H: các b n trong hình nào cách ng
  x đúng đ i v i ng i b nhi m HIV ườ
  H:N u nh ng ng i trong h2 ng iế ườ ườ
  quen c a b n, b n s đ i x nh th ư ế
  nào?
  Kl: m c b n c n bi t / 37 SGK. ế
  3/C ng c d n dò :
  Chu n b : Phòng tránh b xâm h i.
  Nh n xét ti t h c. ế
  -2hs tr l i.
  -Hs th c hi n trò ch i. ơ
  -Ng i này g n xong v ch ,ườ
  thì ng i khác m i g n ti p,ườ ế
  tránh l n x n.
  -Phân vai, t p đóng vai.
  -Thái đ ng i 2: thay đ i, ườ
  ng i 3: s lây, ng i 4: xinườ ườ
  chuy n ch khác, ng i 5: h ườ
  tr và thông c m.
  -tr l i.
  -Làm vi c theo nhóm 6.
  -Q/sát các hình trang 36, 37 .
  i di n nhóm b/cáo kqu .
  -Nh n xét b sung
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2016 , 22:03

Mô tả tài liệu:

GIÁO ÁN TUẦN 9 LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017 - Giáo viên Vân

GIÁO ÁN TUẦN 9 LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017 - Giao viên Vân

Tin mới nhất

Trang